Translate

Press the `Run` button again
SourceTranslationState
15
Let's get started, copy the following code into an empty buffer above:
La oss komme i gang. Kopier følgende kode inn i et tomt tekstfelt ovenfor:
16
live_loop :flibble do
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 0.5
end
live_loop :flibble do
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 0.5
end
17
Now, press the `Run` button and you'll hear a nice fast bass drum beating away. If at any time you wish to stop the sound just hit the `Stop` button. Although don't hit it just yet... Instead, follow these steps:
Nå, trykk på "Kjør"-knappen og du vil høre en fin, rask basstromme som hamrer løs. Hvis du vil stoppe lyden kan du når som helst trykke på "Stopp"-knappen. Men ikke trykk riktig ennå... Følg disse trinnene videre:
18
Make sure the bass drum sound is still running
Forsikre deg om at basstrommelyden fremdeles går
19
Change the `sleep` value from `0.5` to something higher like `1`.
Endre verdien til `sleep` fra `0.5` til noe høyere, som for eksempel `1`.
20
Press the `Run` button again
Trykk på `Kjør`-knappen igjen
21
Notice how the drum speed has changed.
Legg merke til hvordan trommetakten endret seg.
22
Finally, *remember this moment*, this is the first time you've live coded with Sonic Pi and it's unlikely to be your last...
Til slutt, *husk dette øyeblikket*, dette er første gang du har kodet i sanntid med Sonic Pi og det blir sannsynligvis ikke den siste…
23
Ok, that was simple enough. Let's add something else into the mix. Above `sample :bd_haus` add the line `sample :ambi_choir, rate: 0.3`. Your code should look like this:
OK, det var enkelt nok. La oss legge inn noe mer. Over `sample: bd_haus` legg til linjen `sample: ambi_choir, rate: 0,3`. Koden skal se slik ut:
24
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
live_loop :flibble do
sample :ambi_choir, rate: 0.3
sample :bd_haus, rate: 1
sleep 1
end
25
Now, play around. Change the rates - what happens when you use high values, or small values or negative values? See what happens when you change the `rate:` value for the `:ambi_choir` sample just slightly (say to `0.29`). What happens if you choose a really small `sleep` value? See if you can make it go so fast your computer will stop with an error because it can't keep up (if that happens, just choose a bigger `sleep` time and hit `Run` again).
Nå kan du leke deg litt. Endre verdiene, hva skjer når du bruker store, små eller negative verdier? Se hva som skjer hvis du endrer litt på `rate:`-verdien for `: ambi_choir`-lydklippet (til `0.29` for eksempel). Hva skjer hvis du velger en svært lav verdi for `sleep`? Se om du kan få det til å gå så hurtig at datamaskinen din stopper med en feilmelding fordi den ikke kan holde følge med tempoet (hvis det skjer, bare velg en større verdi for `sleep` og trykk `Kjør` igjen).

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
01.1-Live-Coding.md:34
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-nb.po, string 20
String priority
Medium