Translation

Try changing any of the blue `mix:` values to numbers between `0` (not in the mix) and `1` (fully in the mix).
110/1100
Context English Norwegian Bokmål State
Notice how it tells the computer to ignore it, so we don't hear it. This is called a comment. In Sonic Pi we can use comments to remove and add things into the mix.
Legg merke til at den får maskinen til å hoppe over denne linjen, så vi ikke hører den. Dette kalles en kommentar. I Sonic Pi kan vi bruke kommentarer til å ta ut ting fra miksen, og legge dem til igjen.
Finally, let me leave you something fun to play with. Take the code below, and copy it into a spare buffer. Now, don't try to understand it too much other than see that there are two loops - so two things going round at the same time. Now, do what you do best - experiment and play around. Here are some suggestions:
Til slutt, la meg gi deg noe morsomt å leke med. Ta koden nedenfor, kopier den til et ledig hurtiglager. Du behøver ikke å forstå så mye av den, annet enn å se at det er to sløyfer - så to ting kjører samtidig. Nå, gjør det du gjør best - eksperimentér og lek. Her er noen forslag:
Try changing the blue `rate:` values to hear the sample sound change.
Prøv å endre den blå `rate:`-verdien for å høre at lydkarakteren til klippet endres.
Try changing the `sleep` times and hear that both loops can spin round at different rates.
Prøv å endre `sleep`-tiden og høre at begge løkkene kan spinne rundt med forskjellige hastigheter.
Try uncommenting the sample line (remove the `#`) and enjoy the sound of the guitar played backwards.
Prøv å avkommentere sample-linjen (fjern `#`) og nyt lyden av gitaren spilt baklengs.
Try changing any of the blue `mix:` values to numbers between `0` (not in the mix) and `1` (fully in the mix).
Prøv å endre noen av de blå 'mix:'-verdiene til tall mellom '0' (borte fra miksen) og '1' (helt med i miksen).
Remember to press `Run` and you'll hear the change next time the loop goes round. If you end up in a pickle, don't worry - hit `Stop`, delete the code in the buffer and paste a fresh copy in and you're ready to jam again. Making mistakes is how you'll learn the quickest...
Husk å trykke `Kjør` og du vil høre endringen neste gang sløyfen går rundt. Ikke bekymre deg for om du gjør feil og det slutter å fungere, bare trykk 'Stopp', slett koden og lim inn en ny kopi - du er klar å jamme igjen. Det er ved å gjøre feil du lærer raskest...
live_loop :guit do
with_fx :echo, mix: 0.3, phase: 0.25 do
sample :guit_em9, rate: 0.5
end
# sample :guit_em9, rate: -0.5
sleep 8
end
live_loop :boom do
with_fx :reverb, room: 1 do
sample :bd_boom, amp: 10, rate: 1
end
sleep 8
end
live_loop :guit do
with_fx :echo, mix: 0.3, phase: 0.25 do
sample :guit_em9, rate: 0.5
end
# sample :guit_em9, rate: -0.5
sleep 8
end
live_loop :boom do
with_fx :reverb, room: 1 do
sample :bd_boom, amp: 10, rate: 1
end
sleep 8
end
Now, keep playing and experimenting until your curiosity about how this all actually works kicks in and you start wondering what else you can do with this. You're now ready to read the rest of the tutorial.
Fortsett gjerne å spille og eksperimentere til nysgjerrigheten på hvordan dette egentlig fungerer tar overhånd. Når du begynne å lure på hva annet du kan gjøre med dette, er du klar til å ta fatt på resten av opplæringen.
So what are you waiting for...
Så, venter hva du på…
1.2 Exploring the Interface
1.2 Utforskning av brukergrensesnittet

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
01.1-Live-Coding.md:85
Source string age
3 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-nb.po, string 33