Translation

If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access this configuration interface when the new settings are applied.
179/2090
Context English Slovak State
Now you need to configure automatic updates on your device.
Teraz je potrebné nastaviť automatické aktualizácie vášho zariadenia.
Please wait till the updater finishes its run.
Počkajte, kým automatické aktualizácie nebudú dokončené.
You have successfully configured your device.
Úspešne ste nastavili svoje zariadenie.
You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea to assign all interfaces to LAN.
Zvolili ste si chovať sa ako miestny server, čo znamená, že nedáva zmysel umiestňovať akékoľvek rozhrania do WAN alebo siete pre hostí. Takže je dobrý nápad priradiť všetky rozhrania do LAN.
To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still want to manage it reset the guide and choose the Router workflow). You probably want to act as a client here thus select <strong>Computer</strong> mode here.
Pre fungovanie ako miestny server nie je potrebné spravovať LAN (pokiaľ ju tak chcete spravovať, resetujte sprievodcu a vyberte si postup Router). Najskôr chcete, aby zariadenie fungovalo ako klient a preto vyberte režim <strong>Počítač</strong>.
If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access this configuration interface when the new settings are applied.
Pokiaľ si zvolíte <strong>statické</strong> nastavenie, overte si, že ste IP adresy zadali správne. Inak po uplatnení tohto nastavenia nebude rozhranie pre nastavovanie prístupné.
If you select the <strong>DHCP</strong> method you probably you need to obtain a new IP address of this device. You can obtain it from the DHCP server which is managing your LAN. Then you need to connect to the new IP address to proceed the guide.
Pokiaľ vyberiete metódu <strong>DHCP</strong>, pravdepodobne pre toto zariadenie získate novú IP adresu. Tú môžete zistiť z DHCP servera, ktorý spravuje vašu sieť. Na túto novú IP adresu sa budete potrebovať pripojiť pre dokončenie sprievodcu.
Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after you update the settings here.
Upozorňujeme, že v oboch prípadoch môže byť po zmene týchto nastavení potrebné odpojiť a znovu pripojiť ethernetové káble.
Please test whether the settings you provided are correctly working. This means that you can access the configuration interface of your device and your device is able to access the internet (you can use the connection test below).
Vyskúšajte, či vami zadané nastavenia fungujú správne. To znamená, že môžete pristupovať k rozhraniu pre nastavovanie svojho zariadenia a to je schopné pristupovať k Internetu (na to je možné využiť test pripojenia nižšie).
The device setup is finished. Now your device should be able to act as a server on your local network.
Nastavenie zariadenia je dokončené. Teraz by vaše zariadenie malo byť schopné fungovať ako server na miestnej sieti.
Minimal device setup is finished. Note that you probably need to perform some further configuration updates to fit the device to your needs.
Minimálne nastavenie zariadenia je dokončené. Upozorňujeme, že pre prispôsobenie zariadenia vašim potrebám bude asi potrebné urobiť nejaké ďalšie zmeny v nastavení.
ComponentTranslation
This translation Translated Turris/Foris
Pokiaľ si zvolíte <strong>statické</strong> nastavenie, overte si, že ste IP adresy zadali správne. Inak po uplatnení tohto nastavenia nebude rozhranie pre nastavovanie prístupné.
Following string has same context and same source.
Not translated Turris/reForis

Loading…

vladimirzahradnik

New translation

Turris / ForisSlovak

If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access this configuration interface when the new settings are applied.
Pokiaľ si zvolíte <strong>statické</strong> nastavenie, overte si, že ste IP adresy zadali správne. Inak po uplatnení tohto nastavenia nebude rozhranie pre nastavovanie prístupné.
11 months ago
Browse all component changes
kingu

Source string comment

https://hosted.weblate.org/user/xelkomy/ is problematic

3 months ago

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
foris/locale/sk/LC_MESSAGES/foris.po, string 21