Please sign in to see the alerts.
Project website www.osmand.net
Instructions for translators

http://osmand.net/help-online?id=technical-articles#What_Languages

Project maintainers User avatar pavolzibrita User avatar vshcherb User avatar crimean User avatar dmpr0 User avatar pstets
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license MIT License
Source code repository https://github.com/osmandapp/OsmAnd-ios.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #1118 from osmandapp/nnngrach_fix 3d37ea03b
User avatar PaulStets_1 authored 23 hours ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/osmand/ios/
Filemask Resources/*.lproj/Localizable.strings
Monolingual base language file Resources/en.lproj/Localizable.strings
Languages 38
Source strings 1,948
Source words 7,945
Source characters 48,110
Hosted strings 74,024
Hosted words 301,910
Hosted characters 1,828,180
User avatar None

New alert

OsmAnd / iOS

Repository outdated. 49 minutes ago
User avatar None

Pushed changes

OsmAnd / iOS

Pushed changes yesterday
User avatar crypto-rsa

Translation changed

OsmAnd / iOSCzech

Blocked road
Cesta je zabBlokovaná cesta
yesterday
User avatar crypto-rsa

Translation changed

OsmAnd / iOSCzech

Change azimuth measurement units.
Změní jednotku měření azimutu.
yesterday
User avatar crypto-rsa

New translation

OsmAnd / iOSCzech

• Introduced a "Plan a route" feature for planning future trips with the ability to create track segments using different navigation types
• Added an option to enable a сompass over the "Radius Ruler" tool
• Added "POI label overlays" option that allows to show names for favorites, track waypoints and markers on the map
• Added new Quick actions for visibility of contour lines and terrain on the map, changing an application profile, deleting a nearest intermediate point
• Fixed issues with missing Wikipedia search category
• Settings Import: fixed bugs, added support for all data types available in OsmAnd
• OpenStreetMap editing: fixed the time picker and inability to change the changeset comment
• Nová funkce "Plánování trasy" pro plánování budoucích výletů s možností vytvářet úseky trasy pomocí různých typů navigace
• Přidána možnost zobrazit kompas pro nástroj Kruhové pravítko
• Nové nastavení "Překryvné názvy POI", které zobrazuje názvy oblíbených bodů, bodů na trase a mapových značek
• Přidány nové rychlé akce pro zobrazení vrstevnic a terénu na mapě, změnu aplikačního profilu a mazání nejbližšího mezicíle
• Opraveny problémy s chybějící kategorií vyhledávání ve Wikipedii
• Import nastavení: opraveny chyby, přidána podpora všech datových typů dostupných v OsmAnd
• Editace OpenStreetMap: opravena chyba ve výběru času a nemožnost změnit komentář u sady změn
yesterday
User avatar crypto-rsa

New translation

OsmAnd / iOSCzech

• Introduced “Application Profiles" with independent settings
• New arrangement of settings by profiles and types: navigation, general, map and screen
• Ability to import or export profile settings
• Added data sources for Online photos
• Added ability to download online maps to cache
• Improved "Search" algorithms
• Nové "profily aplikace" s nezávislým nastavením
• Nové uspořádání nastavení podle profilů a typů: navigace, obecné, mapa a obrazovka
• Možnost importovat nebo exportovat nastavení profilu
• Přidány zdroje dat pro online fotografie
• Přidána možnost stahovat online mapy do mezipaměti
• Vylepšené vyhledávací algoritmy
yesterday
User avatar crypto-rsa

New translation

OsmAnd / iOSCzech

You have the latest version: %@
Máte nejnovější verzi: %@
yesterday
User avatar crypto-rsa

New translation

OsmAnd / iOSCzech

Desert
Poušť
yesterday
User avatar crypto-rsa

New translation

OsmAnd / iOSCzech

Set vessel height to avoid low bridges. Keep in mind, if the bridge is movable, the calculation uses its height in the open state.
Nastavte výšku plavidla, abyste se vyhnuli nízkým mostům. Mějte na paměti, že u pohyblivých mostů se zohledňuje jejich výška v otevřeném stavu.
yesterday
User avatar crypto-rsa

New translation

OsmAnd / iOSCzech

Provide your vehicle length, some route restrictions may be applied for long vehicles.
Zadejte délku svého vozidla, na trase mohou být omezení pro dlouhá vozidla.
yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity