Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/SamHocevar/wincompose
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Do What The F*ck You Want To Public License
Repository https://github.com/samhocevar/wincompose.git
Repository branch master
Last remote commit Compose hex sequences start with \0x, not \x. Reported in #329. 808cc70
sam@hocevar.net authored 11 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/wincompose/master/
Filemasksrc/po/*.po
Number of strings 5,338
Number of words 30,396
Number of characters 190,842
Number of languages 34
Number of source strings 157
Number of source words 894
Number of source characters 5,613
None

New alert

WinCompose / master

Broken project website URL yesterday
None

Pushed changes

WinCompose / master

Pushed changes 3 weeks ago
None

Committed changes

WinCompose / masterPolish

Committed changes 3 weeks ago
WaldiS

Marked for edit

WinCompose / masterPolish

If set, the corresponding keyboard LED will be lit when a compose sequence is in progress.
Jeśli jest ustawiona, odpowiednia dioda LED klawiatury zostanie podświetlona, gdy trwa sekwencja redagowania.
3 weeks ago
WaldiS

New translation

WinCompose / masterPolish

Keyboard LED
Klawiatura LED
3 weeks ago
WaldiS

New translation

WinCompose / masterPolish

If set, any compose sequence will be cancelled after a certain delay if no keyboard activity is detected.
Jeśli jest ustawiona, dowolna sekwencja redagowania zostanie anulowana po pewnym opóźnieniu, jeśli nie zostanie wykryte żadne działanie klawiatury.
3 weeks ago
WaldiS

New translation

WinCompose / masterPolish

Favorites
Dodaj do uUlubionyche
3 weeks ago
WaldiS

New translation

WinCompose / masterPolish

Remove from favorites
Dodaj doUsuń z ulubionych
3 weeks ago
WaldiS

Marked for edit

WinCompose / masterPolish

If enabled, all compose keys will be treated as Compose in a sequence. By default, only the first pressed key will act as Compose, and alternate compose keys will keep their original role.
Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie klucze redagowania będą traktowane jako Compose w sekwencji. Domyślnie tylko pierwszy naciśnięty klawisz będzie działać jako Compose, a alternatywne klucze redagowania zachowaswoją pierwotną rolę.
3 weeks ago
WaldiS

Marked for edit

WinCompose / masterPolish

Alternate compose key is always Compose
Alternatywnym klawiszem tworzenia jest zawsze Utwórz
3 weeks ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year