Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Merge branch 'buster/schneier-indexterm' into 'buster/master' cb72091f
User avatar rhertzog authored 18 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/00b_foreword.po
Translation file pl-PL/00b_foreword.po
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

Committed changes 3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

And finally; I am sure they would be surprised by being mentioned here, but I would like to extend my gratitude to Terry Pratchett, Jasper Fforde, Tom Holt, William Gibson, Neal Stephenson, and of course the late Douglas Adams. The countless hours I spent enjoying their books are directly responsible for my being able to take part in translating one first and writing new parts later.
I na zakończenie — jw końcu; Jestem pewien, że byliby zaskoczeni będąc wymie, gdy zostaną tutaj wspomnieani tutaj, ale chciałbym rozszerzyć moje podziękowania dla autorów książek:wyrazić moją wdzięczność Terry'emu Pratchettowi, Jasperowi Fforde, Tomowi Holtowi, Williamowi Gibsonowi, Nealowi Stephensonowi i oczywiście późny Douglasowi Adamsowi. Nieskońzliczone godziny, które spędziłem ciesząc się spędzone na korzystaniu z ich książekami, są bezpośrednio odpowiedzialne za moją możliwość uczestniczento, że mogłem wziąć udział w tłumaczeniu tej książki i pisaniu jej późniejszychjednej z nich, a później pisaniu nowych części.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

More personal thanks go to my friends and my clients, for their understanding when I was less responsive because I was working on this book, and also for their constant support, encouragement and egging on. You know who you are; thanks.
Bardziej osobiste podziękowania dlanależą się moichm przyjaciół iołom i moim klientówom, za ich zrozumienie, kiedy byłem mniej osiągalny z powodu pracyresponsywny, ponieważ pracowałem nad książką oraz, a także za ich ciągstałe wsparcie, doping i zachętę i zachęcanie. Wiesz kim jesteś; dzięki.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

There is of course some overlap with the previous set of people, but specific thanks are still in order for the people who actually do Debian. There wouldn't be much of a book without them, and I am still amazed at what the Debian project as a whole produces and makes available to any and all.
Oczywiście niektóre elementy pokrywają się z poprzednim zestawem ludzi, ale podziękowania dla osób, które faktycznie zajmują się Debianem, są nadal ważne. Bez nich nie byłoby wielu książek, a ja nadal jestem zdumiony tym, co projekt Debian jako całość produkujetworzy i udostępnia wszystkim.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

There is of course some overlap with the previous set of people, but specific thanks are still in order for the people who actually do Debian. There wouldn't be much of a book without them, and I am still amazed at what the Debian project as a whole produces and makes available to any and all.
Oczywiście część z osóbniektóre elementy pokrywa się z poprzednim zbiorem, ale szczególne podziękowania należą się tym, którzy tworzą Debianaestawem ludzi, ale podziękowania dla osób, które faktycznie zajmują się Debianem, są nadal ważne. Bez nich nie byłoby wiele z tej książki iu książek, a ja nadal jestem oszołozdumiony tym, co projekt Debian tworzy jako całość,
produkuje i udostępnia dla każdegowszystkim.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

Thanks also to all who more or less directly contributed to this book, by providing clarifications or explanations, or translating advice. They are too many to mention, but most of them can usually be found on various #debian-* IRC channels.
Dziękuję również wszystkim, którzy w mniejszym lub bardziej bezpośredwiększym stopniou przyczynili się do książki, dostarczając uściślenia lubpowstania tej książki, udzielając wyjaśnienia,ń lub doradzając wuwag odnośnie tłumaczeniua. Jest ich zbyt wieleu, aby wszystkichje wymienić, ale większość z nich można zazwyczajwykle znaleźć na różnych kanałach IRC #debian-*owych.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

I am extremely grateful to Raphaël for taking on the administrative part of this English edition. From organizing the funding campaign to the last details of the book layout, producing a translated book is so much more than just translating and proofreading, and Raphaël did (or delegated and supervised) it all. So thanks.
Jestem niesamowiczmiernie wdzięczny Raphaël'owi za powierzenie mi administrowania anglojęzycznym wydaniem. Poczynając orzyjęcie części administracyjnej tego angielskiego wydania. Od zorganizowania kampanii finansującej, do najdrobniejszychowania po ostatnie szczegółów wygląy układu książki. T, tworzenie przetłumaczonej książki, to o wielznacznie więcej, niż tylko tłumaczenie i korekta, a Raphaël to wszystko zrobił (lub oddelegowprzekazał i nadzorował) to wszystko. Więc, dziękuję.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

Well, Raphaël preempted most of my “external” thank-yous already. I am still going to emphasize my personal gratitude to the good folks at Eyrolles, with whom collaboration has always been pleasant and smooth. Hopefully the results of their excellent advice hasn't been lost in translation.
Cóż, Raphaël wypisauprzedził już większość z "moich „zewnętrznych" podziękowań. Chciałbym jednakNadal zamierzam podkreślić mojeą osobiste podziękowaniaą wdzięczność dla dobrych ludzi z Eyrolles, z którymi współpraca zawsze była przyjemna i bezproblemowpłynna. Mam nadzieję, że wyniki ich doskonałych poradej pomocy nie zostały utracone w tłumaczeniu.
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

Personal Acknowledgments from Roland
Osobiste podziękowania od Roland'a
3 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Debian Handbook / 00b_forewordPolish

Last but not least, thank you to my wife, Sophie. She has been very supportive of my work on this book and on Debian in general. There have been too many days (and nights) when I left her alone with our 2 sons to make some progress on the book. I am grateful for her support and know how lucky I am to have her.
Ostatnie, ale nie mniej ważne podziękowania kieruję doNa koniec dziękuję mojej żony,ie Sophie. WBardzo wspierała mnie bardzo podczasoją pracyę nad książką i ogólnie nad Debianem w ogóle. Było zbyt wiele dni (i nocy), kiedy zostawiałem ją samą z naszym dwuletnimi 2 synemami, aby zrobićpoczynić pewne postępy zw książce. Jestem jej wdzięczny za jej wsparcie i wiem, jakim jestee mam szczęściarzeme, że ją mam.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 86 3,236 21,014
Translated 98% 85 3,162 20,597
Needs editing 1% 1 74 417
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 19, 2020, 8:56 p.m.
Last author Szylu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity