Translate

live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
95/950
SourceTranslationState
22
Finally, *remember this moment*, this is the first time you've live coded with Sonic Pi and it's unlikely to be your last...
Til slutt, *husk dette øyeblikket*, dette er første gang du har kodet i sanntid med Sonic Pi og det blir sannsynligvis ikke den siste…
23
Ok, that was simple enough. Let's add something else into the mix. Above `sample :bd_haus` add the line `sample :ambi_choir, rate: 0.3`. Your code should look like this:
OK, det var enkelt nok. La oss legge inn noe mer. Over `sample: bd_haus` legg til linjen `sample: ambi_choir, rate: 0,3`. Koden skal se slik ut:
24
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
25
Now, play around. Change the rates - what happens when you use high values, or small values or negative values? See what happens when you change the `rate:` value for the `:ambi_choir` sample just slightly (say to `0.29`). What happens if you choose a really small `sleep` value? See if you can make it go so fast your computer will stop with an error because it can't keep up (if that happens, just choose a bigger `sleep` time and hit `Run` again).
Nå kan du leke deg litt. Endre verdiene, hva skjer når du bruker store, små eller negative verdier? Se hva som skjer hvis du endrer litt på `rate:`-verdien for `: ambi_choir`-lydklippet (til `0.29` for eksempel). Hva skjer hvis du velger en svært lav verdi for `sleep`? Se om du kan få det til å gå så hurtig at datamaskinen din stopper med en feilmelding fordi den ikke kan holde følge med tempoet (hvis det skjer, bare velg en større verdi for `sleep` og trykk `Kjør` igjen).
26
Try commenting one of the `sample` lines out by adding a `#` to the beginning:
Prøv å kommentere ut en av `sample`-linjene ved å legge til en `#` på starten av linjen:
27
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
# sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
28
Notice how it tells the computer to ignore it, so we don't hear it. This is called a comment. In Sonic Pi we can use comments to remove and add things into the mix.
Legg merke til at den får maskinen til å hoppe over denne linjen, så vi ikke hører den. Dette kalles en kommentar. I Sonic Pi kan vi bruke kommentarer til å ta ut ting fra miksen, og legge dem til igjen.
29
Finally, let me leave you something fun to play with. Take the code below, and copy it into a spare buffer. Now, don't try to understand it too much other than see that there are two loops - so two things going round at the same time. Now, do what you do best - experiment and play around. Here are some suggestions:
Til slutt, la meg gi deg noe morsomt å leke med. Ta koden nedenfor, kopier den til et ledig hurtiglager. Du behøver ikke å forstå så mye av den, annet enn å se at det er to sløyfer - så to ting kjører samtidig. Nå, gjør det du gjør best - eksperimentér og lek. Her er noen forslag:
30
Try changing the blue `rate:` values to hear the sample sound change.
Prøv å endre den blå `rate:`-verdien for å høre at lydkarakteren til klippet endres.
31
Try changing the `sleep` times and hear that both loops can spin round at different rates.
Prøv å endre `sleep`-tiden og høre at begge løkkene kan spinne rundt med forskjellige hastigheter.
32
Try uncommenting the sample line (remove the `#`) and enjoy the sound of the guitar played backwards.
Prøv å avkommentere sample-linjen (fjern `#`) og nyt lyden av gitaren spilt baklengs.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
no-wrap
Source string location
01.1-Live-Coding.md:62
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-nb.po, string 27
String priority
Medium
Failing checks