Translate

The app has three widgets available, containing some common values of the current weather (for example temperature). Some values are unique to the specific widget (for example sunset). There is a time of the last update on right corner of every widget. You can see what has been updated last time (when you have enabled this option in the settings menu). You can find update button next to the last updated time. When you press this button, the weather (and the location when selected update location option) is updated unconditionally. The last option in widgets is changing of location - when you press on current location text the location changes to the next one.
help_page_2_content
The app has three widgets available, containing some common values of the current weather (for example temperature). Some values are unique to the specific widget (for example sunset). There is a time of the last update on right corner of every widget. You can see what has been updated last time (when you have enabled this option in the settings menu). You can find update button next to the last updated time. When you press this button, the weather (and the location when selected update location option) is updated unconditionally. The last option in widgets is changing of location - when you press on current location text the location changes to the next one.
SourceTranslationState
54
The main app contains an overview of the current weather. You can update the weather using the refresh button in the app panel or by sliding down. You can find update location button next to the refresh weather button. This button is only available when location 0 is enabled (location 0 is intended for automated update of location).
Hlavní aplikace obsahuje přehled aktuálního počasí. Pomocí tlačítka pro aktualizaci počasí nebo gestem tažením dolů, můžete provést aktualizaci momentálního stavu počasí. Tlačítko aktualizace se nachází v horním panelu aplikace. Vedle tlačítka pro aktualizaci počasí se nachází tlačítko pro aktualizaci polohy. Tlačítko pro aktualizaci polohy je dostupné, pokud je povolena poloha 0 (poloha 0 je určena pro automatickou aktualizaci polohy.
55
Next to the update location button, there is a location management button (magnifier icon). You can manage locations available in the app and widgets. There is one location (Location 0) available by default - this is intended for automatic location updates. You can find enable/disable button when you slide this location leftwards. You can also add location manually. When you click on the + button you can pick up your location on map. You can also delete the location with the Delete button - which is accessible when you slide location leftwards.
Vedle tlačítka pro pro vyhledání polohy je tlačítko pro správu poloh (tlačítko lupy). Na obrazovce pro správu poloh je vždy přítomna jedna poloha (Poloha 0) - tato poloha je určena pro automatické rozpoznávání polohy. Pokud tuto polohu posunete doleva, objeví se tlačítko pro povolení/zakázání automatické aktualizace polohy. Pomocí tlačítka "+" můžete přidat polohu ručně pomocí mapy. Pokud budete chtít takto nalezenou polohu smazat, opět posunete polohu doleva a tlačítkem Smazat polohu odstraníte.
56
You can find weather forecast on the next screen (select the next screen in menu or swipe left to right). Weather forecast is updated by update button or when you enter the screen (but not more than one update per hour).
Na následující obrazovce je možné najít předpověď počasí (následující stranu je možné vybrat v menu nebo gestem tažení vpravo/vlevo). Předpověď je aktualizována pomocí tlačítka pro aktualizaci nebo pokud právě vstoupíte na tuto obrazovku (avšak ne častěji než jednou za hodinu).
57
The third screen contains weather forecast displayed by graphs.
Třetí obrazovka obsahuje předpověď počasí v grafech.
58
Widgets
Widgety
59
The app has three widgets available, containing some common values of the current weather (for example temperature). Some values are unique to the specific widget (for example sunset). There is a time of the last update on right corner of every widget. You can see what has been updated last time (when you have enabled this option in the settings menu). You can find update button next to the last updated time. When you press this button, the weather (and the location when selected update location option) is updated unconditionally. The last option in widgets is changing of location - when you press on current location text the location changes to the next one.
Aplikace obsahuje tři widgety. Widgety obsahují některé společné hodnoty aktuálního počasí (např. teplotu). Některé hodnoty jsou pro daný widget unikátní (např. západ slunce). V pravém horním rohu každého widgetu je čas poslední aktualizace. Dále můžete vidět, co bylo naposledy aktualizováno (pokud máte tuto volbu povolenu v menu Nastavení). Vedle času poslední aktualizace se nachází tlačítko pro aktualizaci. Pokud je tlačítko aktualizace stisknuto, aktuální počasí (a případně poloha, pokud byla nastavena tato volba) je bezpodmínečně aktualizována. Poslední volba ve widgetech je změna polohy - pokud stisknete aktuální polohu, poloha bude změněna na následující v pořadí.
60
General settings
Obecná nastavení
61
This options has influence on the whole app.
Tato nastavení mají vliv na celou aplikaci.
62
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Teplota</b> - Zde je možné vybrat jednotky pro teplotu, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Rychlost větru</b> a <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Tlak</b>. Hodnoty jsou přepočítány dle tohoto nastavení.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Skrýt popis počasí</b> - popis počasí se nebude zobrazovat. Aktuální počasí je zřejmé jen z ikony.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Interval aktualizace pro polohu (Poloha 0)</b> - zde můžete nastavit interval aktualizace pro polohu 0 - poloha 0 má schopnost aktualizace polohy dle mobilní a wifi sítě a dle GPS. Pokud zvolíte volbu <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Dle akcelerometru</i>, aplikace používá akcelerometr pro detekci pohybu. Pokud je zaznamenán pohyb, aplikace počítá vzdálenost. Pokud je překročen limit délky a poslední aktualizace byla provedena za déle než 15 minut, aplikace provede aktualizaci polohy a aktuálního počasí. Pokud aplikace není schopna zjistit polohu, zobrazí se nápis Neznámá poloha ve widgetu. Pokud se aplikace nachází ve stavu s nezjištěnou polohou, další aktualizace se provede již za 5 minut. Též můžete zvolit aktualizaci polohy dle zadaného intervalu. Volbou <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> Interval aktualizace pro počasí (Polohy 1, 2, 3...)</b> nastavíte interval aktualizace počasí pro ručně vyhledané polohy.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_2_content
Flags
ignore-begin-space, ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 59
String priority
Medium