Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LocalCDN MPL-2.0 70% 715 4,821 45
Project website codeberg.org/nobody/LocalCDN
Project maintainers User avatar nobody
Translation license MPL-2.0 LocalCDN
Languages 40
Source strings 61
Source words 376
Source characters 2,316
Hosted strings 2,440
Hosted words 15,040
Hosted characters 92,640
User avatar ersen

Translation changed

LocalCDN / LocalCDNTurkish

These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line.
BHer satırda bir girdi olacak şekilde, bu etki alanların Google Yazı Tiplerini yüklemesine izin verilir. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.
6 minutes ago
User avatar ersen

Translation changed

LocalCDN / LocalCDNTurkish

Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line.
Her satırda bir girdi olacak şekilde, HTML filtresi tarafından işlenecek veya yok sayılacak etki alanlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.
6 minutes ago
User avatar ersen

Translation changed

LocalCDN / LocalCDNTurkish

Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line.
Her satırda bir girdi olacak şekilde, LocalCDN'nin devre dışı bırakılacağı etki alanlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.
6 minutes ago
These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line.
允许这些域名加载 Google Fonts。用分号 (;) 分隔多项每行一个域名
2 hours ago
Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line.
输入 HTML 过滤器要处理或忽略的域。使用分号 (;) 分隔多项每行一个域名
2 hours ago
Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line.
此处输入要禁用 LocalCDN 的域名。用分号 (;) 分隔多项每行一个域名
2 hours ago
User avatar 6ig6oy

Translation changed

LocalCDN / LocalCDNSpanish

These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line.
Estos dominios tienen permitido cargar fuentes de Google. Separe las entradas múltiples con punto y coma (;)Uno por línea.
7 hours ago
User avatar 6ig6oy

Translation changed

LocalCDN / LocalCDNSpanish

Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line.
Escriba los dominios que han sido usados o ignorados por el filtro HTML. Separe las entradas múltiples con punto y coma (;)Uno por línea.
7 hours ago
User avatar 6ig6oy

Translation changed

LocalCDN / LocalCDNSpanish

Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line.
Escriba los dominios donde deshabilitar LocalCDN. Separe las entradas múltiples con punto y coma (;)Uno por línea.
7 hours ago
User avatar None

New strings to translate

LocalCDN / LocalCDNChinese (Traditional)

New strings to translate 11 hours ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity