Translation

type: Plain text
Black cabs demonstrate that a system for hiring cars with drivers does not need to identify passengers. Therefore such systems should not be allowed to identify passengers; they should be required to accept privacy-respecting cash from passengers without ever trying to identify them.
326/2840
Context English Turkish State
Data about who travels where is particularly sensitive, because it is an ideal basis for repressing any chosen target. We can take the London trains and buses as a case for study.
Kimin nereye seyahat ettiği özellikle çok hassas bir bilgidir, çünkü herhangi bir seçilmiş hedefi baskılamak için ideal bir dayanaktır. Örnek olarak Londra'daki trenleri ve otobüsleri alabiliriz.
The Transport for London digital payment card system centrally records the trips any given Oyster or bank card has paid for. When a passenger feeds the card digitally, the system associates the card with the passenger’s identity. This adds up to complete surveillance.
Transport for London dijital kartlı ödeme sistemi, herhangi bir Oyster ya da banka kartıyla ödemesi yapılan bütün yolculukları merkezi bir şekilde kayıt altına almaktadır. Bir yolcu kartı dijital olarak doldurduğunda, sistem kartı yolcunun kimliğiyle ilişkilendirmektedir. Bu tamamıyla bir gözetim anlamına gelmektedir.
I expect the transport system can justify this practice under the GDPR’s rules. My proposal, by contrast, would require the system to stop tracking who goes where. The card’s basic function is to pay for transport. That can be done without centralising that data, so the transport system would have to stop doing so. When it accepts digital payments, it should do so through an anonymous payment system.
Ulaşım sisteminin bu durumu GDPR kuralları altında haklı gösterebileceğini düşünüyorum. Benim teklifim, aksine, sistemin kimin nereye gittiğini takip etmeyi bırakmasıdır. Kartın temel işlevi yolculuk için ödeme yapmaktır. Bu, verileri merkezileştirmeden yapılabilir, bu yüzden taşıma sistemi bunu yapmaktan vazgeçmelidir. Dijital ödemeleri kabul ederken, bunu anonim bir ödeme sistemi aracılığıyla yapmalıdır.
Frills on the system, such as the feature of letting a passenger review the list of past journeys, are not part of the basic function, so they can’t justify incorporating any additional surveillance.
Sistemin süslü özellikleri, bir yolcunun geçmiş yolculuklarının listesini görüntülemesine izin vermesi gibi, temel işlevin bir parçası değildir, bu yüzden herhangi bir ilave gözetim yapılmasını haklı çıkarmaz.
These additional services could be offered separately to users who request them. Even better, users could use their own personal systems to privately track their own journeys.
Bu ilave hizmetler, talep eden kullanıcılara ayrı olarak sunulabilir. Daha da iyisi, kullanıcılar yolculuklarını özel olarak takip etmek için kendi kişisel sistemlerini kullanabilirler.
Black cabs demonstrate that a system for hiring cars with drivers does not need to identify passengers. Therefore such systems should not be allowed to identify passengers; they should be required to accept privacy-respecting cash from passengers without ever trying to identify them.
Siyah taksiler, sürücülü araç kiralama sistemimin yolcuların kimliğini belirleme ihtiyacı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu yüzden bu gibi sistemlerin yolcuların kimliğini belirlemesine izin verilmemelidir; yolculardan kimliklerini belirlemeye çalışmadan mahremiyete saygı duyan nakit para kabul etmeleri zorunlu kılınmalıdır.
However, convenient digital payment systems can also protect passengers’ anonymity and privacy. We have already developed one: [GNU Taler](https://taler.net/en/). It is designed to be anonymous for the payer, but payees are always identified. We designed it that way so as not to facilitate tax dodging. All digital payment systems should be required to defend anonymity using this or a similar method.
Buna rağmen, kullanışlı dijital ödeme sistemleri de yolcuların gizliliğini ve mahremiyetini koruyabilir. Biz zaten bir tane geliştirdik:: [GNU Taler](https://taler.net/en/). Ödemeyi yapanın anonim olması için tasarlanmıştır, fakat ödemeyi alanlar her zaman bellidir. Vergi kaçırmaya olanak sağlamaması için bu şekilde dizayn ettik. Bütün dijital ödeme sistemlerin bu ya da benzer bir metodu kullanarak gizliliği koruması zorunlu kılınmalıdır.
What about security? Such systems in areas where the public are admitted must be designed so they cannot track people. Video cameras should make a local recording that can be checked for the next few weeks if a crime occurs, but should not allow remote viewing without physical collection of the recording. Biometric systems should be designed so they only recognise people on a court-ordered list of suspects, to respect the privacy of the rest of us. An unjust state is more dangerous than terrorism, and too much security encourages an unjust state.
Peki ya güvenlik? Halka açık alanlardaki bu gibi sistemler insanları takip etmeyecek şekilde dizayn edilmelidir. Video kameralar, bir suç meydana gelmesi durumunda geriye dönük birkaç hafta boyunca kontrol edilebilecek yerel kayıtlar yapmalıdır, fakat bu kayıtların fiziksel olarak alınmadan uzaktan görüntülenmesine izin vermemelidir.Biyometrik sistemler, diğer herkesin mahremiyetine saygı göstermesi için, sadece mahkeme emri ile şüpheliler listesindeki insanları teshiş edecek şekilde dizayn edilmelidir. Adaletin olmadığı bir ülke terörizmden daha tehlikelidir, ve çok fazla güvenlik adaletsiz bir ülkeyi teşvik eder.
The EU’s GDPR regulations are well-meaning, but do not go very far. It will not deliver much privacy, because its rules are too lax. They permit collecting any data if it is somehow useful to the system, and it is easy to come up with a way to make any particular data useful for something.
AB'nin GDPR düzenlemeleri iyi niyetlidir, fakat çok fazla ileriye gitmemektedir. Kuralları çok gevşek olduğu için çok fazla mahremiyet sağlamayacaktır. Eğer sisteme bir faydası varsa veri toplamaya izin vermektedir, ve herhangi bir verinin birşeyler için faydalı olması için bir yol bulmak çok kolaydır.
The GDPR makes much of requiring users (in some cases) to give consent for the collection of their data, but that doesn’t do much good. System designers have become expert at manufacturing consent (to repurpose Noam Chomsky’s phrase). Most users consent to a site’s terms without reading them; a company that [required](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) users to trade their first-born child got consent from plenty of users. Then again, when a system is crucial for modern life, like buses and trains, users ignore the terms because refusal of consent is too painful to consider.
GDPR, kullanıcıların (bazı durumlarda) verilerinin toplanmasına onsy vermesini gerektirmektedir, fakat bu pek işe yaramamaktadır. Sistem tasarımcıları onay almakta uzman olmuşlardır (Noam Chomsky’nin ifadesiyle). Çoğu kullanıcı bir sitenin şartlarını okumadan onaylar; kullanıcılardan karşılığında ilk doğan çocuklarını vermelerini [zorunlu kılan](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) bir site birçok kullanıcıdan onay almıştır. Ve aynı şekilde, bir sistem modern hayat için çok önemliyse, otobüsler ve trenler gibi, kullanıcılar şartları görmezden gelmektedir çünkü onay vermemek düşünülmeyecek kadar can sıkıcı olmaktadır.
To restore privacy, we must stop surveillance before it even asks for consent.
Mahremiyeti geri kazanmak için, onay bile istemeden önce gözetlemeye bir son vermeliyiz.

Loading…

Black cabs demonstrate that a system for hiring cars with drivers does not need to identify passengers. Therefore such systems should not be allowed to identify passengers; they should be required to accept privacy-respecting cash from passengers without ever trying to identify them.
Siyah taksiler, sürücülü araç kiralama sistemimin yolcuların kimliğini belirleme ihtiyacı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu yüzden bu gibi sistemlerin yolcuların kimliğini belirlemesine izin verilmemelidir; yolculardan kimliklerini belirlemeye çalışmadan mahremiyete saygı duyan nakit para kabul etmeleri zorunlu kılınmalıdır.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
A_radical_proposal_to_keep_your_personal_data_safe.md:66
Source string age
2 years ago
Translation file
po/A_radical_proposal_to_keep_your_personal_data_safe.tr.po, string 13