Please sign in to see the alerts.
Project website debian-handbook.info
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/ Mailing list for translators: <<debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org>

Project maintainers User avatar rhertzog User avatar pere
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Merge branch 'buster/master' into 'buster/master' ee675503
User avatar rhertzog authored a month ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */06_apt.po
Languages 26
Source strings 607
Source words 15,006
Source characters 132,692
Hosted strings 15,782
Hosted words 390,156
Hosted characters 3,449,992
<acronym>APT</acronym> is the abbreviation for Advanced Package Tool. What makes this program “advanced” is its approach to packages. It doesn't simply evaluate them individually, but it considers them as a whole and produces the best possible combination of packages depending on what is available and compatible according to dependencies.
<indexterm><primary>APT</primary></indexterm> <indexterm><primary>Công cụ quản lý gói nâng cao </primary></indexterm> APTacronym>APT</acronym> là viết tắt của Công cụ quản lý Gói Nâng cao - Advanced Package Tool. Điều làm cho chương trình này tiên tiến"nâng cao" là cách tiếp cận của nó đối với các gói. Nó không đơn giản đánh giá chúng một cách riêng lẻ, nhưng nó xem xét chúng như là một tổng thể và tạo ra sự kết hợp tốt nhất của các gói phụtuỳ thuộc vào những gì có sẵn và tương thích (dựa trên thông tin vềtheo các gói phụ thuộc).
yesterday
<primary>Advanced Package Tool</primary><seealso>APT</seealso>
<primary>Gói</primary><secondary>niêm phong</secondaryCông cụ gói nâng cao</primary><seealso>APT</seealso>
yesterday
<primary>APT</primary>
<primary>tagAPT</primary>
yesterday
What makes Debian so popular with administrators is how easily software can be installed and how easily the whole system can be updated. This unique advantage is largely due to the <emphasis>APT</emphasis> program, which Falcot Corp administrators studied with enthusiasm.
Điều làm cho Debian trở nên phổ biến với các quản trị viên bởi vì nó dễ dàng cài đặt phần mềm và dễ dàng cập nhật toàn bộ hệ thống. Lợi thế duy nhất này chủ yếu là nhờ vào chương trình <emphasis>APT</emphasis> mà các nhà quản lý của Falcot Corp đã nhiệt tình nghiên cứu.
yesterday
New contributor yesterday
<primary>APT</primary><secondary><literal>DPkg::options</literal></secondary>
<primary>seçãoAPT</primary><secondary><literal>mainDPkg::options</literal></secondary>
yesterday
<primary>APT</primary><secondary><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></secondary>
<primary>APT</primary><secondary><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></primsecondary>
yesterday
<primary>APT</primary><secondary><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></secondary>
<primary>APT</primary><secondary><foreignphrase>pinning</foreignphrasilename>/etc/apt/apt.conf</filename></secondary>
yesterday
<primary><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></primary>
<primary><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></primary>
yesterday
<primary><filename>apt.conf</filename></primary>
<primary><filename>apt.conf.d/</filename></primary>
yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity