Project Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators https://www.phpmyadmin.net/translate/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master abf2e115e7
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Translation file po/vi.po
When User Action Translation
10 days ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago None Committed changes phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Nếu bạn cảm thấy điều này là cần thiết, hãy sử dụng cài đặt bảo vệ bổ sung - %$ máy chủ xác thực%$scài đặt và%$sdanh sách proxy đáng tin cậy%%s. Tuy nhiên, bảo vệ dựa trên IP có thể không đáng tin cậy nếu IP của bạn thuộc về một ISP, nơi hàng ngàn người dùng, kể cả bạn, được kết nối.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Giá trị này phải được kiểm tra kép để đảm bảo rằng thư mục này không phải được truy cập rộng rãi hoặc có quyền đọc hoặc quyền sửa bởi người dùng khác trên máy chủ của bạn.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
%sTùy chọn%s này nên được vô hiệu vì nó cho phép kẻ tấn công mạnh mẽ đăng nhập vào bất kỳ máy chủ MySQL. Nếu bạn cảm thấy điều này là cần thiết, hãy sử dụng %shạn chế đăng nhập vào máy chủ MySQL%s hoặc %sdanh sách proxy đáng tin cậy%s. Tuy nhiên, bảo vệ dựa trên IP với danh sách proxy đáng tin cậy có thể không đáng tin nếu IP của bạn thuộc về một ISP ở đó hàng ngàn người dùng, kể cả bạn, đều được kết nối.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
CPhuyểép biến dạng phốđổi mặc định
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Xếp theo:
a month ago Dao Nguyen Translation changed phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Thực thi truy vấn bằng Enter và chèn thêm dòng mới bằng Shift + Enter.
a month ago Dao Nguyen New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Thực thi truy vấn bằng Enter và chèn thêm dòng mới bằng Shift + Enter. Để cài lâu dài, xem các cài đặt.
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 3288 21871
Translated 83.6% 2750 13498
Review 4.4% 146
Failing check 2.4% 82

Last activity

Last change Jan. 12, 2018, 8:13 p.m.
Last author Dao Nguyen

Activity in last 30 days

Activity in last year