Username koziomarcin
Full name Kozioł Marcin
Translations made 1269
Suggestions made 43
Pending suggestions Browse pending 86
Screenshots uploaded 0
Last login Feb. 15, 2020, 10:37 p.m.
Registration date Nov. 2, 2015, 10:07 p.m.

Projects

Weblate phpMyAdmin Webcamoid

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

koziomarcin

New translation

phpMyAdmin / 4.9Polish

Armenian
Ormiański
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

The following actions will be performed:
Zostaną wykonane następujące działaniaoperacje:
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

Sit tight! It may take few seconds depending on data size and column count of the table.
Nie ruszać się z miejsca! Może to potrwać kilka sekund w zależności od rozmiaruwielkości danych i liczby kolumn w tabeli.
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

Sit tight! It may take few seconds depending on data size and column count of the table.
Poczekaj chwilę! To może zająć chwilęNie ruszać się z miejsca! Może to potrwać kilka sekund w zależności od wielkości bazy i ilościdanych i liczby kolumn w tabeli.
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

Are you sure?
Czy jJesteś pewny?
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

No routine is exportable. Required privileges may be lacking.
BrakŻadna procedurya nie jest eksportowania. Możliwe, że brakuje odpowiednie brakować wymaganych uprawnień.
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

No routine is exportable. Required privileges may be lacking.
Nie można eksportować żadnej procedury. WŻadna procedura nie jest eksportowana. Może brakować wymaganeych uprawnienia mogą być niewystarczająceń.
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

You are trying to reduce the number of rows, but have already entered data in those rows which will be lost. Do you wish to continue?
Próbujesz zmniejszyć liczbę wierszy, ale już wprowadziłeś już dane w tych wierszach, które zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?
5 months ago
koziomarcin

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

You are trying to reduce the number of rows, but have already entered data in those rows which will be lost. Do you wish to continue?
Próbujesz zmniejszyć liczbę wierszy, ale wprowadziłeś już dane w tych wierszach, które zostaną utracone. Czy chcesz kontynuować?
5 months ago
koziomarcin

Translation changed

phpMyAdmin / 4.9Polish

The InnoDB buffer pool has a profound impact on performance for InnoDB tables. Assign all your remaining memory to this buffer. For database servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services (e.g. a web server) running, you may set this as high as 80%% of your available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this variable accordingly. If it is set too high, your system will start swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">this article</a>
Pula buforów InnoDB ma ogromny wpływ na wydajność tabel InnoDB. Przypisz całą pozostałą pamięć do tego bufora. W przypadku serwerów baz danych, które używają wyłącznie InnoDB jako silnika pamięci i nie mają uruchomionych żadnych innych usług (np. Serwera WWW), można ustawić tę wartość na 80%% dostępnej pamięci. Jeśli tak nie jest, musisz dokładnie ocenić zużycie pamięci przez inne usługi i tabele inne niż InnoDB i odpowiednio ustawić tę zmienną. Jeśli jest ustawiony zbyt wysoko, system rozpocznie zamianę, co znacznie obniża wydajność. Zobacz też <a href="https://www.mysqlperformanceblog.com/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">ten artykuł</a>
5 months ago
Browse all changes for user