Translate

help_page_3_content_location_address_source_1
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
SourceTranslationState
62
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Температура</b> - ви можете вибрати одиниці вимірювання, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Вітер</b> - ви можете вибрати одиниці вимірювання швидкості вітру та <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Тиск</b> - ви можете вибрати одиниці вимірювання тиску. Значення перераховуються з використанням цих параметрів.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Приховати опис погоди</b> - опис поточної погоди прихований. Ви можете бачити поточну погоду лише на змінній піктограмі.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Період оновлення для місцезнаходження («Місцезнаходження 0»)</b> - ви можете встановити період оновлення для «Місцезнаходження 0» - «Місцезнаходження 0» має можливість оновлювати місцезнаходження відповідно до стільниці, Wi-Fi-мереж і GPS. Якщо ви вибрали параметр оновлення <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">За акселерометром</i>, додаток використовує акселерометр для виявлення руху. При виявленні руху програма відстежує відстань. Коли досягнуто межу для відстані та останнє оновлення відбулося принаймні 15 хвилин тому, оновлюється місцезнаходження та поточна погода. Якщо додаток не може отримати місцезнаходження, ви побачите напис «Невідоме місцезнаходження» у віджеті. Якщо додаток не отримав місцезнаходження, оновлення місцезнаходження виконується повторно через 5 хвилин. Ви також можете вибрати оновлення місцезнаходження залежно від інтервалу часу. Параметром <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Період оновлення погоди («Місцезнаходження 1, 2, 3...»)</b> можна встановити оновлення погоди для місцезнаходжень, введених вручну.
65
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
Якщо обрано параметр <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Вмикати GPS за необхідності</b>, додаток намагається визначити місцезнаходження по стільнику або Wi-Fi-мережам. Коли місцезнаходження неможливо знайти за допомогою мережевих служб, додаток вмикає GPS на кілька секунд, щоб визначити місцезнаходження.
66
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the application gets the location and the address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Джерело місцезнаходження та адреси</b>
Ви можете вибрати, звідки додаток отримує місцезнаходження та адресу.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Місцевий MLS і Nominatim</b> - Додаток отримує місцезнаходження через служби місцезнаходження Mozilla. Додаток використовує стільникову мережу - інформація про поточні активні та доступні мережеві базові станції. Для отримання цієї інформації позвіл на здійснення телефонних дзвінків. Додаток використовує Wi-Fi-мережі навколо для більш точного визначення вашого місцезнаходження. Додаток отримує географічні координати від служб місцезнаходження Mozilla. Додаток використовує служби Nominatim для визначення адреси за координатами. Ви можете сприяти покращенню служб місцезнаходження Mozilla, встановивши додаток Mozilla Stumbler (доступний на https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler), щоб отримувати більш точні місцезнаходження в майбутньому.
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Система</b> - Додаток отримує місцезнаходження та адресу за допомогою системних служб Android (зазвичай це служби місцезнаходження Google).
69
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Ці параметри встановлюють <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">мову</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">тему</b> основного додатку і <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">набір піктограм</b>, що використовуються в додатку і віджетах.
70
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Сповіщення</b>
Якщо вибрано параметр «Сповіщення», програма періодично оновлює поточну погоду і поміщає її в область сповіщень. Ви також можете увімкнути вібрацію - пристрій вібруватиме після оновлення погоди.
71
To save network traffic and speed-up location update you can switch <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Cache locations</b> on. This cache stores geographic coordinates and an address. Application have to call network resolution service regardless of this setting. But the call to Nominatim address resolution takes place just in the case the address is not in cache. When you switch the Cache locations option on, you have to accept the fact that addresses, you've visited, are stored in the application. No information from the cache are send outside of the application.
Для зменшення об'єму мережевого трафіку та прискорення оновлення місцезнаходження можна увімкнути <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Кешування місцезнаходжень</b>. Цей кеш зберігає географічні координати та адресу. Додаток повинен запитувати службу мережевого вирішення незалежно від цього параметра. Але запит до служби вирішення адреси Nominatim відбувається тільки в тому випадку, якщо адреса не знаходиться в кеші. Якщо ви увімкнули параметр «Кешування місцезнаходжень», ви повинні погодитися з фактом, що відвідані вами адреси зберігаються в додатку. Жодна інформація з кешу не надсилається за межі додатку.
72
Next to cache location option (checkbox) there is a setting for <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">The age of cached values</b>. Every stored address has a timestamp. When the timestamp is older then value set in The age of cached values application calls Nominatim to refresh the record.
Поряд з параметром кешування місцезнаходження (прапорець) знаходиться параметр <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Вік кешованих даних</b>. Кожна збережена адреса має часову мітку. Коли часова мітка старіша за значення, встановлене у «Вік кешованих даних», додаток надсилає службі Nominatim запит на оновлення запису.

Loading…

Loading…

C. Rüdinger 10 months ago Source string comment

"When you want to get location more precisely ..." is misleading. It sounds like something that will happen at once, but actually it's for the future development of MLS which is still a work in progress.
Suggestion: "You can contribute to improve MLS by installing Mozilla Stumbler app (available at...) to get more precise locations in future."

Glossary

Source Translation
cell network стільникова мережа
Google services служби Google
Local MLS and Nominatim Місцевий MLS і Nominatim
location місцезнаходження
location 0 «Місцезнаходження 0»
Mozilla location services служби місцезнаходження Mozilla
Nominatim services служби Nominatim
resolved address отримана адреса
save network traffic зменшити об'єм мережевого трафіку
The app Додаток
the app додаток
wifi network Wi-Fi-мережа

Source information

Context
help_page_3_content_location_address_source_1
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 67
String priority
Medium