Translation status

269 Strings 21% Translate
7,201 Words 15%

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/04_installation.po
Translation file pl-PL/04_installation.po
None

Committed changes

Debian Handbook / 04_installationPolish

Committed changes 2 years ago
pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / 04_installationPolish

A more detailed explanation is available in the installation manual. Among other things, it describes an alternative method of preparing a USB key that is more complex, but that allows to customize the installer's default options (those set in the kernel command line). <ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne w podręczniku instalacji, który — między innymi — opisuje alternatywną metodę przygotowania klucza USB. Ta metoda jest bardziej złożona, lecz pozwala na dostosowanie domyślnych opcji instalatora (tych, które są ustawiane w linii poleceń jądra).<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
2 years ago
Many BIOSes allow booting directly from the network by downloading a kernel and a minimal filesystem image. This method (which has several names, such as <acronym>PXE</acronym> or <acronym>TFTP</acronym> boot) can be a life-saver if the computer does not have a CD-ROM reader, or if the BIOS can't boot from such media.
Wiele BIOS-ów pozwala na rozruch bezpośrednio z sieci komputerowej za pomocą pobrania jądra i minimalnego obrazu systemu plików. Ta metoda, która ma wiele nazw, takich jak rozruch <acronym>PXE</acronym> lub <acronym>TFTP</acronym>, może być jedyną możliwą metodą instalacyjną, gdy komputer nie ma wbudowanego napedu CD-ROM lub jeśli BIOS nie może dokonać rozruchu z płyty.
2 years ago
<primary>installation</primary><secondary><emphasis>TFTP installation</emphasis></secondary>
<primary>instalacja</primary><secondary><emphasis> instalacja TFTP</emphasis></secondary>
2 years ago
<primary>installation</primary><secondary><emphasis>PXE installation</emphasis></secondary>
<primary>instalacja</primary><secondary><emphasis> instalacja PXE</emphasis></secondary>
2 years ago
<primary>installation</primary><secondary><emphasis>netboot installation</emphasis></secondary>
<primary>instalacja</primary><secondary><emphasis> instalacja netboot</emphasis></secondary>
2 years ago
Installing through Network Booting
Instalowanie poprzez Rozruch Sieciowy
2 years ago
pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / 04_installationPolish

A more detailed explanation is available in the installation manual. Among other things, it describes an alternative method of preparing a USB key that is more complex, but that allows to customize the installer's default options (those set in the kernel command line). <ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne w podręczniku instalacji, który — między innymi — opisuje alternatywną metodę przygotowania klucza USB. Ta metoda jest bardziej złożona, lecz pozwala na dostosowanie domyślnych opcji instalatora (tych, które są ustawiane w linii poleceń jądra).<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
2 years ago
A more detailed explanation is available in the installation manual. Among other things, it describes an alternative method of preparing a USB key that is more complex, but that allows to customize the installer's default options (those set in the kernel command line). <ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne w podręczniku instalacji, który — między innymi — opisuje alternatywną metodę przygotowania klucza USB. Ta metoda jest bardziej złożona, lecz pozwala na dostosowanie domyślnych opcji instalatora (tych, które są ustawiane w linii poleceń jądra).
2 years ago
You must first identify the device name of the USB key (ex: <literal>/dev/sdb</literal>); the simplest means to do this is to check the messages issued by the kernel using the <command>dmesg</command> command. Then you must copy the previously downloaded ISO image (for example debian-8.0.0-amd64-i386-netinst.iso) with the command <command>cat debian-8.0.0-amd64-i386-netinst.iso &gt;/dev/sdb; sync</command>. This command requires administrator rights, since it accesses the USB key directly and blindly erases its content.
Najpierw należy określić nazwę urządzenia klucza USB (np: <literal>/dev/sdb</literal>); najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest sprawdzanie komunikatów wydanych przez jądro za pomocą polecenia <command>dmesg</command>. Następnie należy skopiować wcześniej pobrany obraz ISO (na przykład debian-8.8.0-amd64-i386-netinst.iso) za pomocą polecenia <command>cat debian-8.8.0-amd64-i386-netinst.iso &gt;/dev/sdb; sync</command>. To polecenie wymaga uprawnień administratora, ponieważ uzyskuje bezpośredni dostęp do klucza USB i "ślepo" wymazuje jego zawartość.
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 269 7,201 50,072
Translated 21% 59 1,099 8,306
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 2 4 61

Last activity

Last change June 11, 2017, 4:13 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year