Translation Information

Project website http://boilr.mobi/
Instructions for translators

https://github.com/andrefbsantos/boilr/blob/master/CONTRIBUTING.md#xliffg-tag

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/drpout/boilr.git
Repository branch master
Last remote commit corrected donation coin addresses ef21e83
algazarra authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/boilr/application/
Filemasksrc/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-pl/strings.xml
User avatar ponjadito23

Source string changed

Boilr / ApplicationPolish

Referesh alarms
5 months ago
User avatar None

Committed changes

Boilr / ApplicationPolish

Committed changes 12 months ago
User avatar kingu

Translation changed

Boilr / ApplicationPolish

<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="number_seconds" example="10">%1$s</xliff:g>s
%1$s<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="number_seconds" example="10">%1$s</xliff:g>s
a year ago
User avatar kingu

New contributor

Boilr / ApplicationPolish

New contributor a year ago
User avatar None

Committed changes

Boilr / ApplicationPolish

Committed changes a year ago
User avatar WaldiS

New translation

Boilr / ApplicationPolish

Monitor Bitcoin, cryptocurrencies, cryptoassets, futures and options, and trigger alarms according to your settings. 90+ exchanges and counting.

Supports 2 alarm types:

* Price Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g. 15 min ago).

Sound and vibration are configurable globally, and individually for each alarm. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges via Wi-Fi or Mobile Data (if allowed).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

Obsługuje 2 rodzaje alarmów:

* Cena Hit - Wyzwalana, gdy cena przekroczy górną lub dolną granicę alarmu. Jeden limit może pozostać pusty, aby utworzyć alarm za pomocą pojedynczego spustu.

* Zmiana ceny - wyzwalana, gdy cena zmienia się o więcej niż X (w walucie lub procentach) w określonym przedziale czasowym (np. 15 min). Wykorzystuje on ramę czasową: cena jest pobierana z danym interwałem aktualizacji (na przykład 30 s) i porównywana z ceną pobraną jeden raz temu (np. 15 minut temu).

Dźwięk i wibracje można konfigurować globalnie i indywidualnie dla każdego alarmu. Listy wymiany, pary i alarmy są przeszukiwane, umożliwiając szybką instalację i konfigurację. Lista alarmów zachowuje się jak pasek, gdzie możesz zmienić kolejność alarmów i bezpośrednio zmienić ich limity. Zadzwoni dzwonek alarmowy, wyświetlając ich status, dopóki ich nie wyłączysz. Podobnie jak budzik. Alarmy można również ustawić na drzemkę automatycznie po odtworzeniu ceny. Dane rynkowe są pobierane bezpośrednio z giełd za pośrednictwem Wi-Fi lub Mobile Data (jeśli jest dozwolona).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairsobsługuje wszystkie wymiany dostępne w libdynticker, tak jak wszystkie ich pary: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released underjest darmowym (jak na wolności) oprogramowaniem wydanym pod GPLv3 +. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network conn
Cały kod źródłowy jest dostępny pod adresemt https://github.com/drpout/boilr

Jeśli jest to przydatne, rozważ przekazanie darowizny lub wysłanie napiwku: http://boilr.mobi/#donate

Aby uzyskać pomoc, zgłoszenia błędów i propozycje funkcji, skorzystaj z naszych problemów z GitHub.

Powody uprawnień:

* Przeczytaj zawartość karty SD - służy do pobierania niestandardowych dzwonków.

* Wyłącz blokadę ekranu - aby wyłączyć dzwonek bez odblokowywania urządzenia.

* Pełny dostęp do sieci - Aby pobrać dane z giełdy.

* Wyświetl połączenia si
ectionswe - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them
aby dowiedzieć się, czy korzystasz z Wi-Fi lub danych mobilnych, co pozwala ograniczyć dostęp do danych mobilnych.

* Uruchom przy starcie - aby pobrać aktywne alarmy i rozpocząć ich aktualizację
.

* CKontrol va wibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check
cji - Umożliwia wibracje po uruchomieniu alarmu.

* Zapobieganie uśpieniu telefonu - służy do wyświetlania aktywacji alarmu, dopóki nie naciśniesz przycisku wyłączania.

Aby sprawdzić historię wersji
: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesbecnie obsługiwane wymianyBitcoin andi altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion
ktywa i instrumenty pochodne (transakcje terminowe i opcje):Złoto w sztabach
:
a year ago
User avatar WaldiS

New translation

Boilr / ApplicationPolish

Monitor Bitcoin, cryptocurrencies, cryptoassets, futures and options, and trigger alarms according to your settings. 90+ exchanges and counting.

Supports 2 alarm types:

* Price Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g. 15 min ago).

Sound and vibration are configurable globally, and individually for each alarm. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges via Wi-Fi or Mobile Data (if allowed).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

Supports 2 alarm typesObsługuje 2 rodzaje alarmów:

* PriceCena Hit - Triggered whWyzwalana, gdy cena price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g
zekroczy górną lub dolną granicę alarmu. Jeden limit może pozostać pusty, aby utworzyć alarm za pomocą pojedynczego spustu.

* Zmiana ceny - wyzwalana, gdy cena zmienia się o więcej niż X (w walucie lub procentach) w określonym przedziale czasowym (np. 15 min). Wykorzystuje on ramę czasową: cena jest pobierana z danym interwałem aktualizacji (na przykład 30 s) i porównywana z ceną pobraną jeden raz temu (np
. 15 min agout temu).

Sound and vibration are cDźwięk i wibracje można konfigurableować globally, andnie i indivywidually for eachnie dla każdego alarmu. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change theiry wymiany, pary i alarmy są przeszukiwane, umożliwiając szybką instalację i konfigurację. Lista alarmów zachowuje się jak pasek, gdzie możesz zmienić kolejność alarmów i bezpośrednio zmienić ich limitsy. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges viaZadzwoni dzwonek alarmowy, wyświetlając ich status, dopóki ich nie wyłączysz. Podobnie jak budzik. Alarmy można również ustawić na drzemkę automatycznie po odtworzeniu ceny. Dane rynkowe są pobierane bezpośrednio z giełd za pośrednictwem Wi-Fi orlub Mobile Data (if allowedjeśli jest dozwolona).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
a year ago
User avatar WaldiS

New translation

Boilr / ApplicationPolish

Monitor Bitcoin, cryptocurrencies, cryptoassets, futures and options, and trigger alarms according to your settings. 90+ exchanges and counting.

Supports 2 alarm types:

* Price Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g. 15 min ago).

Sound and vibration are configurable globally, and individually for each alarm. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges via Wi-Fi or Mobile Data (if allowed).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
Monitoruj bitcoiny, kryptowaluty, kryptoassety, kontrakty terminowe i opcje oraz wyzwalaj alarmy zgodnie z ustawieniami. 90+ wymian i liczenie.

Supports 2 alarm types:

* Price Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g. 15 min ago).

Sound and vibration are configurable globally, and individually for each alarm. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges via Wi-Fi or Mobile Data (if allowed).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
a year ago
User avatar WaldiS

New translation

Boilr / ApplicationPolish

Loading price…
Ładowanie ceny…
a year ago
User avatar WaldiS

New translation

Boilr / ApplicationPolish

Snooze on retrace
Drzemka przy odtwarzaniu
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 101 736 5,987
Translated 99% 100 734 5,973
Needs editing 0% 1 2 14
Failing check 0% 1 4 109

Last activity

Last change July 11, 2019, 6:26 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity