Translate

help_page_3_content_location_address_source_1
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
SourceTranslationState
62
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Sıcaklık</b> - Sıcaklık birimini seçebilirsiniz, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Rüzgar</b> - Rüzgar hızı birimini seçebilirsiniz ve <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Basınç</b> - Basınç birimini seçebilirsiniz. Değerler, bu ayarlarla tekrar hesaplanır.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hava açıklamasını gizle</b> - Anlık hava durumu açıklamasını gizler. Anlık hava durumunu yalnızca değişken bir simge olarak görebilirsiniz.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Konum için güncelleme süresi (Konum 0)</b> - konum 0 için güncelleme süresini ayarlayabilirsiniz - konum 0 konum güncelleme yeteneğine sahiptir hücreye göre, Wi-Fi ağları ve GPS. Güncellemeyi seçtiğinizde <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">İvmeölçer</i> ile uygulama hareketi algılamak için kullanır. Bundan uzaklık hesaplanır. Mesafe sınırına ulaşıldığında ve 15 dakika içinde hiçbir güncelleme olmadığında, konum ve mevcut hava durumu güncellenir. Uygulama konum getiremediğinde, widget'ta bilinmeyen konum etiketini görebilirsiniz. Uygulamanın konum durumu olmadığında, 5 dakika içinde tekrar denenir. <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> Hava durumu için güncelleme süresini (Konum 1,2,3 ...) </b> içindeki zaman aralıklarına göre konum güncellemesini de seçebilirsiniz. - El ile bulunan konumlar için güncellemek üzere hava durumunu ayarlayabilirsiniz.
65
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Gerektiğinde GPS'i aç</b> seçeneğni seçtiğinizde, uygulama konumu hücre ve wifi ağları ile bulmayı dener. Konum ağ hizmetleriyle bulunamadığında uygulama konumu almak için GPS birkaç saniye için açar.
66
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the application gets the location and the address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Konum ve adres kaynağı</b>
Uygulamanın konumu ve adresi nereden alacağını seçebilirsiniz.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Yerel MLS and Nominatim</b> - Uygulama konumu Mozilla konum hizmetiyle alır. Uygulama o anki etkin ve kullanılabilir baz istasyonları hakkındaki hücre ağı - bilgisini kullanır. Telefon araması yapma izni bu bilgiyi almak için gereklidir. Uygulama konumu daha kesin tahmin için çevredeki wifi ağlarını kullanır. Uygulama Mozilla konum hizmetinden coğrafi kordinatları alır. Mozilla konum hizmetininden daha kesin konum almak için Mozilla Stumbler (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler adresinde bulunabilir) uygulamasına katkıda bulunabilirsiniz.
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Sistem</b> - Uygulama konumu ve adresi Adroid'deki sistem hizmetleriyle (genellikle Google konum hizmetleriyle) alır.
69
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Bu menü seçenekleri, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">dili</b>, ana uygulamanının <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">temasını</b> ve uygulamada ve widgetlarda kullanılan <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">simge setini</b> ayarlar.
70
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Bildirimler</b>
Bildirimler şeçeneğini seçtiğinizde, uygulama anlık havayı düzenli aralıklarla günceller. Sonra o anki hava bildirimlere koyulur. Titreşimi de etkinleştirebilirsiniz - güncellendiğinde uygulama titreşir.
71
To save network traffic and speed-up location update you can switch <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Cache locations</b> on. This cache stores geographic coordinates and an address. Application have to call network resolution service regardless of this setting. But the call to Nominatim address resolution takes place just in the case the address is not in cache. When you switch the Cache locations option on, you have to accept the fact that addresses, you've visited, are stored in the application. No information from the cache are send outside of the application.
Ağ trafiğini azaltmak ve konum güncellemeyi hızlandırmak için <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Konumları önbellekte sakla</b> seçeneğini açabilirsiniz. Önbellek coğrafi kordinatlar ve bir adres saklar. Uygulamanın, bu ayardan bağımsız olarak ağ çözümleme hizmetini çağırması gerekir. Ama Nominatim adres çözümlemeye çağrı, adresin önbellekte olmaması durumuna karşın yapılır. Konumları önbellekte sakla seçeneğini açtığınızda, ziyaret ettiğiniz adreslerin uygulamada kaydedildiği gerçeğini kabul etmelisiniz. Önbellekten hiçbir bilgi uygulama dışına gönderilmez.
72
Next to cache location option (checkbox) there is a setting for <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">The age of cached values</b>. Every stored address has a timestamp. When the timestamp is older then value set in The age of cached values application calls Nominatim to refresh the record.
Konumları önbellekte sakla seçeneğinin (onay kutusu) yanında <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Önbellekteki değerlerin yaşı</b> için bir ayar vardır. Saklanan her adresin bir zaman damgası vardır. Zaman damgası, önbellekteki değerlerin yaşı değerinden yaşlı olduğunda uygulama Nominatim'i kaydı güncellemesi için çağırır.

Loading…

Loading…

C. Rüdinger 10 months ago Source string comment

"When you want to get location more precisely ..." is misleading. It sounds like something that will happen at once, but actually it's for the future development of MLS which is still a work in progress.
Suggestion: "You can contribute to improve MLS by installing Mozilla Stumbler app (available at...) to get more precise locations in future."

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_location_address_source_1
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings.xml, string 67
String priority
Medium