Translate

live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
SourceTranslationState
19
Change the `sleep` value from `0.5` to something higher like `1`.
Ändra på värdet för `sleep` från `0.5` till något högre, exempelvis `1`.
20
Press the `Run` button again
Tryck på `Kör`-knappen igen
21
Notice how the drum speed has changed.
Notera hur tempot på trumman har förändrats.
22
Finally, *remember this moment*, this is the first time you've live coded with Sonic Pi and it's unlikely to be your last...
Slutligen, *kom ihåg detta ögonblick*, det är första gången du live-kodar med Sonic Pi, men troligtvis inte den sista...
23
Ok, that was simple enough. Let's add something else into the mix. Above `sample :bd_haus` add the line `sample :ambi_choir, rate: 0.3`. Your code should look like this:
Ok, det var väl rätt enkelt. Låt oss mixa in något annat också. Ovanför `sample :bd_haus` lägg till raden `sample :ambi_choir, rate: 0.3`. Koden skall nu se ut så här:
24
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
25
Now, play around. Change the rates - what happens when you use high values, or small values or negative values? See what happens when you change the `rate:` value for the `:ambi_choir` sample just slightly (say to `0.29`). What happens if you choose a really small `sleep` value? See if you can make it go so fast your computer will stop with an error because it can't keep up (if that happens, just choose a bigger `sleep` time and hit `Run` again).
Så, dags att leka runt lite. Ändra siffrorna - vad händer när du skriver in höga, låga eller negativa värden? Se vad som händer när du ändrar värdet på `rate:` för `:ambi_choir' lite grann (säg till `0.29`). Vad händer om du väljer en riktigt litet värde på `sleep`? Se om du kan få den att gå så snabbt att körningen avslutas med ett felmeddelande för att datorn inte kan hänga med (om det händer, välj bara ett större värde på `sleep` och tryck på `Kör` igen).
26
Try commenting one of the `sample` lines out by adding a `#` to the beginning:
Pröva att kommentera ut en av `sample`-raderna genom att skriva in ett `#`-tecken i början av raden:
27
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
28
Notice how it tells the computer to ignore it, so we don't hear it. This is called a comment. In Sonic Pi we can use comments to remove and add things into the mix.
Notera hur denna rad hoppas över av datorn, så att vi inte hör den. Detta kallas för en kommenterad rad. I Sonic Pi kan vi använda kommentarer för att ta bort och lägga till saker då man mixar.
29
Finally, let me leave you something fun to play with. Take the code below, and copy it into a spare buffer. Now, don't try to understand it too much other than see that there are two loops - so two things going round at the same time. Now, do what you do best - experiment and play around. Here are some suggestions:
Låt mig avslutningsvis ge dig något kul att leka med. Ta koden nedan och kopiera den till en ledig buffert. Du behöver inte försöka förstå exakt vad den gör, förutom att det finns två slingor - så två saker kör runt samtidigt. Gör nu det du är bäst på - experimentera och pröva dig fram. Här är lite förslag:

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-wrap
Source string location
01.1-Live-Coding.md:43
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-sv.po, string 24
String priority
Medium