Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Catalan This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 47% 694 15,895 110
Chinese (Simplified) This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 15% 1,129 19,926 44
Dutch This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0
English This translation is used for source strings. This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 1,118 1
French This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 82% 233 6,775 1
Hungarian This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 1% 1,314 23,262
Italian This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 53% 624 14,987 112
Japanese This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 74% 340 9,787 174
Norwegian Bokmål This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 1% 1,308 23,289 5 1
Polish This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 73% 349 9,655 144
Portuguese This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 79% 276 7,884 174
Portuguese (Brazil) This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0
Russian This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 62% 504 9,452 3
Serbian (cyrillic) This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 27% 967 16,182
Spanish This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0 78% 292 8,003 157
Ukrainian This component is linked to the po4a/po4a repository. GPL-2.0
Please sign in to see the alerts.
Project website https://po4a.org/
Mailing list for translators devel@lists.po4a.org
Instructions for translators

https://github.com/mquinson/po4a/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/mquinson/po4a.git
Repository branch master
Last remote commit travis: we also need docbook-xml to build our manpages 78689d59
User avatar mquinson authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/po4a/po4a/
Filemaskpo/pod/*.po
Number of strings 21,328
Number of words 374,192
Number of characters 2,515,104
Number of languages 16
Number of source strings 1,333
Number of source words 23,387
Number of source characters 157,194
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

This format is a lightweight markup format intended to ease the authoring of documentation. It is for example used to document the git system. Those manpages are translated using po4a.
Ово је једноставан формат за обележавање који је намењен за поједностављивање писања документације. На пример, коришћен је за документовање git система. Те man стране су преведене уз помоћ po4a.
11 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

AsciiDoc (mature parser)
AsciiDoc (стабилан парсер)
12 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

The L<Locale::Po4a::Man(3pm)|Man> module also supports the mdoc format, used by the BSD man pages (they are also quite common on Linux).
Модул L<Locale::Po4a::Man(3pm)|Man> такође подржава и mdoc формат који користе BSD man стране (оне су такође прилично уобичајене и на Linux системима).
12 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

The good old manual pages' format, used by so many programs out there. po4a support is very welcome here since this format is somewhat difficult to use and not really friendly to newbies.
Стари добри формат за стране приручника који користи велики број програма. Овде је po4a подршка веома добродошла јер је овај формат донекле компликован за коришћење и уопште није погодан за почетнике.
12 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

man (mature parser)
man (стабилни парсер)
12 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

Currently, this approach has been successfully implemented to several kinds of text formatting formats:
Тренутно је овај приступ успешно имплементиран на неколико врста формата за форматирање текста:
12 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

Please also see the B<FAQ> below in this document for a more complete list of the advantages and disadvantages of this approach.
Молимо да такође погледате и B<ЧПП> ниже у овом документу да бисте видели комплетнију листу добрих и лоших страна овог приступа.
12 hours ago
User avatar eevan78

New translation

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

This automates most of the grunt work of the translation maintenance. Discovering the paragraphs needing an update becomes very easy, and the process is completely automated when elements are reordered without further modification. Specific verification can also be used to reduce the chance of formatting errors that would result in a broken document.
Ово аутоматизује већину незгодног посла у одржавању превода. Откривање пасуса које је потребно освежити постаје веома једноставно и процес је потпуно аутоматизован када је редослед елемента преуређен без даљих измена. Такође може да се користи и одређена верификација како би се умањила могућност грешака форматирања због којих би се документ искварио.
12 hours ago
User avatar eevan78

Translation changed

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

Outdated translations are often worse than no translation at all. End-users can be tricked by documentation describing an old behavior of the program. Furthermore, they cannot interact directly with the maintainers since they don't speak English. Additionally, the maintainer cannot fix the problem as they don't know every language in which their documentation is translated. These difficulties, often caused by poor tooling, can undermine the motivation of volunteer translators, further aggravating the problem.
Застарели преводи су често гори од ситуације када уопште нема превода. Крајњи корисницу могу да буду заварани документацијом која описује старо понашање програма. Уз то, они не могу да имају директну интеракцију са одржаваоцима јер не говоре енглески језик. А одржаваоци такође не могу да поправе проблем јер не знају сваки језик на који је њихова документација преведена. Ове потешкоће, које су често последица лошег избора алата, могу да поткопају мотивацију преводиоца волонтера, чиме се проблем додатно погоршава.
12 hours ago
User avatar eevan78

Translation changed

po4a / po4a-docSerbian (cyrillic)

Regarding documentation, however, the situation still somewhat disappointing. At first translating documentation may seem to be easier than translating a program as it would seem that you just have to copy the documentation source file and start translating the content. However, when the original documentation is modified, keeping track of the modifications quickly turns into a nightmare for the translators. If done manually, this task is unpleasant and error prone.
Што се тиче документације, ситуација је још увек донекле разочаравајућа. На први поглед превођење документације може да изгледа лакше него превођење програма, јер се чини да је само потребно да ископирате изворни фајл документације и почнете да преводите садржај. Међутим, када се оригинална документација измени, праћење промена се брзо претвара у ноћну мору за преводиоце. Ако рсе ради ручно, овај задатак је непријатан и склон грешкама.
12 hours ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity