Translation status

164 Strings 100% Translate
2,320 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
MyPaint GPL-2.0 91% 113 1,168 5

Translation Information

Project website mypaint.org
Instructions for translators

Crash Course on the MyPaint Github Wiki

Short version:

  • Try to be consistent.
  • Use the glossary to make it easier to be consistent.
  • If a meaning is unclear, ask about it in a comment (use @jplloyd or @briend to get their attention).
  • Don't change: {things_like_these} or %s or %d
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license ISC License
Repository https://github.com/mypaint/libmypaint.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 9e405d9
User avatar j0n4t authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/mypaint/libmypaint/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
User avatar prescott

Translation changed

MyPaint / libmypaintSlovak

This setting decreases the hardness when necessary to prevent a pixel staircase effect (aliasing) by making the dab more blurred.
0.0 disable (for very strong erasers and pixel brushes)
1.0 blur one pixel (good value)
5.0 notable blur, thin strokes will disappear
Toto nastavenie znižuje tvrdosť, ak je potrebné, aby sa vyhlo aliasingu (efekt "pixelových schodov") tým, že mierne rozmaže kvapku.

0,0 funkciu vypína (pre veľmi silné gumy a pixelové štetce)
1,0 rozmaže jeden pixel (vhodná hodnota)
5,0 značne rozmaže, tenké ťahy zmiznú
a month ago
User avatar prescott

Translation changed

MyPaint / libmypaintSlovak

Subtractive spectral color mixing mode.
0.0 no spectral mixing
1.0 only spectral mixing
Režim spektrálneho subtraktívneho miešania farieb.
Delí spektrum na komponenty, ktoré mieša subtraktívne.
0,0 žiadne spektrálne miešanie
1,0 iba spektrálne miešanie
a month ago
User avatar None

Committed changes

MyPaint / libmypaintSlovak

Committed changes 6 months ago
User avatar blake

New translation

MyPaint / libmypaintSlovak

Soften brush-circle from center to edge (setting to 1.0 will draw nothing).
Zmäkší kruh štetca od stredu k okraju (nastavením na 1,0 sa nič nenakreslí).
6 months ago
User avatar blake

New translation

MyPaint / libmypaintSlovak

Softness
Mäkkosť
6 months ago
User avatar None

New string to translate

MyPaint / libmypaintSlovak

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

MyPaint / libmypaintSlovak

Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

MyPaint / libmypaintSlovak

Committed changes 8 months ago
User avatar blake

Translation changed

MyPaint / libmypaintSlovak

Subtractive spectral color mixing mode.
0.0 no spectral mixing
1.0 only spectral mixing
MódRežim spektrálneho subtraktívneho miešania farieb.
Delí spektrum na komponenty, ktoré mieša subtraktívne.
0,0 žiadne spektrálne miešanie
1,0 iba spektrálne miešanie
8 months ago
User avatar blake

Translation changed

MyPaint / libmypaintSlovak

Correct the nonlinearity introduced by blending multiple dabs on top of each other. This correction should get you a linear ("natural") pressure response when pressure is mapped to opaque_multiply, as it is usually done. 0.9 is good for standard strokes, set it smaller if your brush scatters a lot, or higher if you use dabs_per_second.
0.0 the opaque value above is for the individual dabs
1.0 the opaque value above is for the final brush stroke, assuming each pixel gets (dabs_per_radius*2) brushdabs on average during a stroke
Napráva nelineárnosť spôsobenú prekrýzmiešavaním viacerých kvapiek. Táto náprava by mala mať za výsledok lineárnu ("prirodzenú") odozvu na tlak, ak je tlak priradený k nastaveniu "násobenie_krytia", ako je zvykom. 0,9 je vhodné pre bežné ťahy, menšie hodnoty nastavte ak má váš štetec priveľký rozptyl, alebo väčšie, ak používate nastavenie "kvapky_za_sekundu".
Pri hodnote 0,0 sa hodnota krytia počíta pre individuálne kvapky
Pri hodnote 1,0 sa hodnota krytia počíta pre výsledný ťah, predpokladajúc, že na každý pixel v priemere pripadá (kvapiek_na_polomer*2) kvapiek počas ťahu
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 164 2,320 13,526
Translated 100% 164 2,320 13,526
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 28, 2020, 5:14 p.m.
Last author Dušan Kazik

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity