Translate

help_page_3_content_location_address_source_1
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
SourceTranslationState
62
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Temperature</b> - You can select temperature unit, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Wind</b> - You can select the wind speed unit and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Pressure</b> - You can select the unit for pressure. Values are recalculated using these options.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Teplota</b> - Zde je možné vybrat jednotky pro teplotu, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Rychlost větru</b> a <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Tlak</b>. Hodnoty jsou přepočítány dle tohoto nastavení.
63
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Hide weather description</b> - the description of current weather is hidden. You can only see current weather by the changing icon.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Skrýt popis počasí</b> - popis počasí se nebude zobrazovat. Aktuální počasí je zřejmé jen z ikony.
64
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for location (Location 0)</b> - you can set update period for location 0 - location 0 has the ability to update location according to cell-, Wi-Fi networks and GPS. When you select update <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">By accelerometer</i> the app uses that to detect movement. From this, distance is calculated. When the distance limit is reached, and no update has happened in 15 minutes, the location and current weather is updated. When the app can not fetch location, you can see unknown location label in the widget. When the app has no location state, it will try again in 5 minutes. You can also select location update based on time intervals in <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Update period for weather (Location 1,2,3...)</b> - where you can set weather to update for manually discovered locations.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Interval aktualizace pro polohu (Poloha 0)</b> - zde můžete nastavit interval aktualizace pro polohu 0 - poloha 0 má schopnost aktualizace polohy dle mobilní a wifi sítě a dle GPS. Pokud zvolíte volbu <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Dle akcelerometru</i>, aplikace používá akcelerometr pro detekci pohybu. Pokud je zaznamenán pohyb, aplikace počítá vzdálenost. Pokud je překročen limit délky a poslední aktualizace byla provedena za déle než 15 minut, aplikace provede aktualizaci polohy a aktuálního počasí. Pokud aplikace není schopna zjistit polohu, zobrazí se nápis Neznámá poloha ve widgetu. Pokud se aplikace nachází ve stavu s nezjištěnou polohou, další aktualizace se provede již za 5 minut. Též můžete zvolit aktualizaci polohy dle zadaného intervalu. Volbou <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> Interval aktualizace pro počasí (Polohy 1, 2, 3...)</b> nastavíte interval aktualizace počasí pro ručně vyhledané polohy.
65
When you check <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Switch GPS on when necessary</b> option, application tries to find location by cell or wifi networks. When the location could not be find by network services application turns GPS on for a several seconds to get the location.
Pokud zaškrtnete volbu <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Zapnout GPS, pokud je to nezbytné</b>, aplikace se pokusí najít polohu nejprve pomocí mobilní a wifi sítě. Pokud se vyhledání polohy nezdaří, aplikace zapne GPS na několik vteřin a pokusí se najít polohu pomocí GPS.
66
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Location and address source</b>
You can select where the application gets the location and the address from.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Zdroj polohy a adresy</b>
Zde je možné vybrat, pomocí které služby bude vyhledávána poloha a adresa.
67
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Local MLS and Nominatim</b> - The application gets location by Mozilla location services. Application uses cell network - information about current active and available network base stations. Make phone calls permission is needed to get this information. Application uses wifi networks around to guess your location more precisely. Application gets geographical coordinates from Mozilla location service. Application uses Nominatim services to get address from coordinates. When you want to get location more precisely from Mozilla location service you can contribute by Mozilla Stumbler application (available at https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Místní MLS a Nominatim</b> - aplikace získává polohu pomocí služby polohy společnosti Mozilla. Aplikace využívá informace z mobilních sítí - aktivní a dostupné základnové stanice. Pro získání těchto informací je třeba oprávnění pro ovládání telefonních hovorů. Dále aplikace využívá wifi sítě v okolí pro upřesnění Vaší polohy. Služby polohy společnosti Mozilla jsou pak využity pro získání geografických souřadnic. Dále aplikace využívá služby Nominatim pro získání adresy z geografických souřadnic. Pokud chcete přispívat do služby zjišťování polohy Mozilla (pro zpřesnění vyhledávání polohy), nainstalujte si aplikaci Mozilla Stumbler (dostupná zde https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.mozstumbler).
68
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">System</b> - The application gets location and address by system services in Android (usually with Google location services).
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Systém</b> - aplikace získává polohu a adresu pomocí systémových služeb v Androidu (obvykle služby společnosti Google).
69
These menu options sets the <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">language</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">theme</b> of main application and <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">icon set</b> used in the application and widgets.
Tyto volby nastavují <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Jazyk</b>, <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Téma</b> pro hlavní aplikaci a <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Sada ikon</b>, která se využívá v hlavní aplikaci i ve widgetech.
70
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Notifications</b>
When you selects notifications option, application updates current weather periodically. Current weather is put into notifications area then. You can enable vibration also - application vibrate when updated.
<b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Upozornění</b>
Pokud vyberete volbu upozornění, aplikace aktualizuje polohu po uplynutí nastaveného času. Aktuální počasí je vloženo do oblasti pro upozornění (notifikace). Dále můžete nastavit vibraci po aktualizaci.
71
To save network traffic and speed-up location update you can switch <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Cache locations</b> on. This cache stores geographic coordinates and an address. Application have to call network resolution service regardless of this setting. But the call to Nominatim address resolution takes place just in the case the address is not in cache. When you switch the Cache locations option on, you have to accept the fact that addresses, you've visited, are stored in the application. No information from the cache are send outside of the application.
Pro úsporu připojení k síti a zrychlení aktualizace polohy můžete zapnout volbu <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Ukládání polohy do vyrovnávací paměti</b>. Tato vyrovnávací paměť ukládá geografické souřadnice a adresu. Aplikace musí volat službu pro získání geografických souřadnic bez ohledu na tomto nastavení. Avšak volání služby Nominatim pro získání adresy se provede pouze v případě, že adresa není uložena ve vyrovnávací paměti. Pokud zapnete volbu pro ukládání polohy, musíte akceptovat fakt, že adresy, které jste navštívili, jsou ukládány do aplikace. Avšak žádné informace o uložené adrese není posílána mimo aplikaci.
72
Next to cache location option (checkbox) there is a setting for <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">The age of cached values</b>. Every stored address has a timestamp. When the timestamp is older then value set in The age of cached values application calls Nominatim to refresh the record.
Vedle volby pro ukládání adresy do vyrovnávací paměti (zaškrtávací políčko) je nastavení <b xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Doba platnosti uložených hodnot</b>. Každá uložená adresa má časové razítko. Pokud časová značka je starší než hodnota nastavená volbou Doba platnosti uložených hodnot, aplikace získá adresu ze služby Nominatim a uložený záznam aktualizuje.

Loading…

Loading…

C. Rüdinger 10 months ago Source string comment

"When you want to get location more precisely ..." is misleading. It sounds like something that will happen at once, but actually it's for the future development of MLS which is still a work in progress.
Suggestion: "You can contribute to improve MLS by installing Mozilla Stumbler app (available at...) to get more precise locations in future."

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help_page_3_content_location_address_source_1
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-cs/strings.xml, string 67
String priority
Medium