View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Do you really want to remove partitioning?
SourceTranslationState
115
Do you really want to revoke the selected user(s) ?
Confirma que desexa revocar o(s) usuario(s) seleccionado(s)?
116
Do you really want to delete this central column?
Confirma que desexa eliminar esta columna central?
117
Do you really want to delete the selected items?
Confirma que desexa eliminar os elementos seleccionados?
118
Do you really want to DROP the selected partition(s)? This will also DELETE the data related to the selected partition(s)!
Confirma que desexa ELIMINAR (DROP) a(s) partición(s) seleccionada(s)? Isto tamén ha ELIMINAR os datos relacionados coa(s) partición(s) seleccionada(s)!
119
Do you really want to TRUNCATE the selected partition(s)?
Confirma que desexa TRUNCAR a(s) partición(s) seleccionada(s)?
120
Do you really want to remove partitioning?
Confirma que desexa retirar as particións?
121
Do you really want to RESET SLAVE?
Seguro que quere executar "%s"?
122
This operation will attempt to convert your data to the new collation. In rare cases, especially where a character doesn't exist in the new collation, this process could cause the data to appear incorrectly under the new collation; in this case we suggest you revert to the original collation and refer to the tips at
Esta operación tentará converter os datos á nova ordenación alfabética. Nalgúns casos, raros, especialmente nos que un carácter non existe na nova ordenación alfabética, este proceso podería provocar que os datos aparezan incorrectamente na nova ordenación alfabética; neste caso suxerimos que se restaure a ordenación alfabética orixinal e se consulten as suxestión de
123
Garbled Data
124
Are you sure you wish to change the collation and convert the data?
Confirma que desexa cambiar a ordenación alfabética e converter os datos?
125
Through this operation, MySQL attempts to map the data values between collations. If the character sets are incompatible, there may be data loss and this lost data may <b>NOT</b> be recoverable simply by changing back the column collation(s). <b>To convert existing data, it is suggested to use the column(s) editing feature (the "Change" Link) on the table structure page. </b>
Mediante esta operación, MySQL tenta relacionar os valores dos datos entre as ordenacións alfabéticas. Se os conxuntos de caracteres foren incompatíbeis, poderanse producir perdas de datos e eses datos perdidos poderían <b>NON</b> seren recuperábeis cunha simple reversión da ordenación alfabética das columnas. <b>Para converter os datos existentes suxírese empregar a funcionalidade de edición de columna(s) (a ligazón «Cambiar») na páxina da estrutura da táboa.</b>
a year ago Anonymous user has suggested
Confirma que desexa retirar a división en particións?

Suggested change:

Confirma que desexa retirar as división en particións?
a year ago Anonymous user has suggested
Confirma que desexa retirar o particionamento?

Suggested change:

Confirma que desexa retirar aso particiónsonamento?
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/Development
Confirma que desexa retirar as particións?
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/4.8
Confirma que desexa retirar as particións?

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
js/​messages.php:91
Source string age
3 years ago
Translation file
po/​gl.po, string 120
String priority
Medium