Translate

help_page_3_content_location_address_source_1
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
SourceTranslationState
62
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperatura</b> - Wybierz jednostkę temperatury, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wiatr</b> - Wybierz jednostkę prędkości wiatru <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Ciśnienie</b> - Wybierz jednostkę ciśnienia. Wartości są przeliczane ponownie za pomocą tych opcji.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Ukryj opis pogody</b> - opis aktualnej pogody jest ukryty. Aktualną pogodę możesz zobaczyć tylko za pomocą zmieniającej się ikony.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Okres odświeżania dla lokalizacji (lokalizacja 0)</b> - możesz ustawić okres aktualizacji dla lokalizacji 0 - lokalizacja 0 ma możliwość aktualizacji lokalizacji zgodnie z komórką, sieciami Wi-Fi i GPS. Po wybraniu opcji aktualizacji <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> przez akcelerometr </i> aplikacja wykorzystuje akcelerometr do wykrywania ruchu. Po wykryciu ruchu aplikacja zlicza odległość. Po osiągnięciu limitu odległości i ostatniej aktualizacji co najmniej 15 minut temu przeprowadzana jest aktualizacja lokalizacji i bieżąca pogoda. Gdy aplikacja nie może uzyskać lokalizacji, w widżecie można zobaczyć nieznaną etykietę lokalizacji. Gdy aplikacja nie ma lokalizacji, stan aktualizacji lokalizacji jest wykonywany ponownie po 5 minutach. Możesz także wybrać aktualizację lokalizacji w oparciu o przedział czasu. Według opcji <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">okres aktualizacji dla czasu (lokalizacja 1, 2, 3 ...)</b> - możesz ustawić aktualizację pogody dla ręcznie odkrytych lokalizacji.
65
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
Po zaznaczeniu opcji <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Włącz GPS, gdy konieczne</b>aplikacja próbuje znaleźć lokalizację według sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi. Gdy lokalizacja nie może zostać znaleziona przez aplikację usług sieciowych, włącza GPS na kilka sekund, aby uzyskać lokalizację.
66
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the application gets the location and the address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Źródło lokalizacji i adresu</b>
Możesz wybrać, skąd aplikacja otrzymuje lokalizację i adres.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Lokalne MLS i Nominatim</b> - Aplikacja pobiera lokalizację przez usługi lokalizacyjne Mozilli. Aplikacja wykorzystuje sieć komórkową - informacje o aktualnie aktywnych i dostępnych stacjach baz sieci. Aby uzyskać te informacje, musisz uzyskać pozwolenie na połączenie telefoniczne. Aplikacja wykorzystuje sieci Wi-Fi do dokładniejszego odgadnięcia Twojej lokalizacji. Aplikacja pobiera współrzędne geograficzne z usługi lokalizacyjnej Mozilla. Aplikacja korzysta z usług Nominatim w celu uzyskania adresu ze współrzędnych. Jeśli chcesz uzyskać dokładniejszą lokalizację z usługi lokalizacyjnej Mozilli, możesz dodać ją za pomocą aplikacji Mozilla Stumbler (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - Aplikacja pobiera lokalizację i adres przez usługi systemowe w systemie Android (zwykle z usługami lokalizacyjnymi Google).
69
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Te opcje menu określają <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">język</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> głównej aplikacji i <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> używane w aplikacji i widżety.
70
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Powiadomienia</b>
Po wybraniu opcji powiadomień aplikacja okresowo aktualizuje bieżącą pogodę. Aktualna pogoda jest wtedy umieszczana w obszarze powiadomień. Możesz także włączyć wibracje - aplikacja wibruje po aktualizacji.
71
To save network traffic and speed-up location update you can switch <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Cache locations</b> on. This cache stores geographic coordinates and an address. Application have to call network resolution service regardless of this setting. But the call to Nominatim address resolution takes place just in the case the address is not in cache. When you switch the Cache locations option on, you have to accept the fact that addresses, you've visited, are stored in the application. No information from the cache are send outside of the application.
Aby zaoszczędzić ruch w sieci i przyspieszyć aktualizację lokalizacji, możesz się przełączyć na <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Lokalizacja pamięci podręcznej</b>. Pamięć podręczna przechowuje współrzędne geograficzne i adres. Aplikacja musi wywoływać usługę rozwiązywania sieci niezależnie od tego ustawienia. Jednak połączenie z rozwiązaniem adresu Nominatim ma miejsce w przypadku, gdy adres nie znajduje się w pamięci podręcznej. Po włączeniu opcji lokalizacji pamięci podręcznej musisz zaakceptować fakt, że adresy, które odwiedziłeś, są przechowywane w aplikacji. Żadne informacje z pamięci podręcznej nie są wysyłane poza aplikację.
72
Next to cache location option (checkbox) there is a setting for <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">The age of cached values</b>. Every stored address has a timestamp. When the timestamp is older then value set in The age of cached values application calls Nominatim to refresh the record.
Obok opcji lokalizacji pamięci podręcznej (pole wyboru) dostępne jest ustawienie <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wiek buforowanych wartości</b>. Każdy zapisany adres ma znacznik czasu. Gdy znacznik czasu jest starszy, ustaw wartość w aplikacji Wiek epizodów buforowanych wywołuje Nominatim, aby odświeżyć rekord.

Loading…

Loading…

C. Rüdinger 10 months ago Source string comment

"When you want to get location more precisely ..." is misleading. It sounds like something that will happen at once, but actually it's for the future development of MLS which is still a work in progress.
Suggestion: "You can contribute to improve MLS by installing Mozilla Stumbler app (available at...) to get more precise locations in future."

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_location_address_source_1
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 67
String priority
Medium