Translation Information

Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit pt-BR: Translated using Weblate. 5d9e19d7
User avatar pere authored a month ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */99_website.po
Translation file vi-VN/99_website.po
User avatar rhertzog

New strings to translate

Debian Handbook / 99_websiteVietnamese

New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 99_websiteVietnamese

The paperback is available through Lulu's print-on-demand service at a price of €44.90 (without VAT and shipping). <ulink url="">Click here to view the book details on Lulu.com</ulink>. Click on the button below to buy it directly or order it from their shop.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 99_websiteVietnamese

Committed changes 2 years ago
User avatar Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 99_websiteVietnamese

The PDF format is the document corresponding to the printed book. It's not suitable for reading on small screens. The EPUB format is the recommended format if your reading devices supports it (most smartphones and many ebook readers do support it). The Mobipocket format is mainly for ebook readers that do not support EPUB (like the Kindle).
Định dạng PDF là tài liệu tương đương sách in. Nó không thuận tiện để đọc trên màn hình bé. Định dạng EPUB là định dạng khuyên dùng nếu thiết bị đọc của bạn hỗ trợ định dạng này (rất nhiều điện thoại thông mình và máy đọc sách hỗ trợ điều này). Định dạng Mobipocket là chủ yếu cho máy đọc sách mà không hỗ trợ dạng EPUB (như Kindle).
2 years ago
User avatar Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 99_websiteVietnamese

The book is available in 3 formats and multiple languages (see other tabs for translations).
Cuốn sách sẵn có với 3 định dạng và nhiều ngôn ngữ (xem các mục về bản dịch).
2 years ago
User avatar Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 99_websiteVietnamese

The book is freely available because we want everybody to benefit from it. That said maintaining it for each new Debian release takes time and lots of effort, and we appreciate being thanked for this. If you find this book valuable, please consider contributing to its continued maintenance either by buying a paperback copy or by making a donation via the form below (after having completed your donation, you will be automatically directed to the download page).
Sách này là tự do sản có bởi vì chúng tối muốn tất cả mọi người nhận lợi ích từ nó. Điều đó nói lên rằng bảo trì nó cho mỗi bản phát hành Debian mới tốn thời gian và nhiều công sức, và chúng tối đánh giá cao cảm ơn cho điều này. Nếu bạn tìm thấy giá trị của quyển sách, vui lòng xem xét đóng góp vào việc tiếp tục duy trì nó bằng cách mua một bản sao bìa mềm hoặc bằng việc quyên góp thông qua biểu mẫu phía dưới (sau khi bạn hoàn thành quyển góp của bạn, bạn sẽ được tự động chuyển tới trang tải sách).
2 years ago
Resource update 3 years ago
Resource update 4 years ago
Resource update 4 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 19 354 2,224
Translated 84% 16 286 1,798
Needs editing 5% 1 33 213
Failing checks 15% 3 85 509

Last activity

Last change Dec. 9, 2017, 10:27 a.m.
Last author Galina Anikina

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity