Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
How to Destroy Surveillance Capitalism CC-BY-ND-4.0 57% 365 25,958 6 4
RMS: Personal Data Safe CC-BY-ND-4.0 87% 18 889 20 2
Project website https://gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe
Translation license CC-BY-ND-4.0 RMS: Personal Data Safe How to Destroy Surveillance Capitalism
Number of strings 999
Number of words 62,786
Number of characters 403,274
Number of languages 7
Number of source strings 447
Number of source words 29,073
Number of source characters 186,132
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English 19 3
French 4%
Norwegian Bokmål 18% 18% 365 25,958 6 1
Polish 4% 2
Spanish (Latin America) 14% 0% 18 889 1
Swedish 4%
Turkish 4%
The surveillance imposed on us today far exceeds that of the Soviet Union. For freedom and democracy’s sake, we need to eliminate most of it. There are so many ways to use data to hurt people that the only safe database is the one that was never collected. Thus, instead of the EU’s approach of mainly regulating how personal data may be used (in its [General Data Protection Regulation](https://www.eugdpr.org/) or GDPR), I propose a law to stop systems from collecting personal data.
Overvåkningen vi utsettes for i dag er langt mer omfattende enn overvåkningen i Sovjetunionen. Vi må fjerne den store brorparten av overvåkningen for demokratiet og frihetens skyld. Det er så mange måter å bruke opplysninger til å skade mennesker på, at den eneste trygge databasen er den som aldri ble opprettet. Dermed, i stedet for EUs tilnærming som hovedsakelig regulerer hvordan personopplysninger kan brukes (se [GDPR](https://www.eugdpr.org/)), foreslår jeg en lov som nekter systemer å samle inn personopplysninger.
yesterday
The surveillance imposed on us today far exceeds that of the Soviet Union. For freedom and democracy’s sake, we need to eliminate most of it. There are so many ways to use data to hurt people that the only safe database is the one that was never collected. Thus, instead of the EU’s approach of mainly regulating how personal data may be used (in its [General Data Protection Regulation](https://www.eugdpr.org/) or GDPR), I propose a law to stop systems from collecting personal data.
Overvåkningen vi utsettes for i dag er langt mer omfattende enn overvåkningen i Sovjetunionen. Vi må fjerne mestebrorparten av overvåkningen for demokratiet og frihetens skyld. Det er så mange måter å bruke opplysninger til å skade mennesker på, at den eneste trygge databasen er den som aldri ble opprettet. Dermed, i stedet for EUs tilnærming som hovedsakelig regulerer hvordan personopplysninger kan brukes (se [GDPR](https://www.eugdpr.org/)), foreslår jeg en lov som nekter systemer å samle inn personopplysninger.
yesterday
If you’re selling diapers, you have better luck if you pitch them to people in maternity wards. Not everyone who enters or leaves a maternity ward just had a baby, and not everyone who just had a baby is in the market for diapers. But having a baby is a really reliable correlate of being in the market for diapers, and being in a maternity ward is highly correlated with having a baby. Hence diaper ads around maternity wards (and even pitchmen for baby products, who haunt maternity wards with baskets full of freebies).
Hvis du selger bleier, så er det større sjanse for et salg hvis du forsøker å selge dem til folk på fødeavdelinger. Slett ikke alle som ankommer eller forlater en fødeavdeling har nettopp fått en baby, og ikke alle som har fått en baby er i markedet etter bleier. Men det å ha en baby er svært nært knyttet til det å være ute etter å kjøpe bleier, og det å være i en fødestue er svært nært knyttet til det å ha en baby. Dermed er det bleiereklamer i nærheten av fødeavdelinger (samt selgere av babyprodukter, som trekkes mot fødeavdelinger med kurver full av gratispakker).
2 days ago
If you’re selling diapers, you have better luck if you pitch them to people in maternity wards. Not everyone who enters or leaves a maternity ward just had a baby, and not everyone who just had a baby is in the market for diapers. But having a baby is a really reliable correlate of being in the market for diapers, and being in a maternity ward is highly correlated with having a baby. Hence diaper ads around maternity wards (and even pitchmen for baby products, who haunt maternity wards with baskets full of freebies).
Hvis du selger bleier, så er det større sjanse for et salg hvis du forsøker å selge dem til folk på fødeavdelinger. Slett ikke alle som ankommer eller forlater en fødeavdeling har nettopp fått en baby, og ikke alle som har fått en baby er i markedet etter bleier. Men det å ha en baby er svært nært knyttet til det å være ute etter å kjøpe bleier, og det å være i en fødestue er svært nært knyttet til det å ha en baby. Dermed er det bleiereklamer i nærheten av fødeavdelinger (samt selgere av babyprodukter, som trekkes mot fødeavdelinger med kurver full av gratispakker).
2 days ago
But there’s little evidence that this is happening. Instead, the predictions that surveillance capitalism delivers to its customers are much less impressive. Rather than finding ways to bypass our rational faculties, surveillance capitalists like Mark Zuckerberg mostly do one or more of three things:
Men det finnes få indiser på at det er dette som skjer. I stedet er forutsigelsene som overvåkningskapitalismen leverer til sine kunder mye mindre imponerende. I stedet for å finne måter å omgå våre rasjonelle egenskaper, så gjør overvåkningskapitaliser som Mark Zuckerberg i hovedsak en eller flere av tre ting:
2 days ago
But there’s little evidence that this is happening. Instead, the predictions that surveillance capitalism delivers to its customers are much less impressive. Rather than finding ways to bypass our rational faculties, surveillance capitalists like Mark Zuckerberg mostly do one or more of three things:
Men det finnes få indiser på at det er dette som skjer. I stedet er forutsigelsene som overvåkningskapitalismen leverer til sine kunder mye mindre imponerende. I stedet for å finne måter å omgå våre rasjonelle egenskaper, så gjør overvåkningskapitaliser som Mark Zuckerberg i hovedsak en eller flere av tre ting:
2 days ago
The impact of dominance far exceeds the impact of manipulation and should be central to our analysis and any remedies we seek.
Effekten av dominans er mye større enn effekten av manipulering og bør derfor være hovedfokus i vår analyse og bestemmende for hvilke avhjelpende midler vi går for.
2 days ago
To understand why you shouldn’t worry about mind-control rays — but why you <emphasis>should</emphasis> worry about surveillance <emphasis>and</emphasis> Big Tech — we must start by unpacking what we mean by <quote>persuasion.</quote>
For å forstå hvorfor du ikke bør bekymre deg over tankekontrollstråler, men hvorfor du <emphasis>bør</emphasis> bekymre deg over overvåkning <emphasis>og</emphasis> Storteknologi, så må vi starte ved å se på hva vi mener med <quote>overtalelse</quote>.
3 days ago
Being watched changes your behavior, and not for the better. It creates risks for our social progress. Zuboff’s book features beautifully wrought explanations of these phenomena. But Zuboff also claims that surveillance literally robs us of our free will — that when our personal data is mixed with machine learning, it creates a system of persuasion so devastating that we are helpless before it. That is, Facebook uses an algorithm to analyze the data it nonconsensually extracts from your daily life and uses it to customize your feed in ways that get you to buy stuff. It is a mind-control ray out of a 1950s comic book, wielded by mad scientists whose supercomputers guarantee them perpetual and total world domination.
Du endrer oppførsel når noen ser på deg, og ikke til det bedre. Det skaper risiko for vår sosiale fremgang. Zuboffs bok inneholder vakkert formulerte forklaringer av disse fenomenene. Men Zuboff påstår også at overvåkning bokstavlig talt fjerner vår frie vilje, at når våre personlige data blandes med maskinlæring, så oppstår et overtalelsessystem så ødeleggende at vi er helt hjelpeløse i møte med det. Det vil si at Facebook med en algoritme til å analysere data som det henter ut fra ditt daglige liv uten samtykke, tilpasser feeden din slik at du kjøper ting. Det er en tankekontrollstråle rett ut av en femtitalls-tegneserie, der brukt av gale forskere hvis superdatamaskiner garanterer dem evigvarende og total verdensherredømme.
3 days ago
Surveillance capitalism assumes that because advertisers buy a lot of what Big Tech is selling, Big Tech must be selling something real. But Big Tech’s massive sales could just as easily be the result of a popular delusion or something even more pernicious: monopolistic control over our communications and commerce.
Overvåkningskapitalismen antar det at det kjøpes mye av markedsføringen som Storteknologien selges, så må Storteknologien selge noe som virker. Men det enorme salget til Storteknologien kan like gjerne være et resultat av en felles vrangforestilling eller noe enda mer skadelig, monopolistisk kontroll over kommunikasjonen og handelen vår.
4 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity