Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
00a_preface
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword
11.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project
100.0% 100.0% 0.0% 24.6% 0.0% 0.0% Translate
02_case-study
100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup
100.0% 100.0% 0.0% 21.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system
100.0% 100.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt
100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration
12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services
1.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
14_security
6.7% 7.5% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions
100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course
100.0% 100.0% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website
100.0% 100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info
100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
9 months ago None Committed changes Debian Handbook/90_derivative-distributions - Vietnamese
9 months ago None Committed changes Debian Handbook/06_apt - Vietnamese
9 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/90_derivative-distributions - Vietnamese
Raspbian là một bản xây dựng lại Debian được tối ưu hóa cho dòng máy tính bảng Raspberry Pi phổ biến (và rẻ tiền) của các máy tính bảng đơn-phiến. Phần cứng cho nền tảng đó mạnh mẽ hơn kiến ​​trúc mà Debian <emphasis role="architecture">armel</emphasis> có thể tận dụng, nhưng nó thiếu một số tính năng cần thiết cho <emphasis role="architecture">armel</emphasis>; Do đó, Raspbian là một bản trung gian, được xây dựng lại đặc biệt cho phần cứng đó và bao gồm các bản vá chỉ cho loại máy tính này. <ulink type="block" url="https://raspbian.org" />
9 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
<filename>/usr/</filename>: ứng dụng; Thư mục này được chia nhỏ thành<filename>bin</filename>,<filename>sbin</filename>,<filename>lib</filename>(theo logic giống như trong thư mục gốc). Hơn nữa,<filename>/usr/share/</filename>chứa dữ liệu độc lập về kiến ​​trúc.<filename>/usr/local/</filename>được quản trị viên sử dụng để cài đặt ứng dụng theo thủ công mà không ghi đè lên các tệp được hệ thống đóng gói (<command>dpkg</command>) quản lý.
9 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/06_apt - Vietnamese
Các đề xuất giữa các gói cũng được xem xét, nhưng sẽ phù hợp với tình trạng cụ thể của chúng. Ví dụ: vì <emphasis role="pkg">gnome</emphasis> gợi ý <emphasis role="pkg">dia-gnome</emphasis>, gói thứ hai sẽ được hiển thị trên màn hình tóm tắt các hành động đang chờ xử lý (trong phần gói đề xuất bởi các gói khác). Bằng cách này, nó có thể nhìn thấy được và quản trị viên có thể quyết định có nên đưa gợi ý ​​vào tài khoản hay không. Vì nó chỉ là một đề xuất và không phải là một sự phụ thuộc hay một đề nghị, gói sẽ không được chọn một cách tự động - lựa chọn của nó đòi hỏi sự can thiệp bằng tay từ người sử dụng (vì vậy gói sẽ không được đánh dấu là tự động).
9 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/06_apt - Vietnamese
Không có cú pháp chính thức để đưa ghí chú ​​vào tệp <filename>/etc/apt/preferences</filename>, nhưng một số mô tả bằng văn bản có thể được cung cấp bằng cách đặt một hoặc nhiều trường “<literal>Explanation</literal>“ vào đầu mỗi mục:
9 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/06_apt - Vietnamese
Sau khi xuất bản, phiên bản phân phối <emphasis role="distribution">Stable</emphasis> chỉ được cập nhật khoảng 2 tháng một lần. Kho lưu trữ <literal>proposed-updates</literal> là nơi cập nhật dự kiến ​​được chuẩn bị (dưới sự giám sát của “Nhà Quản lý phát hành phiên bản ổn định“).
10 months ago None Committed changes Debian Handbook/08_basic-configuration - Vietnamese
10 months ago None Committed changes Debian Handbook/00b_foreword - Vietnamese
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year