Translation status

Strings294
100.0% Translate
Words9179
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 11.0% 3.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 24.1% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
14_security 6.7% 7.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/05_packaging-system.po
Translation file vi-VN/05_packaging-system.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
Tất cả các gói Debian có một trường <literal>Architecture</literal> trong tệp contol của chúng. Trường này có thể chứa cả “<literal>all</literal>” (đối với các gói có kiến trúc độc lập) hoặc tên của kiến trúc mà nó cung cấp (như “amd64”, “armhf”,...). Trong trường hợp thứ hai, mặc định, <command>dpkg</command> sẽ chỉ chấp nhận cài đặt gói nếu kiến trúc của nó khớp với kiến trúc của máy chủ lưu trữ như trả về bởi <command>dpkg --print-architecture</command>.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
<command>dpkg</command> sẽ từ chối cài đặt một gói nếu nó làm hỏng một gói đã cài đặt, và <command>apt</command> sẽ cố giải quyết vấn đề bằng cách cập nhật gói đó lên phiên bản mới nhất (đây là giả định sẽ sửa được và do vậy lại tương thích).
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
<command>dpkg</command> sẽ từ chối cài đặt một gói nếu nó gây xung đột với một trong các gói đã cài đặt, ngoại trừ gói mới đặc biệt nó sẽ “thay thế” gói đã cài đặt, trong trường hợp <command>dpkg</command> sẽ chọn để thay thế gói cũ với gói mới, nó sẽ tự động đề nghị gỡ bỏ gói có vẻ có vấn đề.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
Trường <literal>Enhances</literal> cũng miêu tả một sự gợi ý, nhưng có một điều khác biệt. Nó thực sự nằm trong các gói gợi ý, và không có các lợi ích từ sự gợi ý này. Quan tâm của nó nằm ở chỗ có thểm thêm các gợi ý mà không sửa đổi các gói phần mềm liên quan. Do đó, tất cả các add-on, plug-ins, và các thành phần mở rộng khác của một chương trình có thể xuất hiện ở trường này. Mặc dầu nó đã tồn tại trong vài năm, nhưng trường này vẫn bị bỏ qua bởi các chương trình như <command>apt</command> hoặc <command>synaptic</command>. Mục đích của nó cho một sự gợi ý từ trường <literal>Enhances</literal> cho người dùng trong tìm ra trường <literal>Enhances</literal>.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
Có thể nhầm lần cho người mới bắt đầu để tham chiếu tới “<citerefentry><refentrytitle>ar</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>” trong các tài liệu. Đây là thường là một phương tiện tiện lợi để tham chiếu tới trang tài liệu <literal>ar</literal> trong nội dung 1.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
Đối với chương trình <command>ar</command>, cho phép xử lý tệp tin như: <command>ar t <replaceable>archive</replaceable></command> hiển thị danh sách các tệp tin ở trong một archive, <command>ar x <replaceable>archive</replaceable></command> giải nén các file từ archive vào thư mục đang làm việc, <command>ar d <replaceable>archive</replaceable> <replaceable>file</replaceable></command> xoá một tệp tin từ archive, vân vân. Trang hướng dấn tất cả tính năng khác của lệnh này (<citerefentry><refentrytitle>ar</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>). <command>ar</command> là một công cụ rất thô sơ mà một quản trị Unix sử dụng hiếm hoi. Nhưng các quản trị thường xuyên sử dụng <command>tar</command>, một chương trình quản lý và lưu trữ files phát triển hơn. Đây là lý do tịa sao nó rất dễ để khôi phục <command>dpkg</command> khi có sai sot nào đó. Bạn có thể chỉ cần tài gói Debian và giải nén nội dung từ tệp lưu trữ <filename>data.tar.gz</filename> vào thư mục gốc (<filename>/</filename>) của hệ thống.:
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
<command>APT</command> là một nhóm các chương trình cho phép thực hiện các thay đổi cấp cao hơn tới hệ thống: cài đặt và xoá một gói (trong khi giữ phụ thuộc một cách tốt), cập nhật hệ thống, liệt kê các gói đã có, vân vân.
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/05_packaging-system - Vietnamese
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 294 9179 78150
Translated 100.0% 294 9179 78150
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 28.2% 83 2233 25817

Last activity

Last change Dec. 9, 2017, 11:55 a.m.
Last author Galina Anikina

Activity in last 30 days

Activity in last year