Translation status

493 Strings 72% Translate
12,439 Words 54%

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Use consistent spelling of Experimental (with upper case) in index terms e60df7da
User avatar rhertzog authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/01_the-debian-project.po
Translation file pl-PL/01_the-debian-project.po
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 01_the-debian-projectPolish

Committed changes 12 days ago
This commitment is more difficult to define. Debian imposes, thus, a bias when a decision must be made, and will discard an easy solution for the developers that will jeopardize the user experience, opting for a more elegant solution, even if it is more difficult to implement. This means to take into account, as a priority, the interests of the users and free software.
To zaangażowobowiązanie jest trudniejsze do określenia. Debian narzuca zatem stronniczość wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję, a odrzucić proste (dla twórców) rozwiązanie zagrażające doświadczeniu użytkownika, decydując się na bardziej eleganckie rozwiązanie, nawet jeśli jest to trudniejsze do wykonania. Oznacza to wzięcie pod uwagę, jako priorytet, interesów użytkowników i wolnego oprogramowania.
13 days ago
Our priorities are our users and free software.
Naszymi priorytetami są nasi użytkownicy ioraz wolne oprogramowanie.
13 days ago
Debian is not perfect, and, there will be new problems to fix every day. Debian will keep its entire bug report database open for public view at all times. Reports that people file on-line will promptly become visible to others.
Debian nie jest doskonały, dlatego też będziemy szukać i każdego dnia będą pojawiać się nowyche problemów, aby je naprawiać każdego dnia. Będziemy nieustannie utrzymywać, do publicznego wglądu, naszą całą, otwarty. Dlatego Debian będzie utrzymywać całą bazę danych z raportamiów o błędach, raportami chętnie wypełnianymi przez ludzi w trybie online, raportami dostępnymi bez ograniczeń dla innych użytkowników Internetu otwartą do publicznego wyświetlania przez cały czas. Raporty, które ludzie składają online, natychmiast staną się widoczne dla innych.
13 days ago
In practice, there can be overlaps between both roles: the Debian maintainer may write a patch, which benefits all users of the work. In general, Debian encourages those in charge of a package in Debian to get involved in “upstream” development as well (they become, then, contributors, without being confined to the role of simple users of a program).
W praktyce obie role mogą się nakładać: opiekun pakietu Debiana może napisać „łatkę” (ang. patch), która przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom. Ogólnie, Debian zachęca wszystkich użytkowników, którzy są odpowiedzialni za jakiś pakiet w Debianie, aby zaangażowali się także w rozwój „upstream", i aby stali się w ten sposób współtwórcami, a nie jedynie zwykłymi użytkownikami programu.
13 days ago
In practice, there can be overlaps between both roles: the Debian maintainer may write a patch, which benefits all users of the work. In general, Debian encourages those in charge of a package in Debian to get involved in “upstream” development as well (they become, then, contributors, without being confined to the role of simple users of a program).
W praktyce, to rozróżnienie nie jest często aż tak wyraźne. O obie role mogą się nakładać: opiekun pakietu Debiana może np. napisać „łatkę" (ang. patch), która przynoiesie korzyści wszystkim użytkownikom tej pracy. Ogólnie, Debian zachęca wszystkich użytkowników, którzy są odpowiedzialni za jakiś pakiet w Debianie, aby zaangażowali się także w rozwój „upstream", i aby stali się w ten sposób współpracowniktwórcami, a nie jedynie zwykłymi użytkownikami programu.
13 days ago
The term “upstream author” means the author(s)/developer(s) of a work, those who write and develop it. On the other hand, a “Debian developer” uses an existing work to make it into a Debian package (the term “Debian maintainer” is better suited).
Angielski termin "upstream author" (tłum. dosł. „autor idący pod prąd”) oznacza autora (autorów) /twórcę (twórców) jakiegoś dzieła; tych którzy to dzieło piszą i tworzą. Z drugiej strony, ”Twórca Debiana" (ang. "Debian Developer") używa już istniejącej pracy, aby przekształcić ją w pakiet Debiana (bardziej do tego pasuje określenie „opiekun pakietu Debiana").
13 days ago
Any improvement contributed by the Debian project to a work integrated in the distribution is sent back to the author of the work (called “upstream”). In general, Debian will cooperate with the community rather than work in isolation.
Dowolne ulepszenie w pracy, która jest integralną częścią dystrybucji, dokonane na rzecz projektu Debian, jest wysyłane z powrotem do autora tej pracy (jest to określane jako "upstream", dosłownie, z ang.: pod prąd, w górę rzeki). Ogólnie rzecz biorąc, Debian będzie współpracował raczej ze społecznością użytkowników, niż z pracą poszczególnych osób, pracujących w odizolowaniu społecznym.
13 days ago
This change, which was only intended as editorial, has, in reality, had numerous consequences, especially with the removal of some problematic documentation. Furthermore, the increasing use of firmware in drivers poses problems: many are non-free, yet they are necessary for proper operation of the corresponding hardware.
Ta zmiana, która w rzeczywistości miała być tylkojedynie niewielką poprawką edytorską, miała ogromw rzeczywistości liczne konsekwencje, szczególnie w przy usuwaniu pewnejpadku usunięcia problematycznej dokumentacji. Co więcej, wzrost użycianące wykorzystanie oprogramowania sprzętowego w sterownikach stwarza również problemy: wiele sterowników jest nie wolno-dostępnych (ang. non-free), chociażz nich nie jest wolnych, jednak są one niezbędne do poprawnego działania odpowiadającego im sprzętu komputerowego.
13 days ago
The first version of the Debian Social Contract said “Debian Will Remain 100% Free <emphasis>Software</emphasis>”. The disappearance of this last word (with the ratification of Version 1.1 of the contract in April of 2004) indicates the will to achieve freedom, not only in software, but also in the documentation and any other element that Debian wishes to provide within its operating system.
Pierwsza wersja Kontraktu Społecznego Kontraktu Debiana mówgłosiła: "Debian Ppozostanie w 100% Wolndarmowym <emphasis>Oprogramowaniem</emphasis>". Zniknięcie tego ostatniego słowa (wraz z ratyfikacją Wwersji 1.1 kontraktu
umowy w kwietniu 2004 r.) wskazuje na chęćwolę osiągnięcia wolności, nie tylko w oprogramowaniu, ale takżeż w dokumentacji
i w dowolnkażdym innym elemencie, jakiktóry Debian chce dostarczać w obrębie systemu operacyjnegozapewnić w ramach swojej działalności.
13 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 493 12,439 93,855
Translated 72% 357 6,769 51,234
Needs editing 14% 70 3,040 23,636
Failing check 10% 51 3,076 23,500

Last activity

Last change June 26, 2020, 10:54 a.m.
Last author Szylu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity