Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
How to Destroy Surveillance Capitalism Fix this component to clear its alerts. CC-BY-ND-4.0 21
RMS: Personal Data Safe Fix this component to clear its alerts. CC-BY-ND-4.0 2 2
Glossary RMS: Personal Data Safe Glossary Fix this component to clear its alerts. CC-BY-ND-4.0
Project website gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe
Project maintainers User avatar pere
Translation license CC-BY-ND-4.0 How to Destroy Surveillance Capitalism RMS: Personal Data Safe RMS: Personal Data Safe Glossary
Languages 8
Source strings 451
Source words 29,090
Source characters 186,322
Hosted strings 1,028
Hosted words 63,748
Hosted characters 409,544
Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English Some of the components within this project have alerts. 2 6
French Some of the components within this project have alerts. 430 strings are not being translated here.
German Some of the components within this project have alerts. 430 strings are not being translated here.
Norwegian Bokmål Some of the components within this project have alerts. 15
Polish Some of the components within this project have alerts. 430 strings are not being translated here. 2
Spanish (Latin America) Some of the components within this project have alerts. 430 strings are not being translated here.
Swedish Some of the components within this project have alerts. 430 strings are not being translated here.
Turkish Some of the components within this project have alerts. 430 strings are not being translated here.
With all the problems of Big Tech, it’s tempting to imagine solving the problem by returning to a world without tech at all. Resist that temptation.
Mend alle problemene med storteknologien,s problemer så er det fristende å forestille seg å løse problemene ved å gå tilbake til en verden helt uten teknologi. Ikke fall for den fristelsen.
13 days ago
To see this at work today, look no further than Amazon’s home surveillance device, the Ring doorbell, and its associated app, Neighbors. Ring — a product that Amazon acquired and did not develop in house — makes a camera-enabled doorbell that streams footage from your front door to your mobile device. The Neighbors app allows you to form a neighborhood-wide surveillance grid with your fellow Ring owners through which you can share clips of <quote>suspicious characters.</quote> If you’re thinking that this sounds like a recipe for letting curtain-twitching racists supercharge their suspicions of people with brown skin who walk down their blocks, <ulink url="https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/amazons-ring-enables-over-policing-efforts-some-americas-deadliest-law-enforcement">you’re right</ulink>. Ring has become a <emphasis>de facto,</emphasis> off-the-books arm of the police without any of the pesky oversight or rules.
For å se hvordan dette virker i dag, trenger vi ikke se lenger enn til Amazons hjemmeovervåkingsenhet: Dørklokken Ring og den tilhørende appen Neighbors. Ring — et produkt som Amazon kjøpte og ikke utviklet internt — er en kameraaktivert dørklokke som strømmer videoopptak fra inngangsdøren til mobilenheten din. Neighbors-programmet lar deg danne et overvåkingsnett for hele nabolaget med andre Ring-eiere, der du kan dele klipp av <quote>mistenkelige individer</quote>. Hvis du tenker at dette høres ut som en oppskrift på å la rasister bak gardinene virkelig gi krefter til sine mistanker mot personer med brun hud som går langs gatene, <ulink url="https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/amazons-ring-enables-over-policing-efforts-some-americas-deadliest-law-enforcement">har du rett</ulink>. Ring har blitt en, <emphasis>de facto</emphasis> og uoffisiell, forlengelse av politiet uten irriterende overoppsyn eller regler.
13 days ago
Does not meet libre hosting conditions. 2 weeks ago
Rebased repository 4 weeks ago
Rebased repository 4 weeks ago
Rebased repository 4 weeks ago
Rebased repository a month ago
Today, we know that the NSA is spying on a significant fraction of the entire world’s population, and its ratio of surveillance operatives to the surveilled is more like 1:10,000 (that’s probably on the low side since it assumes that every American with top-secret clearance is working for the NSA on this project — we don’t know how many of those cleared people are involved in NSA spying, but it’s definitely not all of them).
I dag vet vi at NSA spionerer på en betydelig andel av hele verdens befolkning, og forholdet mellom overvåkingsagenter og overvåket er mer som 1:10.000 (det er sannsynligvis i den lavere endenn dette da tallet forutsetter at hver amerikaner med topphemmelig klarering jobber for NSA med dette prosjektet. Vi vet ikke hvor mange av disse sikkerhetsklarerte personene som er involvert i NSAs spionasje , men det er definitivt ikke alle sammen).
a month ago
Today, we know that the NSA is spying on a significant fraction of the entire world’s population, and its ratio of surveillance operatives to the surveilled is more like 1:10,000 (that’s probably on the low side since it assumes that every American with top-secret clearance is working for the NSA on this project — we don’t know how many of those cleared people are involved in NSA spying, but it’s definitely not all of them).
I dag vet vi at NSA spionerer på en betydelig andel av hele verdens befolkning, og forholdet mellom overvåkingsagenter og overvåket er mer som 1:10.000 (det er sannsynligvis høyt estimert, da tallet forutsetter at hver amerikaner med topphemmelig klarering jobber for NSA med dette prosjektet. Vi vet ikke hvor mange av disse sikkerhetsklarerte personene som er involvert i NSAs spionasje , men det er definitivt ikke alle sammen).
a month ago
Indeed, the birth of the web saw a mass-extinction event for the existing giant, wildly profitable proprietary technologies that had capital, network effects, and walls and moats surrounding their businesses. The web showed that when a new industry is built around a protocol, rather than a product, the combined might of everyone who uses the protocol to reach their customers or users or communities outweighs even the most massive products. CompuServe, AOL, MSN, and a host of other proprietary walled gardens learned this lesson the hard way: Each believed it could stay separate from the web, offering <quote>curation</quote> and a guarantee of consistency and quality instead of the chaos of an open system. Each was wrong and ended up being absorbed into the public web.
Faktisk ble fremveksten av verdensveven en masseutryddelse av de eksisterende gigantiske, svært lønnsomme salskapseide teknologiene som hadde kapital, nettverkseffekter, samt både murer og vollgraver rundt sine virksomheter. Verdensveven viste at når en ny bransje er bygget rundt en protokoll, i stedet for et produkt, kan den kombinerte kraften til alle som bruker protokollen for å nå sine kunder, brukere, eller samfunn, og at dette har større kraft enn selv de mest massive produktene kan stå imot. CompuServe, AOL, MSN og en rekke andre proprietære siloer, lærte dette på den harde måten: Hvert selskap trodde det kunne holde seg atskilt fra verdensven, og tilbød <quote>kurering</quote> og en garanti for konsistens og kvalitet i stedet for kaoset i et åpent system. Alle tok feil og endte opp med å bli absorbert av den offentlige verdensveven.
a month ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity