View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website www.phpmyadmin.net
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_9
Last remote commit Translated using Weblate (Esperanto) 25aa7482f4
User avatar RobinvanderVliet authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-9/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/vi.po
User avatar None

New strings to translate

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

There are too many joins without indexis an issue with your request.
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Column name
Các tTên cột
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

New translation

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

value/subQuery is empty
Giá trị/câu truy vấn con đang rỗng
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Please enter the SQL query first.
Vui lòng nhập lại giá trị đó một lần nữatruy vấn SQL trước.
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Garbled Data
Garbled DataDữ liệu bị cắt xén
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

New translation

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Through this operation, MySQL attempts to map the data values between collations. If the character sets are incompatible, there may be data loss and this lost data may <b>NOT</b> be recoverable simply by changing back the column collation(s). <b>To convert existing data, it is suggested to use the column(s) editing feature (the "Change" Link) on the table structure page. </b>
Thông qua hoạt động này, MySQL sẽ cố gắng ánh xạ dữ liệu giữa các bảng mã. Nếu các bộ ký tự không tương thích, có thể sẽ gây mất dữ liệu và dữ liệu bị mất này <b> KHÔNG THỂ</b> khôi phục được kể cả khi đổi lại về bảng mã ban đầu.<b> Để chuyển đổi dữ liệu hiện có, bạn nên sử dụng tính năng chỉnh sửa (các) cột (Nhấn vào "Thay đổi") trên trang bảng cấu trúc. </b>
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Query by example
Truy vấn bị lỗiằng ví dụ
a month ago
User avatar xuanhung_cntt

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Vietnamese

Singular
<strong>Total:</strong> <em>%count%</em> match
Plural
<strong>Total:</strong> <em>%count%</em> matches
<b>Tổng cộng:</b> <i>%s</i> khớp mẫustrong>Tổng:</strong> <em>%count%</em> mẫu phù hợp
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,309 22,025 137,414
Translated 83% 2,760 13,651 85,242
Needs editing 4% 150 1,037 7,000
Failing checks 5% 168 1,542 9,763

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 9:40 a.m.
Last author Xuan Hung

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity