Translation Information

Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Update broken link to virtual-package-names list 8a2a1b77
User avatar hwansing authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/01_the-debian-project.po
Translation file pl-PL/01_the-debian-project.po
Debian, remaining true to its initial principles, has had so much success that, today, it has reached a tremendous size. Currently there are 10 hardware architectures officially supported and also other kernels like FreeBSD (although the FreeBSD-based ports are not part of the set of officially supported architectures). Furthermore, with more than 28,000 source packages, the available software can meet almost any need that one could have, whether at home or in the enterprise.
Debian, pozostając wierny swoim pierwotnym zasadom, odniósł tak duży sukces, że dziś osiągnął ogromny rozmiar. Obecnie, wspieranych jest – oficjalnie – 10 architektur sprzętowych, a także inne jądra, takie jak FreeBSD (chociaż porty oparte na FreeBSD nie są częścią zestawu oficjalnie obsługiwanych architektur). Ponadto, mając ok. 89 000 pakietów źródłowych dostępnego oprogramowania, może on zaspokoić niemal każdą potrzebę, zarówno w domu, jak i w przedsiębiorstwie.
6 days ago
Debian, remaining true to its initial principles, has had so much success that, today, it has reached a tremendous size. Currently there are 10 hardware architectures officially supported and also other kernels like FreeBSD (although the FreeBSD-based ports are not part of the set of officially supported architectures). Furthermore, with more than 28,000 source packages, the available software can meet almost any need that one could have, whether at home or in the enterprise.
Debian, pozostając wierny swoim pierwotnym zasadom, odniósł tak duży sukces, że dziś osiągnął ogromny rozmiar. Obecnie, oficjalnie wspieranych jest – oficjalnie – 10 architektur sprzętowych, a także inne jądra, takie jak FreeBSD (chociaż porty oparte na FreeBSD nie są częścią zestawu oficjalnie obsługiwanych architektur). Ponadto dzięki ponad 28, mając ok. 89 000 pakietów źródłowych dostępnego oprogramowania, może ona zaspokoić niemal każdą potrzebę, zarówno w domu, jak i w przedsiębiorstwie.
6 days ago
Ian Murdock died on 28 December 2015 in San Francisco after a series of worrying tweets where he reported having been assaulted by police. In July 2016 it was announced that his death had been ruled a suicide.
Ian Murdock zmarł w San Francisco 28 grudnia 2015 r., po serii niepokojących tweet'ów, w których donosił, że został napadnięty przez policję. W lipcu 2016 r. ogłoszono, że jego śmierć została uznana za samobójstwo.
6 days ago
Ian Murdock died on 28 December 2015 in San Francisco after a series of worrying tweets where he reported having been assaulted by police. In July 2016 it was announced that his death had been ruled a suicide.
Ian Murdock zmarł w San Francisco 28 grudnia 2015 r. w San Francisco, po serii niepokojących tweet'ów, w których donosił o napadzie, że został napadnięty przez policjię. W lipcu 2016 r. ogłoszono, że jego śmierć została uznana za samobójstwo.
6 days ago
<emphasis>COMMUNITY</emphasis> Ian Murdock's journey
<emphasis>SPOŁECZNOŚĆ</emphasis> Podróż Ian'a Murdock'a
6 days ago
The GNU project is a range of free software developed, or sponsored, by the Free Software Foundation (FSF), originated by its iconic leader, Dr. Richard M. Stallman. GNU is a recursive acronym, standing for “GNU is Not Unix”.
Projekt GNU obejmuje zakres wolnego oprogramowania opracowanego lub sponsorowanego przez Free Software Foundation (FSF), pochodzącego od jego kultowego lidera, dr Richarda M. Stallman'a. GNU to rekurencyjny akronim oznaczający „GNU to nie Unix”.
6 days ago
Debian is a GNU/Linux distribution. We will discuss what a distribution is in further detail in <xref linkend="sect.role-of-distributions" />, but for now, we will simply state that it is a complete operating system, including software and systems for installation and management, all based on the Linux kernel and free software (especially those from the GNU project).
Debian jest dystrybucją GNU/Linux. Omówimy szczegółowo, czym jest dystrybucja w <xref linkend="sect.role-of-distributions" />, ale na razie stwierdźprzyjmijmy, że jest to kompletny system operacyjny, w tymłącznie z oprogramowaniem, oraz systemyami do instalacji i zarządzania. To wszystko jest oparte na jądrze Linuksa i wolnym oprogramowaniu (szczególnie teym z projektu GNU).
6 days ago
Look no further: Debian is not an acronym. This name is, in reality, a contraction of two first names: that of Ian Murdock, and his girlfriend at the time, Debra. Debra + Ian = Debian.
Nie szukając dalej: Debian nie jest akronimem. Ta nazwa jest w rzeczywistości skróceniem dwóch imion: Iana Murdock'a i jego ówczesnej dziewczyny Debry. Debra + Ian = Debian.
6 days ago
What Is Debian?
Czymo to jest Debian?
6 days ago
The most well-known family of copyleft licenses is, of course, the GNU General Public License (<acronym>GPL</acronym>) and its derivatives, the GNU Lesser General Public License (<acronym>LGPL</acronym>), and the GNU Free Documentation License (<acronym>GFDL</acronym>). Sadly, the copyleft licenses are generally incompatible with each other. Consequently, it is best to use only one of them.
Najbardziej znaną rodziną licencji copyleft są: GNU GPLjest, oczywiście, GNU General Public License (<acronym>GPL</acronym>) i jej pochodne, GNU LGPL lub GNU Lesser General Public License i GNU FDL lub(<acronym>LGPL</acronym>) i GNU Free Documentation License (<acronym>GFDL</acronym>). Niestety, licencje copyleft są na ogół ze sobą niezgodne.
W związku z tym, najlepiej jest używać tylko jednej z nich.
6 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 493 12,442 93,975
Translated 74% 369 7,375 55,802
Needs editing 13% 65 2,815 22,026
Failing checks 7% 39 2,466 19,210

Last activity

Last change Sept. 25, 2020, 5:16 a.m.
Last author Stanisław Stefan Krukowski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity