Project Information

Project website http://www.osmand.net/
Instructions for translators http://osmand.net/help-online?id=technical-articles#What_Languages
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license MIT
Repository https://github.com/osmandapp/Osmand.git
Repository branch master a41fe29082
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/osmand/main/
File maskOsmAnd/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileOsmAnd/res/values/strings.xml
Translation file OsmAnd/res/values-hy/strings.xml
When User Action Detail Object
2 weeks ago Olexandr Nesterenko Resource update OsmAnd/Android - Armenian
a month ago None Resource update OsmAnd/Android - Armenian
a month ago Allan Nordhøy Resource update OsmAnd/Android - Armenian
a month ago Victor Shcherb Resource update OsmAnd/Android - Armenian
a month ago emma peel Committed changes OsmAnd/Android - Armenian
a month ago Suren Translation changed OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացման ամսաթիվ ավելացված է
a month ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացնել սեգմենտը GPX- ֆայլին
a month ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ներմուծել տրեկGPX ֆայլը
a month ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Ավելացնել «Սիրված»-եր քարտեզի վրա կամ ներմուծել իրենցք ֆայլից։
a month ago Suren New translation OsmAnd/Android - Armenian
Գրանցել կամ նՆերմուծեք GPX ֆայլեր կամ տրեկների նգրաելռում հկամտար։եք:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 2627 12880
Translated 99.3% 2608 12806
Review 0.1% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 1, 2018, 9:05 a.m.
Last author Suren

Activity in last 30 days

Activity in last year