Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Application Fix this component to clear its alerts. GPL 99% 60% 1 2 1 3 Translate
Website Fix this component to clear its alerts. AGPL 39% Translate
Project website http://boilr.mobi/
Instructions for translators

https://github.com/andrefbsantos/boilr/blob/master/CONTRIBUTING.md#xliffg-tag

Translation license AGPL-3.0-only, GPL-3.0-or-later
Number of strings 2,230
Number of words 16,012
Number of characters 122,091
Number of languages 15
Number of source strings 166
Number of source words 1,188
Number of source characters 8,931
ponjadito23

Source string changed

Boilr / ApplicationPolish

Referesh alarms
yesterday
None

Committed changes

Boilr / ApplicationPolish

Committed changes 6 months ago
kingu

New contributor

Boilr / ApplicationPolish

New contributor 6 months ago
kingu

Translation changed

Boilr / ApplicationPolish

%1$s<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="number_seconds" example="10">%1$s</xliff:g>s
6 months ago
None

Committed changes

Boilr / WebsitePolish

Committed changes a year ago
None

Committed changes

Boilr / ApplicationPolish

Committed changes a year ago
WaldiS

New translation

Boilr / ApplicationPolish

Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

Obsługuje 2 rodzaje alarmów:

* Cena Hit - Wyzwalana, gdy cena przekroczy górną lub dolną granicę alarmu. Jeden limit może pozostać pusty, aby utworzyć alarm za pomocą pojedynczego spustu.

* Zmiana ceny - wyzwalana, gdy cena zmienia się o więcej niż X (w walucie lub procentach) w określonym przedziale czasowym (np. 15 min). Wykorzystuje on ramę czasową: cena jest pobierana z danym interwałem aktualizacji (na przykład 30 s) i porównywana z ceną pobraną jeden raz temu (np. 15 minut temu).

Dźwięk i wibracje można konfigurować globalnie i indywidualnie dla każdego alarmu. Listy wymiany, pary i alarmy są przeszukiwane, umożliwiając szybką instalację i konfigurację. Lista alarmów zachowuje się jak pasek, gdzie możesz zmienić kolejność alarmów i bezpośrednio zmienić ich limity. Zadzwoni dzwonek alarmowy, wyświetlając ich status, dopóki ich nie wyłączysz. Podobnie jak budzik. Alarmy można również ustawić na drzemkę automatycznie po odtworzeniu ceny. Dane rynkowe są pobierane bezpośrednio z giełd za pośrednictwem Wi-Fi lub Mobile Data (jeśli jest dozwolona).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairsobsługuje wszystkie wymiany dostępne w libdynticker, tak jak wszystkie ich pary: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released underjest darmowym (jak na wolności) oprogramowaniem wydanym pod GPLv3 +. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion
Cały kod źródłowy jest dostępny pod adresemt https://github.com/drpout/boilr

Jeśli jest to przydatne, rozważ przekazanie darowizny lub wysłanie napiwku: http://boilr.mobi/#donate

Aby uzyskać pomoc, zgłoszenia błędów i propozycje funkcji, skorzystaj z naszych problemów z GitHub.

Powody uprawnień:

* Przeczytaj zawartość karty SD - służy do pobierania niestandardowych dzwonków.

* Wyłącz blokadę ekranu - aby wyłączyć dzwonek bez odblokowywania urządzenia.

* Pełny dostęp do sieci - Aby pobrać dane z giełdy.

* Wyświetl połączenia sieciowe - aby dowiedzieć się, czy korzystasz z Wi-Fi lub danych mobilnych, co pozwala ograniczyć dostęp do danych mobilnych.

* Uruchom przy starcie - aby pobrać aktywne alarmy i rozpocząć ich aktualizację.

* Kontrola wibracji - Umożliwia wibracje po uruchomieniu alarmu.

* Zapobieganie uśpieniu telefonu - służy do wyświetlania aktywacji alarmu, dopóki nie naciśniesz przycisku wyłączania.

Aby sprawdzić historię wersji: https://github.com/drpout/boilr/releases

becnie obsługiwane wymianyBitcoin i altcoins to FIAT:Altcoins:Aktywa i instrumenty pochodne (transakcje terminowe i opcje):Złoto w sztabach
:
a year ago
WaldiS

New translation

Boilr / WebsitePolish

Zapobiegaj telefonowi od spaniauśpieniu telefonu
a year ago
WaldiS

New translation

Boilr / WebsitePolish

<b>Zmiana ceny</b></br></br>Występuje, gdy cena zmienia się o więcej niż X (w walucie lub procencie) w określonym przedziale czasu (np. 15 min). Używa on ram czasowych: cena jest pobierana z danym interwałem aktualizacji (na przykład 30 s) i porównywana z ceną pobraną jeden raz temu (np. 15 minut temu).
a year ago
WaldiS

New translation

Boilr / WebsitePolish

Boilr obsługuje ponad 90+ wymian i wszystkie ich pary.</br></br>Dane rynkowe są pobierane bezpośrednio z giełd za pośrednictwem Wi-Fi lub Mobile Data (jeśli jest to dozwolone), używając <a href="https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges" target="_blank">libdynticker</a>.
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year