Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 1 2 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Portugal)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
Turkish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website http://skytube-app.com/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/ram-on/SkyTube.git
Repository branch master bb23cda
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/skytube/strings/
Number of strings 160
Number of words 1200
Number of languages 16
Number of source strings 10
Number of source words 75

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

When User Action Detail Object
3 days ago None Committed changes SkyTube/Downloads - Russian
4 days ago Daniil Translation changed SkyTube/Downloads - Russian
DeleteУдалить Downloadзагрузку
4 days ago Daniil Translation changed SkyTube/Downloads - Russian
DownloadСкачать Videoвидео
4 days ago Daniil Translation changed SkyTube/Downloads - Russian
DownloadsЗагрузки
a week ago Hoa Nguyen Committed changes SkyTube/Downloads - Vietnamese
a week ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Không thể tải xuống tệp tin vì bộ nhớ ngoài không sẵn có.
a week ago Hoa Nguyen Translation completed SkyTube/Downloads - Vietnamese
a week ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải xuống cho video này không tìm thấy. Đang chơi từ xa.
a week ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải xuống video đã bị khóa vì bạn đang không sử dụng Wi-Fi.
Để mở khóa, vui lòng đi tới Sở thích > Khác và chọn "Cho phép tải xuống trên Mạng di động"
a week ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Bạn chưa tải xuống video nào.
Khi bạn tải xuống, chúng sẽ hiện lên ở đây.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year