Translation

<strong>Router IP</strong> should not be within DHCP range defined by <strong>DHCP start</strong> and <strong>DHCP max leases </strong>
0/1350
Context English Slovak State
This will enable your DNS resolver to place DHCP client's names among the local DNS records.
Toto umožní Vášmu DNS resolveru vložiť mená DHCP klientov medzi lokálne DNS záznamy.
Domain of DHCP clients in DNS
Doména DHCP klientov v DNS
This domain will be used as suffix. E.g. The result for client "android-123" and domain "my.lan" will be "android-123.my.lan".
Táto doména bude použitá ako TLD. Napr. pre klienta „android-123“ a doménu „my.lan“ bude výsledok „android-123.my.lan“.
Guest network
Sieť pre hostí
<strong>DHCP start</strong> and <strong>DHCP max leases</strong> does not fit into <strong>Guest network netmask</strong>!
<strong>Začiatok DHCP rozsahu</strong> a <strong>Počet prideľovaných adries</strong> sa nevojde do <strong>Maska siete pre hostí</strong>!
<strong>Router IP</strong> should not be within DHCP range defined by <strong>DHCP start</strong> and <strong>DHCP max leases </strong>
Guest network is used for <a href='%(url)s'>guest Wi-Fi</a>. It is separated from your ordinary LAN. Devices connected to this network are allowed to access the internet, but are not allowed to access the configuration interface of this device nor the devices in LAN.
Sieť pre hostí slúži na <a href='%(url)s'>WiFi pre hostí</a>. Je oddelená od vašej bežnej miestnej siete. Zariadeniam pripojeným do tejto siete je umožnené pristupovať k Internetu, ale už nie k rozhraniu pre nastavovanie routera či k zariadeniam v miestnej sieti.
Enable guest network
Povoliť sieť pre hostí
Router IP in guest network
IP adresa routra v rámci siete pre hostí
Router's IP address in the guest network. It is necessary that the guest network IPs are different from other networks (LAN, WAN, VPN, etc.).
IP adresa routra v rámci siete pre hostí. Aby všetko fungovalo, je nutné, aby šlo o inú podsieť, než sú podsiete ostatných sieťových segmentov (LAN, WAN, VPN, atď.).
Guest network netmask
Maska siete pre hostí

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
foris/locale/sk/LC_MESSAGES/foris.po, string 106