Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translation CC-BY-SA-4.0 28% 10,234 546,495 1,800 1 29
Project website https://madewith.cc/
Instructions for translators

The translation project is located in https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git, where the project admins can be contected.

Translation license CC-BY-SA-4.0 Translation
Number of strings 14,289
Number of words 759,935
Number of characters 4,943,334
Number of languages 11
Number of source strings 1,299
Number of source words 69,085
Number of source characters 449,394
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Azerbaijani 1% 1% 1,284 68,958
Dutch 0% 0% 1,295 69,047 9
English 1,299 12
French 3% 3% 1,254 64,825 3
German 1% 1% 1,275 68,905 3
Greek 0% 0% 1,294 69,076
Norwegian Bokmål 135 17
Polish 4% 4% 1,247 67,397 7 1
Spanish 99% 99% 2 148 344
Swedish 0% 0% 1,290 69,063
Ukrainian 0% 0% 1,293 69,076
Committed changes 13 days ago
I don’t know a whole lot about nonfiction journalism. . . The way that I think about these things, and in terms of what I can do is. . . essays like this are occasions to watch somebody reasonably bright but also reasonably average pay far closer attention and think at far more length about all sorts of different stuff than most of us have a chance to in our daily lives.
Jeg vet ikke stort om hvordan skrive faglitteratur… Måten jeg forholder meg til slike ting og når det gjelder hva jeg kan gjøre… essayer som dette er en mulighet til å observere rimelig smarte mennesker, men også ganske alminnelige mennesker, studere mye bedre og grave dypere i de mange ulike temaer som omgir oss, enn de fleste av oss i våre daglige liv har sjansen til å sette seg inni i.
2 weeks ago
Committed changes 2 weeks ago
The creators, businesses, and organizations we profile all engage with the market to generate revenue in some way. The ways in which this is done vary widely. Donations, pay what you can, memberships, <quote>digital for free but physical for a fee,</quote> crowdfunding, matchmaking, value-add services, patrons . . . the list goes on and on. (Initial description of how to earn revenue available through reference note. For latest thinking see How to Bring In Money in the next section.)<placeholder type="footnote" id="0"/> There is no single magic bullet, and each endeavor has devised ways that work for them. Most make use of more than one way. Diversifying revenue streams lowers risk and provides multiple paths to sustainability.
Skaperne, bedriftene og organisasjonene vi profilerer er alle engasjerte i markedet for å skape omsetning på en eller annen måte.
Måtene
Hvordan dette gjøres på varierer mye. Donasjoner, betal det du kan, medlemskap, <quote>Gratis digitalt, men fysisk for betaling</quote>, folkefinansiering, matchmaking, verdiøkende tjenester, beskyttere ... listen fortsetter og fortsetter. (Første beskrivelse av hvordan skaffe inntekt fremgår av referansenotemerknad. Om nyeste tanker rundt dette, se <quote>Hvordan bringe inn penger</quote> i neste del.)<placeholder type="footnote" id="0"/> Det er ingen enkel, magisk formel, og hver oppgave har utviklet måter som passer for den. De fleste gjør bruk av mer enn én metode. Å ha mange inntektsstrømmer reduserer risikoen, og gir flere veier til bærekraft.
2 weeks ago
The core mission of TeachAIDS—ensuring global access to life-saving education—is at the root of everything the organization does. It underpins the work; it motivates the funders. The CC license on the materials they create furthers that mission, allowing them to safely and quickly scale their materials worldwide. <quote>The Creative Commons license has been a game changer for TeachAIDS,</quote> Piya said.
Kjerneoppgaven til TeachAIDS – å sikre global tilgang til livreddende utdanning – er grunnlaget for alt organisasjonen gjør. Det underbygger arbeidet; og motiverer grunnleggerne. CC-lisensen på materialet de lager, fremmer dette oppdraget, slik at de trygt og og raskt kan skalere sitt materiale over hele verden. <quote>Creative Commons-lisensen har endret forutsetningene for TeachAIDS</quote>, fortalte Piya.
2 weeks ago
He does have a fan community he cultivates on Bandcamp, but it isn’t his major focus. <quote>I do have a core audience that has stuck around for a really long time, some even longer than I’ve been doing song-a-day,</quote> he said. <quote>There is also a transitional aspect that drop in and get what they need and then move on.</quote> Focusing less on community building than other artists makes sense given Jonathan’s primary income source of writing custom songs for clients.
Han har en fangruppe som han har kontakt med på Bandcamp, men det er ikke hans hovedfokus. <quote>Jeg har et kjernepublikum som har hengt rundt veldig lenge, noen fra før jeg har laget en sang om dagen</quote>, sa han. <quote>Det endrer seg også litt over tid, der noen kommer innom og får det de trenger, før de går videre.</quote> Å fokusere mindre på å bygge et fellesskap enn andre artister er fornuftig, gitt at Jonathans primære inntektskilde er å skrive egendefinerte sanger for klienter.
2 weeks ago
He does have a fan community he cultivates on Bandcamp, but it isn’t his major focus. <quote>I do have a core audience that has stuck around for a really long time, some even longer than I’ve been doing song-a-day,</quote> he said. <quote>There is also a transitional aspect that drop in and get what they need and then move on.</quote> Focusing less on community building than other artists makes sense given Jonathan’s primary income source of writing custom songs for clients.
Han har en fangruppe som han har kontakt med på Bandcamp, men det er ikke hans hovedfokus. <quote>Jeg har et kjernepublikum som har hengt rundt veldig lenge, noen fra før jeg har laget en sang om dagen</quote>, sa han. <quote>Det endrer seg også litt over tid, der noen kommer innom og får det de trenger, før de går videre.</quote> Å fokusere mindre på å bygge et fellesskap enn andre artister er fornuftig, gitt at Jonathans primære inntektskilde er å skrive egendefinerte sanger for klienter.
2 weeks ago
Eventually, we got it. Being Made with Creative Commons is more than a business model. While we will talk about specific revenue models as one piece of our analysis (and in more detail in the case studies), we scrapped that as our guiding rubric for the book.
Til slutt forsto vi det. Å gjøre ting med Creative Commons-lisens er mer enn en forretningsmodell. Mens vi vil snakke om bestemte inntektsmodeller som en del av vår analyse (og mer detaljert i referansestudiene), skrotet vi det som som vår styrende overskrift for boken.
2 weeks ago
The commons is generative. Instead of extracting value, the commons adds value. Digitized resources persist without becoming depleted, and through use are improved, personalized, and localized. Each use adds value. The market focuses on generating value for the business and the customer. The commons generates value for a broader range of beneficiaries including the business, the customer, the creator, the public, and the commons itself. The generative nature of the commons means that it is more cost-effective and produces a greater return on investment. Value is not just measured in financial terms. Each new resource added to the commons provides value to the public and contributes to the overall value of the commons.
Allemannseie er generativt. I stedet for å hente ut ut verdi, tilfører allemannseie verdi. Digitaliserte ressurser blir ikke oppbrukt, men er der fortsatt – og blir forbedret, gjort personlig og tilpasset lokale forhold ved bruk. Hver type bruk tilfører verdi. Markedet har fokus på å generere verdi for virksomheten og kunden. Allemannseie genererer verdi for et bredere spekter av mottakere inkludert virksomheten, forbrukeren, innholdsleverandøren, publikum og allemannseiet selv. Allemannseiets generative natur betyr at det er mer kostnadseffektivt, og gir en høyere avkastning på investeringen. Verdi er ikke bare målt finansielt. Hver ny ressurs som legges til allmenningen gir verdi til publikum, og bidrar til den samlede verdien av allemannseiet.
2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Made With Creative Commons / TranslationPolish

Committed changes a month ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity