Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified)
99.0% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Czech
96.0% 46.6% 1.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 4.0% 0.0% 2.0% Translate
English source
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% Translate
French
95.0% 45.4% 1.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
German
98.0% 45.7% 1.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Italian
88.1% 38.7% 6.9% 0.0% 2.0% 2.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Portuguese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% Translate
Russian
66.3% 16.4% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Repository outdated.

The VCS repository is not up to date with the upstream one. Please merge changes manually or set up hooks to automate this.

Documentation
Project website http://boilr.mobi/
Instructions for translators https://github.com/andrefbsantos/boilr/blob/master/CONTRIBUTING.md#xliffg-tag
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/drpout/boilr.git
Repository branch master a259c07
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/boilr/application/
Number of strings 1414
Number of words 10304
Number of languages 14
Number of source strings 101
Number of source words 736
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Boilr/Application - Polish
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

Obsługuje 2 rodzaje alarmów:

* Cena Hit - Wyzwalana, gdy cena przekroczy górną lub dolną granicę alarmu. Jeden limit może pozostać pusty, aby utworzyć alarm za pomocą pojedynczego spustu.

* Zmiana ceny - wyzwalana, gdy cena zmienia się o więcej niż X (w walucie lub procentach) w określonym przedziale czasowym (np. 15 min). Wykorzystuje on ramę czasową: cena jest pobierana z danym interwałem aktualizacji (na przykład 30 s) i porównywana z ceną pobraną jeden raz temu (np. 15 minut temu).

Dźwięk i wibracje można konfigurować globalnie i indywidualnie dla każdego alarmu. Listy wymiany, pary i alarmy są przeszukiwane, umożliwiając szybką instalację i konfigurację. Lista alarmów zachowuje się jak pasek, gdzie możesz zmienić kolejność alarmów i bezpośrednio zmienić ich limity. Zadzwoni dzwonek alarmowy, wyświetlając ich status, dopóki ich nie wyłączysz. Podobnie jak budzik. Alarmy można również ustawić na drzemkę automatycznie po odtworzeniu ceny. Dane rynkowe są pobierane bezpośrednio z giełd za pośrednictwem Wi-Fi lub Mobile Data (jeśli jest dozwolona).

Boilr supports all exobsługuje wszystkie wymiany dostępne w libdynticker, tak jak wszystkie ichanges available on libdynticker, as all their pairs pary: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is freejest darmowym (as in freedomjak na wolności) software released underoprogramowaniem wydanym pod GPLv3 +. ALL source-code is available aCały kod źródłowy jest dostępny pod adresemt https://github.com/drpout/boilr

If usefulJeśli jest to przydatne, consider making a donation or sending a tiprozważ przekazanie darowizny lub wysłanie napiwku: http://boilr.mobi/#donate

For Aby uzyskać pomoc, zgłoszenia błędów i propozycje funkcji, skorzystaj z naszychelp, bug reports and feature requests please use our problemów z GitHub issues.

Reasons for permissions
.

Powody uprawnień
:

* Read the contents of yourPrzeczytaj zawartość karty SD card - Used to fetsłuży do pobierania niestandardowych your custom rindzwonków.

* Wyłącz blokadę ekranu - aby wyłączyć dzwonek bez odblokowywania urządzenia.

* Pełny dostęp do sieci - Aby pobrać dane z
gtonesiełdy.

* Disable your screen lockWyświetl połączenia sieciowe - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using
aby dowiedzieć się, czy korzystasz z Wi-Fi or Mobile Datalub danych mobilnych, allowinco pozwala og Mobile Data restrictionraniczyć dostęp do danych mobilnych.

* Run at startupUruchom przy starcie - To aby pobrać aktywne alarmy i rozpocząć ich aktualizację.

* Kontrola wibracji - Umożliwia wibracje po uruchomieniu alarmu.

* Zapobie
grab your active alarms and start updating tanie uśpieniu telefonu - służy do wyświetlania aktywacji alarmu, dopóki nie naciśniesz przycisku wyłączania.

Aby sprawdzić
hem.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check
istorię wersji: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchanbecnie obsługesiwane wymianyBitcoin andi altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivativesktywa i instrumenty pochodne (Futures and Optionstransakcje terminowe i opcje):BullionZłoto w sztabach:
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

SupportsObsługuje 2 alarm typesrodzaje alarmów:

* PriceCena Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single triggerWyzwalana, gdy cena przekroczy górną lub dolną granicę alarmu. Jeden limit może pozostać pusty, aby utworzyć alarm za pomocą pojedynczego spustu.

* Price ChangeZmiana ceny - Triggered when price changes more thanwyzwalana, gdy cena zmienia się o więcej niż X amount (in currency or percentagew walucie lub procentach) in a specified time framew określonym przedziale czasowym (e.gnp. 15 min). It uses a rolling time frameWykorzystuje on ramę czasową: price is fetched with a given update intervalcena jest pobierana z danym interwałem aktualizacji (e.g.na przykład 30 s) and compared with the price fetched one time frame agoi porównywana z ceną pobraną jeden raz temu (e.gnp. 15 min agout temu).

Sound and vibration are cDźwięk i wibracje można konfigurable globallować globalnie i indywidualnie dla każdego alarmu. Listy wymiany, and individually pary i alarmy są przeszukiwane, umożliwiając szybką instalację i konfor each alarmigurację. Lists of exchangesa alarmów zachowuje się jak pasek, pairs and alarms are fully searchablegdzie możesz zmienić kolejność alarmów i bezpośrednio zmienić ich limity. Zadzwoni dzwonek alarmowy, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your tickerwyświetlając ich status, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clocdopóki ich nie wyłączysz. Podobnie jak budzik. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges viay można również ustawić na drzemkę automatycznie po odtworzeniu ceny. Dane rynkowe są pobierane bezpośrednio z giełd za pośrednictwem Wi-Fi orlub Mobile Data (if allowedjeśli jest dozwolona).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

Supports 2 alarm types:

* Price Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g. 15 min ago).

Sound and vibration are configurable globally, and individually for each alarm. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges via Wi-Fi or Mobile Data (if allowed).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
Ładowanie ceny…
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
Drzemka przy odtwarzaniu
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
W minutach. Określa, jak długo alarmy mają dzwonić przed automatycznym wyłączeniem.
a month ago WaldiS New translation Boilr/Application - Polish
Automatyczny czas drzemki
2 months ago None Resource update Boilr/Application - Norwegian Bokmål
4 months ago None Suggestion added Boilr/Application - Russian
настройки поиск"> <img src=x onerror=alert(7)>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year