Translate

Netto
SourceTranslationState
275
Estimated time required to reach next waypoint, assuming performance of ideal MacCready cruise/climb cycle.
Predpokladaná doba potrebná na dosiahnutie ďalšieho otočného bodu, za predpokladu že letový výkon zodpovedá ideálnemu MacCready cyklu (preskok/stúpanie).
276
Speed dolphin
Rýchlosť pri delfínovaní
277
Vopt
R opt.
278
The instantaneous MacCready speed-to-fly, making use of netto vario calculations to determine dolphin cruise speed in the glider's current bearing. In cruise flight mode, this speed-to-fly is calculated for maintaining altitude. In final glide mode, this speed-to-fly is calculated for descent. In climb mode, this switches to the speed for minimum sink at the current load factor (if an accelerometer is connected). When Block mode speed to fly is selected, this InfoBox displays the MacCready speed.
Okamžitá príkazová rýchlosť podľa MacCready teórie. Používa výpočet netto vária na stanovenie rýchlosti delfínového letu v momentálnom kurze. V režime preskoku je táto príkazová rýchlosť počítaná na udržanie výšky. V režime doklzu je počítaná na zostup. V režime krúženia sa prepne na rýchlosť minimálneho opadania v momentálnom prevádzkovom zaťažení (Ak je pripojený akcelerometer). Ak je zvolená stála rýchlosť na preskoku toto info okno zobrazuje MacCready rýchlosť.
279
Netto vario
Netto vário
280
Netto
Netto
281
Instantaneous vertical speed of air-mass, equal to vario value less the glider's estimated sink rate. Best used if airspeed, accelerometers and vario are connected, otherwise calculations are based on GPS measurements and wind estimates.
Okamžitá vertikálna rýchlosť vzdušnej masy. Rovné hodnote vária mínus odhadovanému opadaniu vetroňa. Presné hodnoty je možné získať len pri pripojenom tachometri, akcelerometri a váriu. Ináč je hodnota podložená len údajmi z GPS a odhadom vetra.
282
Task arrival time
Čas príletu do cieľa
283
Fin ETA
Č p do cieľa
284
Estimated arrival local time at task completion, assuming performance of ideal MacCready cruise/climb cycle.
Predpokladaný miestny čas po ukončení úlohy, za predpokladu že letový výkon zodpovedá ideálnemu MacCready cyklu (preskok/stúpanie).
285
Next arrival time
Čas príletu do ďalšieho

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-c-format
Source string location
src/InfoBoxes/Content/Factory.cpp:498
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 280
String priority
Medium
Failing checks