View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3,334 Strings 100% Translate
22,100 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Debian This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
Documentation GPL-3.0 6% 2,377 34,870 19 7
SQL parser GPL-2.0
4.9 GPL-2.0
Development GPL-3.0

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_5_0
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese) 7644be7b80
User avatar ssantos authored 6 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/5-0/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sl.po
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

Resource update 5 months ago
User avatar None

Committed changes

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

Committed changes 6 months ago
User avatar mitenem

New translation

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

You are using the external transformation command line options field, which has been deprecated for security reasons. Add all command line options directly to the definition in %s.
Uporabljate polje za možnosti ukazne vrstice za zunanji ukaz za pretvorbo, ki je iz varnostih razlogov opuščen. Dodajte vse možnosti ukazne vrstice v opredelitev v %s.
6 months ago
User avatar mitenem

New translation

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data via standard input. Returns the standard output of the application. The default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/classes/Plugins/Transformations/Abs/ExternalTransformationsPlugin.php and list the tools you want to make available. The first option is then the number of the program you want to use. The second option should be blank for historical reasons. The third option, if set to 1, will convert the output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1).
SAMO ZA LINUX: Zažene zunanjo aplikacijo in podaja podatke stopcev prek standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za lep izpis kode HTML. Zaradi varnostnih razlogov morate ročno urediti datoteko libraries/classes/Plugins/Transformations/Output/Text_Plain_ExternalAbs/ExternalTransformationsPlugin.php in navesti orodja, ki jih želite omogočiti. Prva možnost je številka programa, ki ga želite uporabiti, d. Druga možnost pa snaj bo parametri programazna, iz zgodovinskih razlogov. Če tretji parameter nastavite na 1, bo s pomočjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto 1). Če nastavite četrti parameter na 1, bo preprečil prelamljanje in zagotovil, da se celotni izhod prikaže v eni vrstici (Privzeto 1).
6 months ago
User avatar mitenem

New translation

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

There is an issue with your request.
Obstaja preveč stikov brez indeksovPrišlo je do težave z vašo zahtevo.
6 months ago
User avatar None

New string to translate

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

phpMyAdmin / 5.0Slovenian

There are too many joins without indexis an issue with your request.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,334 22,100 137,930
Translated 100% 3,334 22,100 137,930
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 26, 2020, 9:48 p.m.
Last author Domen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity