Please sign in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Fix markup in the "Apache > Allow from" index entry c730f2d8
User avatar rhertzog authored 14 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/15_debian-packaging.po
Number of strings 4,700
Number of words 156,875
Number of characters 1,224,625
Number of languages 25
Number of source strings 188
Number of source words 6,275
Number of source characters 48,985
Invoking <command>mini-dinstall</command> actually starts a daemon in the background. As long as this daemon runs, it will check for new packages in the <filename>incoming/</filename> directory every half-hour; when a new package arrives, it will be moved to the archive and the appropriate <filename>Packages.gz</filename> and <filename>Sources.gz</filename> files will be regenerated. If running a daemon is a problem, <command>mini-dinstall</command> can also be manually invoked in batch mode (with the <literal>-b</literal> option) every time a package is uploaded into the <filename>incoming/</filename> directory. Other possibilities provided by <command>mini-dinstall</command> are documented in its <citerefentry><refentrytitle>mini-dinstall</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> manual page.
Å påkalle <command>mini-dinstall</command> starter faktisk en bakgrunnsprosess i bakgrunnen. Så lenge denne bakgrunnsprosessen kjører, vil den se etter nye pakker i <filename>incoming/</filename>-mappen hver halvtime. Når en ny pakke kommer, vil den bli flyttet til arkivet, og riktige <filename>Packages.gz</filename> og <filename>Sources.gz</filename>-filer blir fornyet. Hvis det å kjøre en bakgrunnsprosess er et problem, kan og <command>mini-dinstall</command> påkalles manuelt i rekkefølge (med <literal>-b</literal>-valget) hver gang en pakke blir lastet inn i <filename>incoming/</filename>-mappen. Andre muligheter som ligger i <command>mini-dinstall</command> er dokumentert på sin <citerefentry><refentrytitle>mini-dinstall</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>-manualside.
12 hours ago
The administrators therefore configure a virtual host on their internal HTTP server, with <filename>/srv/vhosts/packages/</filename> as the root of the associated web space. The management of the archive itself is delegated to the <command>mini-dinstall</command> command (in the similarly-named package). This tool keeps an eye on an <filename>incoming/</filename> directory (in our case, <filename>/srv/vhosts/packages/mini-dinstall/incoming/</filename>) and waits for new packages there; when a package is uploaded, it is installed into a Debian archive at <filename>/srv/vhosts/packages/</filename>. The <command>mini-dinstall</command> command reads the <filename>*.changes</filename> file created when the Debian package is generated. These files contain a list of all other files associated with the version of the package (<filename>*.deb</filename>, <filename>*.dsc</filename>, <filename>*.diff.gz</filename>/<filename>*.debian.tar.gz</filename>, <filename>*.orig.tar.gz</filename>, or their equivalents with other compression tools), and these allow <command>mini-dinstall</command> to know which files to install. <filename>*.changes</filename> files also contain the name of the target distribution (often <literal>unstable</literal>) mentioned in the latest <filename>debian/changelog</filename> entry, and <command>mini-dinstall</command> uses this information to decide where the package should be installed. This is why administrators must always change this field before building a package, and set it to <literal>internal</literal> or <literal>updates</literal>, depending on the target location. <command>mini-dinstall</command> then generates the files required by APT, such as <filename>Packages.gz</filename>.
Administratorene setter derfor opp en virtuell maskin på deres interne HTTP-tjener, med <filename>/srv/vhosts/packages/</filename> som roten til det tilhørende nettområdet. Håndteringen av selve arkivet er delegert til <command>mini-dinstall</command>-kommandoen (i den tilsvarende navngitte pakken). Dette verktøyet holder et øye med en <filename>incoming/</filename>-mappe (i vårt tilfelle, <filename>/srv/vhosts/packages/mini-dinstall/incoming/</filename>), og venter på nye pakker der; når en pakke er lastet opp, blir den installert i et Debian-arkiv på <filename>/srv/vhosts/packages/</filename>. Kommandoen <command>mini-dinstall</command> leser <filename>*.changes</filename>-filen som opprettes når Debian-pakken blir generert. Disse filene inneholder en liste med alle andre filer knyttet til den versjonen av pakken (<filename>*.deb</filename>, <filename>*.dsc</filename>, <filename>*.diff.gz</filename>/<filename>*.debian.tar.gz</filename>, <filename>*.orig.tar.gz</filename>, eller tilsvarende med andre komprimeringsverktøy), og disse åpner for at <command>mini-dinstall</command> får vite hvilke filer som skal installeres. <filename>*.changes</filename>-filer inneholder også navnet på måldistribusjonen (ofte <literal>unstable</literal>) nevnt i den siste <filename>debian/changelog</filename>-inngangen, og <command>mini-dinstall</command> bruker denne informasjonen til å avgjøre hvor pakken skal installeres. Dette er grunnen til at administratorer alltid må endre dette feltet før de bygger en pakke, og setter det til <literal>internal</literal>, eller <literal>updates</literal>, avhengig av måldistribusjonen. <command>mini-dinstall</command> genererer deretter filene som kreves av APT, for eksempel <filename>Packages.gz</filename>.
12 hours ago
At this point, the package can be created. We will, however, add a lick of paint. Since the administrators want the documents to be easily accessed from the menus of graphical desktop environments, we add a <filename>falcot-data.desktop</filename> file and get it installed in <filename>/usr/share/applications</filename> by adding a second line to <filename>debian/falcot-data.install</filename>.
På dette tidspunktet kan pakken opprettes. Vi vil imidlertid legge til et malingstrøk. Siden administratorene ønsker at dokumentasjonen blir lett tilgjengelig fra menyene i grafiske skrivebordsmiljøer, legger vi til en <filename>falcot-data.desktop</filename>-file og får den installert i <filename>/usr/share/applications</filename> ved å legge til en andre linje til <filename>debian/falcot-data.install</filename>.
12 hours ago
Although this file is the heart of the process, it increasingly contains only the bare minimum for running a standard set of commands provided by the <command>debhelper</command> tool. Such is the case for files generated by <command>dh_make</command>. To install our files, we simply configure the behavior of the <command>dh_install</command> command by creating the following <filename>debian/falcot-data.install</filename> file:
Selv om denne filen er hjertet av prosessen, inneholder den i økende grad bare et minimum for å kjøre et standard sett med kommandoer gitt av <command>debhelper</command>-verktøyet. Slik er tilfellet for filer generert av <command>dh_make</command>. For å installere våre filer må vi ganske enkelt sette opp atferden til <command>dh_install</command>-kommandoen ved å lage den følgende <filename>debian/falcot-data.install</filename>-filen:
12 hours ago
The <command>dh_make</command> command created a <filename>debian</filename> subdirectory with many files. Some are required, in particular <filename>rules</filename>, <filename>control</filename>, <filename>changelog</filename> and <filename>copyright</filename>. Files with the <filename>.ex</filename> extension are example files that can be used by modifying them (and removing the extension) when appropriate. When they are not needed, removing them is recommended. The <filename>compat</filename> file should be kept, since it is required for the correct functioning of the <emphasis>debhelper</emphasis> suite of programs (all beginning with the <command>dh_</command> prefix) used at various stages of the package build process.
Kommandoen <command>dh_make</command> laget en <filename>debian</filename>-undermappe med mange filer. Noen kreves, spesielt <filename>rules</filename>, <filename>control</filename>, <filename>changelog</filename> og <filename>copyright</filename>. Filer med <filename>.ex</filename>-forlengelsen er eksempelfiler som kan brukes ved å modifisere dem (og fjerne forlengelsen) når det passer. Når de ikke er nødvendige, anbefales det å fjerne dem. <filename>compat</filename> bør beholdes, ettersom den er nødvendig for riktig funksjon av <emphasis>debhelper</emphasis>-programpakken (som alle begynner med <command>dh_</command>-forstavelsen), og som brukes på ulike stadier i pakkebyggingsprosessen.
12 hours ago
Getting the Sources
Henteing av kildekoden
12 hours ago
Making Changes
ÅHvordan gjøre endringer
12 hours ago
Getting the Sources
Å skaffHente kildekoden
12 hours ago
Creating a Debian Package
ÅHvordan lage en Debian-pakke
12 hours ago
Committed changes 21 hours ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity