Please sign in to see the alerts.
Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) ba97bce0
User avatar pere authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/01_the-debian-project.po
Number of strings 12,818
Number of words 323,492
Number of characters 2,443,350
Number of languages 26
Number of source strings 493
Number of source words 12,442
Number of source characters 93,975
Most new free software programs quickly find their way into the development version which allows them to be installed. If this requires too many updates due to their dependencies, the program can also be recompiled for the stable version of Debian (see <xref linkend="debian-packaging" /> for more information on this topic).
Większość nowych programów wolnego oprogramowania szybko znajduje swoją drogę do wersji rozwojowej, w której mogą być zainstalowane. Jeśli wymaga to zbyt wielu aktualizacji, ze względu na zależności, program może być ponownie skompilowany dla stabilnej wersji Debiana (zobacz <xref linkend="debian-packaging" />, aby uzyskać więcej informacji na ten temat).
28 seconds ago
Many retailers sell DVD-ROMs on the Internet at a very low price (often at cost), the “images” for which are freely available for download. There is only one drawback: the low frequency of releases of new stable versions (their development sometimes takes more than two years), which delays the inclusion of new software.
Wielu sprzedawców sprzedaje CD-ROM-y w Internecie po bardzo niskiej cenie (często za opłatą); są to "obrazy" Debiana, które są również swobodnie dostępne do pobrania w Internecie. Jest tylko jeden mankament: niska częstotliwość nowych wydań wersji stabilnych, (czasami ich rozwój trwa więcej niż dwa lata), które opóźniają włączenie nowego oprogramowania.
33 seconds ago
If you only want the most important news about Debian, you probably should subscribe to the <email>debian-announce@lists.debian.org</email> list. This is a very low-traffic list (around a dozen messages a year), and only gives the most important announcements, such as the availability of a new stable release, the election of a new Project Leader, or the yearly Debian Conference. <ulink type="block" url="https://lists.debian.org/debian-announce/" />
Jeśli potrzebujesz tylko najważniejszych nowin o Debianie, powinieneś prawdopodbnie zapisać się na listę <email>debian-announce@lists.debian.org</email>. Jest to lista o bardzo małym ruchu sieciowym (około tuzin wiadomości na rok), podająca wyłącznie najważniejsze ogłoszenia, takie jak dostepność nowej wersji stabilnej, wybory nowego Lidera Projektu lub zapowiedź dorocznej Konferencji Debiana. <ulink type="block" url="https://lists.debian.org/debian-announce/" />
38 seconds ago
Debian has developed little software of its own, but certain programs have assumed a starring role, and their fame has spread beyond the scope of the project. Good examples are <command>dpkg</command>, the Debian package management program (it is, in fact, an abbreviation of Debian PacKaGe, and generally pronounced as “dee-package”), and <command>apt</command>, a tool to automatically install any Debian package, and its dependencies, guaranteeing the consistency of the system after an upgrade (its name is an acronym for Advanced Package Tool). Their teams are, however, much smaller, since a rather high level of programming skill is required to gain an overall understanding of the operations of these types of programs.
Debian opracował małe, własne oprogramowanie, ale niektóre programy przyjęły odrębne systemy, których sława wykroczyła poza zakres projektu. Dobrymi przykładami są: <command>dpkg</command>, program do zarządzania pakietami Debiana (w rzeczywistości, jest to skrót od angielskiej nazwy pakietu Debiana — PacKaGe — ogólnie wymawiany jako "dee package") i <command>apt</command>, narzędzie do automatycznej instalacji dowolnego pakietu Debiana i jego zależności, gwarantujące spójność systemu po aktualizacji (jego nazwa jest skrótem do ang. Advanced Package Tool — zaawansowane narzędzie pakietowania). Zespoły, odpowiedzialne za te narzędzia, są stosunkowo niewielkie, ponieważ do uzyskania całkowitego zrozumienia działania tego typu programów wymagany jest raczej wysoki poziom umiejętności programowania.
43 seconds ago
Each specific service has its own administration team, generally composed of volunteers who have installed it (and also frequently programmed the corresponding tools themselves). This is the case of the bug tracking system (BTS), the package tracker, <literal>salsa.debian.org</literal> (GitLab server, see sidebar <xref linkend="sidebar.gitlab" />), the services available on <literal>qa.debian.org</literal>, <literal>lintian.debian.org</literal>, <literal>buildd.debian.org</literal>, <literal>cdimage.debian.org</literal>, etc.
Każda specyficzna usługa ma swój własny zespół administracyjny, zwykle złożony z wolontariuszy, którzy go zainstalowali (a także często sami zaprogramowali odpowiednie narzędzia). Tak jest w przypadku systemu śledzenia błedów (BTS), programu śledzącego pakiety (ang.the package tracker), <literal>alioth.debian.org</literal> (serwer FusionForge, zobacz pasek boczny <xref linkend="sidebar.fusionforge" />), usług dostępnych na <literal>qa.debian.org</literal>, <literal>lintian.debian.org</literal>, <literal>buildd.debian.org</literal>, <literal>cdimage.debian.org</literal>, itd.
50 seconds ago
This method works quite well, since Debian fans are found at all levels of the free software community: from install parties (workshops where seasoned users assist newcomers to install the system) organized by local <acronym>LUG</acronym>s or “Linux User Groups”, to association booths at large tech conventions dealing with Linux, etc.
Metoda ta działa całkiem dobrze, ponieważ fanów Debiana można znaleźć na wszystkich poziomach społeczności wolnego oprogramowania: od spotkań instalacyjnych (są to warsztaty, podczas których doświadczeni użytkownicy pomagają początkującym w instalacji systemu), które są organizowane przez lokalne "Grupy Użytkowników Linuksa" (ang. "Linux User Groups" — LUG), na dużych konwencjach stowarzyszeń dotyczących Linuksa kończąc.
56 seconds ago
The <filename>file.patch</filename> file contains the instructions for changing the content of <filename>file.old</filename> into <filename>file.new</filename>. We can send it to someone, who can then use it to recreate <filename>file.new</filename> from the two others, like this:
Plik <filename>plik.łata</filename> zawiera instrukcje do zamiany treści z <filename>pliku.starego</filename> na <filename>plik.nowy</filename>. Można go do kogoś przesłać, a ten ktoś może następnie ten plik użyć do odtworzenia <filename>pliku.nowego</filename> z dwóch innych, w ten sposób:
a minute ago
This tool first targets the development versions, which is where the bugs will be fixed. Effectively, changes are not welcome in a stable version of Debian, with very few exceptions for security updates or other important updates (if, for example, a package is not working at all). A correction of a minor bug in a Debian package must, thus, wait for the next stable version.
Narzędzie do raportowania błędów jest nakierowane, przede wszystkim, na wersje testowe, i właśnie w tych wersjach błędy będą naprawiane. Zmiany w stabilnej wersji Debiana nie są mile widziane, z bardzo nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi aktualizacji zabezpieczeń lub innych ważnych aktualizacji (jeśli, na przykład, pakiet nie działa w ogóle). Korekta drobnych błędów w pakiecie Debiana musi więc czekać do następnej, stabilnej wersji.
a minute ago
Furthermore, the acceptance procedure is concluded by review of the candidacy by a small team, the Debian Account Managers. These managers are, thus, particularly exposed to criticism, since they have final say in the inclusion or rejection of a volunteer within the Debian developers community. In practice, sometimes they must delay the acceptance of a person until they have learned more about the operations of the project. One can, of course, contribute to Debian before being accepted as an official developer, by being sponsored by current developers.
Co więcej, procedura akceptacji jest oparta na przeglądzie kandydata przez mały zespół o nazwie Zarządcy Konta Debiana (ang. the Debian Account Managers — DAM). Menadżerowie są wystawieni na nieustanną krytykę, ponieważ mają ostatnie słowo w kwestii przyjęcia lub odrzucenia wolontariusza w obrębie społeczności Debiana. W praktyce, muszą czasami opóźnić akceptację jakiejś osoby aż do czasu, gdy dowiedzą się czegoś więcej o działaniach projektu,
w którym ta osoba uczestniczy. Oczywiście, można przyczyniać się do Debiana zanim się zostanie zaakceptowanym jako oficjalny twórca. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli ktoś będzie sponsorowany przez obecnych twórców.
a minute ago
A “flamewar” is an exceedingly impassioned debate, which frequently ends up with people attacking each other once all reasonable argumentation has been exhausted on both sides. Certain themes are more frequently subject to polemics than others (the choice of text editor, “do you prefer <command>vi</command> or <command>emacs</command>?”, is an old favorite). The matters often provoke very rapid e-mail exchanges due to the sheer number of people with an opinion on the matter (everyone) and the very personal nature of such questions.
„Plomienna wojna" (ang. „flamewar") jest to niezwykle namiętna debata, która często kończy się wzajemnym, słownym atakowaniem się ludzi w chwilach, gdy wszystkie rozsądne argumentacje zostały już wyczerpane po obu stronach. Niektóre tematy są częściej przedmiotem polemiki niż inne (wybór edytora tekstu, „czy wolisz edytor <command>vi</command> czy <command>Emacs</command>?" — to stary, ulubiony temat). Te sprawy często wywołują bardzo szybką wymianę listów elektronicznych ze względu na wielość osób i opinii w danej sprawie i bardzo osobisty charakter takich pytań.
a minute ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity