Translate

play :C3
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E4
SourceTranslationState
102
One thing to try is in-between notes such as `play 52.3` and `play 52.63`. There's absolutely no need to stick to standard whole notes. Play around and have fun.
En sak att pröva är att spela toner som är mellan två heltal, såsom `play 52.3` och `play 52.63`. Det finns ingen anledning att hålla sig till standard-tonerna som är heltal. Lek och ha kul.
103
Traditional Note Names
Traditionella namn på toner
104
For those of you that already know some musical notation (don't worry if you don't - you don't need it to have fun) you might want to write a melody using note names such as C and F# rather than numbers. Sonic Pi has you covered. You can do the following:
För de av er som redan känner till lite musikaliska termer (var inte orolig om du inte gör det - det behövs inte för att ha kul) så kanske ni vill skriva en melodi genom att använda de klassiska namnen på tonerna, såsom C och F# istället för siffror. Sonic Pi kan hantera detta. Du kan göra följande:
105
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
106
Remember to put the colon `:` in front of your note name so that it goes pink. Also, you can specify the octave by adding a number after the note name:
Kom ihåg att sätt ett kolon `:` framför namnet på tonen, så att den blir rosafärgad. Man kan även ange oktav genom att lägga till en siffra efter tonens namn:
107
play :C3
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E4
play :C3
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E4
108
If you want to make a note sharp, add an `s` after the note name such as `play :Fs3` and if you want to make a note flat, add a `b` such as `play :Eb3`.
Om du vill göra tonen en halvton högre, lägg i så fall till ett `s` efter tonens namn, såsom `play :Fs3`. Vill du istället göra tonen en halvton lägre, lägg i så fall till ett `b` såsom `play :Eb3`.
109
Now go *crazy* and have fun making your own tunes.
Ha nu *riktigt kul* när du gör dina egna låtar.
110
2.2 Synth Options
2.2 Syntens tillval
111
Synth Options: Amp and Pan
Syntens tillval: amp och pan
112
As well as allowing you to control which note to play or which sample to trigger, Sonic Pi provides a whole range of options to craft and control the sounds. We'll be covering many of these in this tutorial and there's extensive documentation for each in the help system. However, for now we'll introduce two of the most useful: *amplitude* and *pan*. First, let's look at what options actually are.
Förutom att låta dig bestämma vilken ton som skall spelas eller vilken sampling som skall startas, så ger dig Sonic Pi möjlighet att skruva på och kontrollera ljudet.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-wrap
Source string location
02.1-Your-First-Beeps.md:116
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-sv.po, string 107
String priority
Medium
Failing checks