Translate

help_page_3_content_notifications
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
SourceTranslationState
65
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
Når du velger <b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Oppdatering av plassering uten GPS</b> vil programmet prøve å finne plassering kun ved bruk av mobilnettverk og Wi-Fi. Programmet skrur aldri på GPS for å finne plassering.
66
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the application gets the location and the address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Plassering og adressekilde</b>
Du kan velge hvor plasseringen og adressen blir hentet fra.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
<b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Lokal MLS og Nominatim</b> - Programmet henter plassering fra Mozillas plasseringstjenester. Programmet bruker mobilnettverket - informasjon om nåværende og tilgjengelige basestasjoner. Tilgang til å føre telefonsamtaler må innvilges for å få hente denne informasjonen. Programmet bruker Wi-Fi-nettverk rundt omring for å gjette plasseringen din mer presist. Programmet henter geografiske koordinater fra Mozillas plasseringstjeneste. Programmet bruker Nominatim-tjenester for å hente adresser fra koordinater. Når du ønsker å hente plassering mer presist fra Mozillas plasseringstjeneste kan du bidra til Mozilla Stumbler-programmet (tilgjengelig på https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">System</b> - Programmet henter plassering og adresser fra systemtjenester i Android (vanligvis ved bruk av Googles plasseringstjenester).
69
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Disse menyvalgene setter <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> for hovedprogrammet og <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> brukt i programmet og miniprogrammene.
70
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
<b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Merknader</b>
Når du velger merknadsvalget, vil programmet oppdatere nåværende være periodisk. Nåværende vær legges så inn i merknadsområdet. Du kan også skru på vibrering - da vil det vibrere ved oppdateringer.
71
To save network traffic and speed-up location update you can switch <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Cache locations</b> on. This cache stores geographic coordinates and an address. Application have to call network resolution service regardless of this setting. But the call to Nominatim address resolution takes place just in the case the address is not in cache. When you switch the Cache locations option on, you have to accept the fact that addresses, you've visited, are stored in the application. No information from the cache are send outside of the application.
For å spare nettverkstrafikk og framskynde plasseringsoppdatering kan du skru på <b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Hurtiglagring av plasseringer</b>. Hurtiglageret lagrer geografiske koordinater og en adresse. Programmet må ringe til nettverksløsningstjenesten uavhengig av denne innstillingen. Samtalen til Nominatim finner kun sted hvis adressen ikke er å finne i hurtiglageret. Når du skrur på hurtiglagerplasseringer må du godta at adressene du besøker blir lagret i programmet. Ingen informasjon fra hurtiglageret sendes ut av programmet.
72
Next to cache location option (checkbox) there is a setting for <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">The age of cached values</b>. Every stored address has a timestamp. When the timestamp is older then value set in The age of cached values application calls Nominatim to refresh the record.
Ved siden av hurtiglagerløsningen (avkryssningsboks) finnes det en innstilling for <b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Alderen på hurtiglagrede verdier</b>. Hver lagret adresse har et tidsstempel. Når det er eldre enn verdien satt i alderen for hurtiglagrede verdier, ringer programmet til Nominatim for å oppdatere oppføringen.
73
You can clear the cache of addresses by the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Clear cache</b> button.
Du kan tømme hurtiglagrede adresser ved å trykke på <b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Tøm hurtiglager</b>.
74
You can see several last rows of the cached values in the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Information about cache</b> section. You can see total number of rows also.
Du kan se flere rader med hurtiglagrede verdier i delen om <b xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools">Informasjon om hurtiglager</b>. Der kan du se totalt antall rader.
75
Widget settings
Miniprogramsinnstillinger

Loading…

Loading…

C. Rüdinger 10 months ago Source string comment

typos: "you select" not "selects" and "application vibrates" not "vibrate".
Btw, I don't think that the app will vibrate, it's the device.
Perhaps: "Furthermore you can enable vibration after updating"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_notifications
Flags
ignore-begin-space, ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nb-rNO/strings.xml, string 70
String priority
Medium