View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Project Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators https://www.phpmyadmin.net/translate/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch master 9b28b02582
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/master/
Translation file po/vi.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago None Committed changes phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Không có câu truy vấn nào được tự động lưu lại trước đó. Đang tải câu truy vấn mặc định.
a month ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Cột
a month ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bảng
a month ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Thao tác này sẽ cố gắng chuyển đổi dữ liệu của bạn sang sự đối chiếu mới. Trong một số ít trường hợp, một số ký tự đặc biệt là khi một ký tự không tồn tại trong sự đối chiếu mới, quá trình này có thể làm cho dữ liệu xuất hiện không đúng theo đối chiếu mới; trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn nguyên về đối chiếu ban đầu và tham khảo các mẹo tại
a month ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Bạn đang muốn giảm số lượng các hàng, Những dữ liệu đã nhập trong các hàng này sẽ bị mất. Bạn có muốn tiếp tục không?
a month ago Xuan Hung New translation phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Thư mục $cfg['TempDir'] (%s) không thể truy cập được. phpMyAdmin không thể tạo được cache cho giao diện và điều này sẽ làm chậm quá trình tải trang.
a month ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
a month ago None Resource update phpMyAdmin/Development - Vietnamese
Browse all translation changes

Automatic translation

Automatic translation takes existing translations in this project and applies them to the current component. It can be used to push translations to a different branch, to fix inconsistent translations or to translate a new component using translation memory.

Automatic translation via machine translation uses active machine translation engines to get the best possible translations and applies them in this project.

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Mass state change

You can change state of all strings matching given type at once.

Statistics

Percent Strings Words
Total 3291 21903
Translated 83.6% 2753 13588
Review 4.3% 144
Failing check 2.4% 82

Last activity

Last change May 17, 2018, 10:21 a.m.
Last author Xuan Hung

Activity in last 30 days

Activity in last year