Translate

This is the text body of a logbook page.
After four days the storm finally fades and we can take a rest. But we only have little food left and our ship is in a bad shape. The navigational instruments and sea charts are lost.
SourceTranslationState
1
easy
lehká
2
You are the captain of a ship under the flag of England in 1740. You and your crew were on the way to a colony of England in the Pacific Ocean.
Everything went fine until you came into a storm…
Jsi kapitán lodi pod vlajkou Anglie roku 1740. Ty a tvoje posádka jste byli na cestě do jedné anglické kolonie uprostřed Tichého oceánu.
Všechno šlo dobře až do chvíle, kdy vás potkala bouře…
3
20th November 1740
20. listopadu 1740
4
After four days the storm finally fades and we can take a rest. But we only have little food left and our ship is in a bad shape. The navigational instruments and sea charts are lost.
Po čtyřech dnech se bouře konečně vytratila a my si můžeme odpočinout. Zbývá nám ale už jen málo jídla a naše loď je na tom špatně. Navigační nástroje a mapy jsou ztraceny.
5
We have to come ashore soon. One of my jacks saw some birds hunting for fish, so land can't be far. Fortunately we always have some tools and boards onboard, so we can build some basic shelter.
Musíme brzy narazit na pevninu. Jeden z mých chlapů viděl ptáky lovící ryby, takže země nemůže být daleko. Naštěstí máme vždy nějaké nástroje a prkna na palubě, takže můžeme postavit nějaký prostý přístřešek.
6
Task:
Find land and build a port.
Úkol:
Najdi zemi a postav přístav.
7
22nd November 1740
22. listopadu 1740
8
The port is built and a new hope arises. I am still worried about the next days… we are running out of food and lack basic building material.
Přístav stojí a vzniká nová naděje. Stále mám obavy z nadcházejících dnů… dochází nám jídlo a chybí základní stavební materiál.
9
We need to secure our basic needs to keep us alive. It is time to send people gathering food and lumber so that we can survive and build some shelter.
Potřebujeme zajistit naše základní potřeby abychom zůstali naživu. Přišel čas vyslat lidi nashromáždit jídlo a dřevo abychom byli schopni přežít a postavit nějaký přístřešek.
a year ago anonymous has suggested
Po čtyřech dnech bouře konečně ustala a my si můžeme odpočinout. Zbývá nám ale už jen málo jídla a naše loď je na tom špatně. Navigační nástroje a mapy jsou ztraceny.

Suggested change:

Po čtyřech dnech se bouře konečně vytratiustala a my si můžeme odpočinout. Zbývá nám ale už jen málo jídla a naše loď je na tom špatně. Navigační nástroje a mapy jsou ztraceny.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
food jídlo
in range v rozsahu, v dosahu
in stock ve skladu
left vlevo
left the game opustil hru
ship loď
ship overview přehled lodi

Source information

Comments
This is the text body of a logbook page.
Source string age
5 years ago
Translation file
po/scenarios/cs/The_Unknown.po, string 4
String priority
Medium