View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3,355 Strings 100% Translate
22,236 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Documentation GPL-3.0 14% 2,189 33,496 28 9
5.0 GPL-2.0 38
SQL parser GPL-2.0
4.9 GPL-2.0 23
Debian GPL-2.0

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master
Last remote commit Use early exit for Routing::callControllerForRoute e23f933d97
User avatar mauriciofauth authored 18 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/cs.po
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Committed changes 3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Converts Boolean values to text (default 'T' and 'F'). First option is for TRUE, second for FALSE. Nonzero=true.
Převede booleovslogické hodnoty na text (výchozí 'T' a 'F'). Prvním parameteremr je text pro TRUE, druhým pro FALSE. Nenulová hodnota odpovídá TRUE.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on transaction log data. The default is 16MB.
Množství paměti alokované pro mezipamětť transakčního logu, která se využívá pro dočasné ukládání dat transakčního logu. Výchozí velikost je 16MB.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Shows link to [a@https://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] output.
Zobrazí linkodkaz na výstup funkce [a@https://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a].
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

If using [kbd]cookie[/kbd] authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin cookie validity%s must be set to a value less or equal to it.
Při použití přihlašování přes [kbd]cookie[/kbd] a při %sUkládání přihlašovacií cookie%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší hodnotu než je tato.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

No table selected.
Nebylya vybránya žádnéá tabulkya.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

%s queries executed %s times in %s seconds.
%s dotazů bylo provedeno %s krát během %s sekund.
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

Check the columns which are redundant and click on remove. If no redundant column, click on 'No redundant column'
Zkontrolujte, které sloupce jsou nadbytečné, a smažte je kliknutím na 'Odstranit nadbytečné sloupce'. Když nenaleznete žádné nadbytečné sloupce, klikněte na 'Žádný nadbytečný sloupec'
3 weeks ago
User avatar petrduda

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentCzech

URL where logo in the navigation panel will point to.
Adresa URL, na kteréou bude odkazovat logo v navigačním panelu.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,355 22,236 138,818
Translated 100% 3,355 22,236 138,818
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 16, 2020, 10:44 p.m.
Last author Petr Duda

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity