Translate

<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
help_page_3_content_notifications
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
SourceTranslationState
66
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
Якщо обрано параметр <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Вмикати GPS за необхідності</b>, додаток намагається визначити місцезнаходження по стільнику або Wi-Fi-мережам. Коли місцезнаходження неможливо знайти за допомогою мережевих служб, додаток вмикає GPS на кілька секунд, щоб визначити місцезнаходження.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the app gets the location and address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Джерело місцезнаходження та адреси</b>
Ви можете вибрати, звідки додаток отримує місцезнаходження та адресу.
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The app gets location and geographical coordinates from the Mozilla location services. Nominatim services fetches the address from those coordinates. You can contribute to future improvements to MLS by installing Mozilla Stumbler (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler). Get info about current active and available network base stations from the cell network by granting phone call permission. Wi-Fi networks around you are used to guess your location more precisely.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Місцевий MLS і Nominatim</b> - Додаток отримує місцезнаходження через служби місцезнаходження Mozilla. Додаток використовує стільникову мережу - інформація про поточні активні та доступні мережеві базові станції. Для отримання цієї інформації позвіл на здійснення телефонних дзвінків. Додаток використовує Wi-Fi-мережі навколо для більш точного визначення вашого місцезнаходження. Додаток отримує географічні координати від служб місцезнаходження Mozilla. Додаток використовує служби Nominatim для визначення адреси за координатами. Ви можете сприяти покращенню служб місцезнаходження Mozilla, встановивши додаток Mozilla Stumbler (доступний на https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler), щоб отримувати більш точні місцезнаходження в майбутньому.
69
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Система</b> - Додаток отримує місцезнаходження та адресу за допомогою системних служб Android (зазвичай це служби місцезнаходження Google).
70
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Ці параметри встановлюють <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">мову</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">тему</b> основного додатку і <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">набір піктограм</b>, що використовуються в додатку і віджетах.
71
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Сповіщення</b>
Якщо вибрано параметр «Сповіщення», програма періодично оновлює поточну погоду і поміщає її в область сповіщень. Ви також можете увімкнути вібрацію - пристрій вібруватиме після оновлення погоди.
72
To save network traffic and speed-up location update you can switch <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Cache locations</b> on. This cache stores geographic coordinates and an address. Application have to call network resolution service regardless of this setting. But the call to Nominatim address resolution takes place just in the case the address is not in cache. When you switch the Cache locations option on, you have to accept the fact that addresses, you've visited, are stored in the application. No information from the cache are send outside of the application.
Для зменшення об'єму мережевого трафіку та прискорення оновлення місцезнаходження можна увімкнути <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Кешування місцезнаходжень</b>. Цей кеш зберігає географічні координати та адресу. Додаток повинен запитувати службу мережевого вирішення незалежно від цього параметра. Але запит до служби вирішення адреси Nominatim відбувається тільки в тому випадку, якщо адреса не знаходиться в кеші. Якщо ви увімкнули параметр «Кешування місцезнаходжень», ви повинні погодитися з фактом, що відвідані вами адреси зберігаються в додатку. Жодна інформація з кешу не надсилається за межі додатку.
73
Next to cache location option (checkbox) there is a setting for <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">The age of cached values</b>. Every stored address has a timestamp. When the timestamp is older then value set in The age of cached values application calls Nominatim to refresh the record.
Поряд з параметром кешування місцезнаходження (прапорець) знаходиться параметр <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Вік кешованих даних</b>. Кожна збережена адреса має часову мітку. Коли часова мітка старіша за значення, встановлене у «Вік кешованих даних», додаток надсилає службі Nominatim запит на оновлення запису.
74
You can clear the cache of addresses by the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Clear cache</b> button.
Ви можете очистити кеш адрес кнопкою <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Очистити кеш</b>.
75
You can see several last rows of the cached values in the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Information about cache</b> section. You can see total number of rows also.
Кілька останніх записів кешованих адрес відображаються в розділі <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Інформація про кеш</b>. Там же можна переглянути загальну кількість записів.
76
Widget settings
Налаштування віджету

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_notifications
Flags
ignore-end-space, ignore-begin-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 71
String priority
Medium
Failing checks