View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

For each column below, please select the <b>minimal set</b> of columns among given set whose values combined together are sufficient to determine the value of the column.<br>Note: A column may have no transitive dependency, in that case you don't have to select any.
SourceTranslationState
1590
In order to put the original table '%1$s' into Third normal form we need to create the following tables:
Da pretvorimo izvirno tabelo '%1$s' v tretjo normalno obliko, moramo ustvariti naslednje tabele:
1591
The third step of normalization is complete.
Tretji korak normalizacije je končan.
1592
Selected repeating group has been moved to the table '%s'
Izbrano ponavljajočo skupino smo prestavili v tabelo '%s'
1593
Step 3.
Korak 3.
1594
Find transitive dependencies
Najdi prehodne odvisnosti
1595
For each column below, please select the <b>minimal set</b> of columns among given set whose values combined together are sufficient to determine the value of the column.<br>Note: A column may have no transitive dependency, in that case you don't have to select any.
Za vsak stolpec spodaj izberite <b>najmanjši nabor</b> stolpcev iz dane množice, katerih vrednosti, če jih združimo, zadostujejo, da lahko določimo vrednost stolpca.<br>Opomba: Stolpec ne rabi imeti prehodnih odvisnosti; v tem primeru ne rabite izbrati nobenega.
1596
No Transitive dependencies possible as the table doesn't have any non primary key columns
Prehodne odvisnosti niso možne, saj tabela nima nobenega stolpca z neprimarnim ključem
1597
Table is already in Third normal form!
Tabela je že v tretji normalni obliki!
1598
Improve table structure (Normalization):
Izboljšaj strukturo tabele (normalizacija):
1599
Select up to what step you want to normalize
Označite, do katere stopnje želite normalizirati
1600
Second step of normalization (1NF+2NF)
Druga stopnja normalizacije (1NF+2NF)

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
libraries/classes/Normalization.php:812
Source string age
a month ago
Translation file
po/sl.po, string 1595
String priority
Medium