Translate

Notice how it plays faster. Now, try for yourself, change the times - use different times and notes.
SourceTranslationState
96
Melody
Melodi
97
So, playing notes and chords is fun - but how about a melody? What if you wanted to play one note after another and not at the same time? Well, that's easy, you just need to `sleep` between the notes:
Så, att spela toner och ackord är kul - men hur är det med att spela en melodi? Alltså om du skulle vilja spela dem efter varandra och inte alla på en gång? Det är enkelt, man lägger bara in en `sleep` mellan tonerna:
98
play 72
sleep 1
play 75
sleep 1
play 79
play 72
sleep 1
play 75
sleep 1
play 79
99
How lovely, a little arpeggio. So what does the `1` mean in `sleep 1`? Well it means the *duration of the sleep*. It actually means sleep for one beat, but for now we can think about it as sleeping for 1 second. So, what if we wanted to make our arpeggio a little faster? Well, we need to use shorter sleep values. What about a half i.e. `0.5`:
Så fint, ett litet arpeggio. Så vad betyder `1`i `sleep 1`? Jo, det betyder *sömnens varaktighet*. Det betyder egentligen sov i ett slag, men för tillfället kan vi se det som att vi sover i en sekund. Så om vi hade velat få vårt arpeggio att låta lite snabbare? Jo, vi behöver använda kortare stegvärden. Vad sägs om en halv, dvs `0.5`:
100
play 72
sleep 0.5
play 75
sleep 0.5
play 79
play 72
sleep 0.5
play 75
sleep 0.5
play 79
101
Notice how it plays faster. Now, try for yourself, change the times - use different times and notes.
Lägg märke till att det spelar snabbare. Prova nu själv, ändra tiderna - använd olika tider och noter.
102
One thing to try is in-between notes such as `play 52.3` and `play 52.63`. There's absolutely no need to stick to standard whole notes. Play around and have fun.
En sak att pröva är att spela toner som är mellan två heltal, såsom `play 52.3` och `play 52.63`. Det finns ingen anledning att hålla sig till standard-tonerna som är heltal. Lek och ha kul.
103
Traditional Note Names
Traditionella namn på toner
104
For those of you that already know some musical notation (don't worry if you don't - you don't need it to have fun) you might want to write a melody using note names such as C and F# rather than numbers. Sonic Pi has you covered. You can do the following:
För de av er som redan känner till lite musikaliska termer (var inte orolig om du inte gör det - det behövs inte för att ha kul) så kanske ni vill skriva en melodi genom att använda de klassiska namnen på tonerna, såsom C och F# istället för siffror. Sonic Pi kan hantera detta. Du kan göra följande:
105
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
106
Remember to put the colon `:` in front of your note name so that it goes pink. Also, you can specify the octave by adding a number after the note name:
Kom ihåg att sätt ett kolon `:` framför namnet på tonen, så att den blir rosafärgad. Man kan även ange oktav genom att lägga till en siffra efter tonens namn:

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
02.1-Your-First-Beeps.md:89
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-sv.po, string 101
String priority
Medium