Translation

If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access this configuration interface when the new settings are applied.
245/2090
Context English Polish State
Now you need to configure automatic updates on your device.
Teraz możesz skonfigurować automatyczne aktualizacje na swoim urządzeniu.
Please wait till the updater finishes its run.
Poczekaj, aż aktualizator zakończy swoje działanie.
You have successfully configured your device.
Pomyślnie skonfigurowałeś swoje urządzenie.
You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea to assign all interfaces to LAN.
Postanowiłeś działać jako serwer lokalny, co oznacza, że nie ma sensu umieszczać żadnych interfejsów w sieci WAN i Guest Network. Dobrym pomysłem jest przypisanie wszystkich interfejsów do sieci LAN.
To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still want to manage it reset the guide and choose the Router workflow). You probably want to act as a client here thus select <strong>Computer</strong> mode here.
Aby działać jako serwer lokalny, nie ma potrzeby zarządzania siecią LAN (jeśli nadal chcesz nią zarządzać, zresetuj przewodnik i wybierz tryb pracy routera). Prawdopodobnie chcesz działać jako klient, wybierz tryb <strong>Komputer</strong>.
If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access this configuration interface when the new settings are applied.
Jeśli wybierzesz konfigurację <strong>statyczną</strong>, upewnij się, że adresy IP zostały wprowadzone poprawnie. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do tego interfejsu konfiguracji, gdy nowe ustawienia zostaną zastosowane.
If you select the <strong>DHCP</strong> method you probably you need to obtain a new IP address of this device. You can obtain it from the DHCP server which is managing your LAN. Then you need to connect to the new IP address to proceed the guide.
Jeśli wybierzesz konfigurację przez <strong>DHCP</strong>, prawdopodobnie będziesz musiał uzyskać nowy adres IP dla tego urządzenia. Możesz go uzyskać z serwera DHCP zarządzającego twoją siecią LAN. Następnie musisz połączyć się z nowym adresem IP, aby kontynuować korzystanie z przewodnika.
Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after you update the settings here.
Zwróć uwagę, że w obu przypadkach może być konieczne ponowne podłączenie kabli ethernet po zaktualizowaniu ustawień.
Please test whether the settings you provided are correctly working. This means that you can access the configuration interface of your device and your device is able to access the internet (you can use the connection test below).
Sprawdź, czy podane ustawienia działają poprawnie. Oznacza to, że będziesz mógł uzyskać dostęp do interfejsu konfiguracyjnego urządzenia, a Twoje urządzenie będzie mogło uzyskać dostęp do Internetu (możesz użyć poniższego testu połączenia).
The device setup is finished. Now your device should be able to act as a server on your local network.
Konfiguracja urządzenia została zakończona. Teraz urządzenie powinno działać jako serwer w sieci lokalnej.
Minimal device setup is finished. Note that you probably need to perform some further configuration updates to fit the device to your needs.
Minimalna konfiguracja urządzenia została zakończona. Zauważ, że prawdopodobnie będziesz musiał wykonać dalszą konfigurację, aby dopasować ustawienia urządzenia do swoich potrzeb.
ComponentTranslation
This translation Translated Turris/Foris
Jeśli wybierzesz konfigurację <strong>statyczną</strong>, upewnij się, że adresy IP zostały wprowadzone poprawnie. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do tego interfejsu konfiguracji, gdy nowe ustawienia zostaną zastosowane.
Following string has same context and same source.
Not translated Turris/reForis

Loading…

Loading…

kingu

Source string comment

https://hosted.weblate.org/user/xelkomy/ is problematic

3 months ago

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
foris/locale/pl/LC_MESSAGES/foris.po, string 21