Translation status

46 Strings 100% Translate
479 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Printers Applet GPL-3.0
Notifications Applet GPL-3.0
System Tray Applet GPL-3.0
Display Applet GPL-3.0
AppMenu Applet GPL-3.0
Messages Applet GPL-3.0 1
Keyboard Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Datetime Applet GPL-3.0 1
Power Applet GPL-3.0
Session Applet GPL-3.0 2

Translation Information

Project website https://wiki.ubuntu.com/Ayatana
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/AyatanaIndicators/ayatana-indicator-sound.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) f3aa516
User avatar tubes667 authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/ayatana-indicators/sound-applet/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar None

Resource update

Ayatana Indicators / Sound AppletPolish

Resource update 10 months ago
Committed changes a year ago
User avatar WaldiS

Translation completed

Ayatana Indicators / Sound AppletPolish

Translation completed a year ago
The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is disabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (0) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_NORM.
Maksymalna głośność, gdy ustawienie 'zezwolenie na wzmocnioną głośność' com.ubuntu.sound jest wyłączone.

Aby zachować zgodność z normą europejską EN 60950-1/Al2, wartość ta nigdy nie powinna być ustawiona na wartość dB, która powoduje, że moc wyjściowa słuchawek przekracza 100 dBA, a moc elektryczna nie przekracza 150 mV.

Wartość domyślna (0) odpowiada PA_VOLUME_NORM PulseAudio.
a year ago
The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is enabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (11) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_UI_MAX.
Maksymalna głośność, gdy włączone jest ustawienie 'zezwolenie na wzmocnioną głośność' com.ubuntu.sound.

Aby zachować zgodność z normą europejską EN 60950-1/Al2, wartość ta nigdy nie powinna być ustawiona na wartość dB, która powoduje, że moc wyjściowa słuchawek przekracza 100 dBA, a moc elektryczna nie przekracza 150 mV.

Wartość domyślna (11) odpowiada PA_VOLUME_UI_MAX PulseAudio.
a year ago
Output volume to use when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is enabled.
Wolumin wyjściowy do użycia, gdy włączone jest ustawienie 'zezwalaj na wzmocnioną głośność' com.ubuntu.sound.
a year ago
Volume level that triggers a high volume warning. See warning-volume-enabled for details.
Poziom głośności, który wyzwala ostrzeżenie o dużej głośności. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja z ostrzeżeniem o woluminie.
a year ago
How many seconds a user's warning-volume approval should be remembered.
Ile sekund należy zapamiętać zatwierdzenie głośności ostrzeżenia przez użytkownika.
a year ago
If enabled on a device, a confirmation dialog will be presented to the user if (a) something is plugged into the headphone jack (ie, no warnings for speaker volumes) AND (b) media is playing (ie, no warnings for ringtone volumes) AND (c) the user attempts to set the volume higher than warning-volume-decibels AND (d) the user has not indicated approval in the last warning-volume-approval-ttl seconds.
Jeśli jest włączone na urządzeniu, użytkownikowi zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, jeśli (a) coś jest podłączone do gniazda słuchawkowego (tj. Brak ostrzeżeń dla głośników głośnikowych) ORAZ (b) odtwarzanie multimediów (np. Brak ostrzeżeń o dzwonkach ) ORAZ (c) użytkownik próbuje ustawić głośność wyższą niż decybelki ostrzegawcze-decybele ORAZ (d) użytkownik nie wyraził zgody w ostatniej godzinie zatwierdzania-objętości ttl.
a year ago
How long to remember a user's approval of the confirmation dialog discussed in the description of 'warning-volume-enabled'.

The default value (72,000 seconds) corresponds to the 20 hours suggested by EU standard EN 60950-1/Al2: “The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20 h of cumulative listening time.”
Jak długo należy pamiętać zatwierdzenie przez użytkownika okna dialogowego potwierdzenia opisanego w opisie 'włączanie głośności ostrzeżenia'.

Wartość domyślna (72,000 sekund) odpowiada 20 godzinom sugerowanym w normie UE EN 60950-1/Al2: "Potwierdzenie nie musi być powtarzane więcej niż raz na 20 godzin łącznego czasu słuchania."
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 46 479 3,084
Translated 100% 46 479 3,084
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 25, 2018, 3:53 p.m.
Last author WaldiS

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity