Translate

Now, play around. Change the rates - what happens when you use high values, or small values or negative values? See what happens when you change the `rate:` value for the `:ambi_choir` sample just slightly (say to `0.29`). What happens if you choose a really small `sleep` value? See if you can make it go so fast your computer will stop with an error because it can't keep up (if that happens, just choose a bigger `sleep` time and hit `Run` again).
SourceTranslationState
20
Press the `Run` button again
A teraz ponownie naciśnij przycisk `Run`
21
Notice how the drum speed has changed.
Zauważ, jak zmieniła się szybkość uderzeń bębna.
22
Finally, *remember this moment*, this is the first time you've live coded with Sonic Pi and it's unlikely to be your last...
A teraz... *zapamiętaj ten moment*, gdyż jest to pierwszy (i prawdopodobnie nie ostatni) raz, kiedy kodujesz na żywo w Sonic Pi...
23
Ok, that was simple enough. Let's add something else into the mix. Above `sample :bd_haus` add the line `sample :ambi_choir, rate: 0.3`. Your code should look like this:
No dobra, to było całkiem łatwe. Wplećmy do naszego miksu coś jeszcze. Powyżej linii `sample :bd_haus` dodaj linijkę `sample :ambi_choir, rate: 0.3`. Twój kod powinien teraz wyglądać następująco:
24
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir,
rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1

sleep 1
end
25
Now, play around. Change the rates - what happens when you use high values, or small values or negative values? See what happens when you change the `rate:` value for the `:ambi_choir` sample just slightly (say to `0.29`). What happens if you choose a really small `sleep` value? See if you can make it go so fast your computer will stop with an error because it can't keep up (if that happens, just choose a bigger `sleep` time and hit `Run` again).
A teraz czas na zabawę. Zacznij zmieniać liczby - co się stanie, gdy użyjesz dużych, małych lub ujemnych liczb? Zobacz przebieg wydarzeń, gdy zmienisz odrobinę wartość parametru `rate:` dla sampla `:ambi_choir` (np. na 0.29). Co się stanie, jeśli wybierzesz naprawdę małą wartość dla parametru `sleep`? Zobacz, czy uda Ci się uruchomić powyższą pętlę w tak szybkim tempie, że Twój komputer zatrzyma się z powodu błędu, gdyż nie będzie w stanie nadążyć (jeśli to się zdarzy, po prostu wybierz większą wartość dla parametru `sleep` i ponownie naciśnij przycisk `Run`).
26
Try commenting one of the `sample` lines out by adding a `#` to the beginning:
Spróbuj zrobić komentarz w jednej z linii zawierających polecenie `sample`, dodając na początku linii znak `#`, np.:
27
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
28
Notice how it tells the computer to ignore it, so we don't hear it. This is called a comment. In Sonic Pi we can use comments to remove and add things into the mix.
Zauważ, że dodanie znaku `#` na początku linii nakazuje komputerowi, aby zignorował daną linię, dzięki temu jej nie słyszymy. Taką linijkę nazywamy komentarzem. W Sonic Pi możemy używać komentarzy do usuwania i dodawania różnych rzeczy do naszej muzyki.
29
Finally, let me leave you something fun to play with. Take the code below, and copy it into a spare buffer. Now, don't try to understand it too much other than see that there are two loops - so two things going round at the same time. Now, do what you do best - experiment and play around. Here are some suggestions:
Na koniec pozwól, że pozostawię Ci do zabawy coś fajnego. Spójrz na kod poniżej i skopiuj go do wolnego i pustego bufora. Teraz nie próbuj zrozumieć nic więcej, ponadto że w tym kodzie są dwie pętle (`live_loop`). Oznacza to, że w tym samym czasie dzieją się dwie rzeczy. A teraz rób to, co umiesz najlepiej - eksperymentuj i baw się, próbując zmieniać ten kod. Oto kilka sugestii, co możesz zrobić:
30
Try changing the blue `rate:` values to hear the sample sound change.
Spróbuj zmienić wartość niebieskich wskaźników `rate:`, aby usłyszeć, jak zmienia się brzmienie sampli.

Loading…

Loading…

threewater2 6 months ago Source string comment

rate应该翻译为什么?

Glossary

Source Translation
Sonic Pi - Info Sonic Pi - Info

Source information

Source string location
01.1-Live-Coding.md:51
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-pl.po, string 25
String priority
Medium