View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Select all

Things to check

Glossary

Source Translation
— Select — — گزینش —
-- Select -- -- گزینش --
<strong>Slug</strong> - The &#8220;slug&#8221; is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens. <strong>نامک</strong> - نامک نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)‌ها استفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف،‌ ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.
Administrators have access to all the administration features. مدیران به همه قابلیتهای مدیریتی دسترسی دارند.
All همه
All (%s)All (%s) همه (%s)
All <span class="count">(%s)</span>All <span class="count">(%s)</span> همه <span class="count">(%s)</span>
All categories همه‌ی دسته‌ها
All Comics همۀ طنزها
All comment types همه نوع دیدگاه
All Comments همه دیدگاه‌ها
All content هر محتوایی
All dates همه‌ی تاریخ‌ها
All done! همگی انجام شدند!
All image sizes تمام اندازه‌های تصویر
All Link Categories همه‌ی دسته‌های پیوند
All Links همه‌ی پیوندها
All media items همه‌ی موارد رسانه‌ای
All Menu Sections همۀ بخش‌های گزینگان
All new pages that you create will have comments turned off. Keep discussions to your blog, right where they&#8217;re supposed to happen. All new pages that you create will have comments turned off. Keep discussions to your blog, right where they&#8217;re supposed to happen.
All Pages همه‌ی برگه‌ها
All Posts همه‌ی نوشته‌ها
All posts by %s همه نوشته‌های %s
All Project Tags همۀ برچسب‌های پروژه
All Project Types همۀ انواع پروژه
All Projects همه‌ی پروژه‌ها
All right, sparky! You&#8217;ve made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to&hellip; خب، رفیق! دیگه تو این مرحله از نصب کار شما انجام شد و وردپرس میتونه با پایگاه‌داده ارتباط برقرار کنه، اگه آماده‌ای، وقتش شده که&hellip;
All Settings همه‌ی گزینه‌ها
All Sites همه‌ی سایت‌ها
All sizes except thumbnail تمام اندازه‌ها به‌جز بندانگشتی
All Tabs: همه‌ی زبانه‌ها:
All Tags همه‌ی برچسب‌ها
All taxonomy pages تمام صفحه‌های رده‌بندی
All Testimonials همهٔ گواهی‌نامه‌ها
All the files you&#8217;ve uploaded are listed in the Media Library, with the most recent uploads listed first. فهرست تمام فایل‌هایی که بارگذاری کرده‌اید، در کتابخانه‌ی پرونده‌های چندرسانه‌ای قابل دیدن است. فایل‌های تازه در ابتدای فهرست قرارمی‌گیرند.
All Types همگی
All updates have been completed. همه‌ی به‌روزرسانی‌ها انجام شدند.
All Users همه کاربران
Any edits to files from this screen will be reflected on all sites in the network. هرگونه ویرایشی در پرونده‌های قابل مشاهده در این صفحه، روی تمام سایت‌های شبکه تاثیرگذار خواهد بود.
Are you sure you want to select %s language? Please confirm مطمئن هستید که می خواهید زبان %s را انتخاب کنید؟ لطفا تأیید کنید.
Attribute all content to: اختصاص همه مطالب به:
Automatically convert the Arabic letters (ي) and (ك) to Persian letters (ی) and (ک) during the intelligent searching for all possible combinations. تبدیل خودکار حروف «ي» و «ك» عربی به «ی» و «ک» فارسی در هنگام نمایش و جستجوی هوشمند برای تمامی ترکیب‌های ممکن در هنگام جستجو.
Bulk Select انتخاب دسته‌جمعی
By adding a contact form, your readers will be able to submit feedback to you. All feedback is automatically scanned for spam, and the legitimate feedback will be emailed to you. با افزودن یک فرم تماس، خوانندگان شما قادر خواهند بود برای شما بازخوردهایشان را ثبت کنند. همۀ بازخوردها به طور خودکار برای هرزنامه بررسی می‌شود و بازخوردهای مناسب به رایانامهٔ شما فرستاده خوا
Can't open database: %s. Select correct path in program options. Error (%d): %s ناتوان از گشودن بانک اطلاعات : %s. انتخاب مسیر صحیح در گزینه های برنامه .
Error (%d): %s
Close all open tags بستن ‌همه‌ی برچسب‌های باز
Dates in all parts of Wordpress turn from Gregorian to Shamsi. تاریخ تمامی بخش‌های وردپرس از میلادی به شمسی تبدیل شود.
Delete all content. پاک کردن همه‌ محتوا.
Don&#8217;t you wish all software came with these freedoms? So do we! For more information, check out the <a href="http://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>. آرزو نمی‌کنید که همه‌ی نرم‌افزارها با چنین آزادی‌هایی منتشر شوند؟ ما هم همین‌طور! برای اطلاعات بیشتر به سایت <a href="http://www.fsf.org/">بنیاد نرم‌افزارهای آزاد</a> سری بزنید.
Enable WP.me-powered shortlinks for all posts and pages. پیوندهای کوتاه نیروگرفته از WP.me را برای همهٔ نوشته‌ها و صفحه‌هایتان به کار اندازید.
Error while registering main hot key combination. Please, select another combination in the Options. خطا در حین ثبت نام اصلی کلید میانبر ترکیبی.
لطفاً ترکیب دیگری را در گزینه ها انتخاب کنید.
Export all notes into: : صدور همه یادداشت ها به
Feed for all posts filed under %s خوراک برای ‌همه‌ی نوشته‌های پیرامون %s
For PHP files, you can use the Documentation dropdown to select from functions recognized in that file. Look Up takes you to a web page with reference material about that particular function برای پرونده‌های PHP، میتوانید با گزینش فهرست مستندات، توابع شناخته شده در آن فایل را برگزینید تا با کلیک بروی آن به صفحه اینترنتی درباره هر تابع ارجاع داده شوید.
G &#8212; Suitable for all audiences G : مناسب برای همه مخاطبان
I'm sorry, the link you clicked is stale. Please select another option. متأسفانه پیوندی که روی آن کلیک کردید، نامعتبر است، لطفا گزینه دیگری را انتخاب کنید.
If you are the owner of this network please check that MySQL is running properly and all tables are error free. اگر مدیر این شبکه هستید، لطفاً بررسی که MySQL به‌خوبی کار می‌کند و تمامی جدول‌ها بدون اشکال هستند.
Ignore all نادیده گرفتن همه
In all likelihood, these items were supplied to you by your Web Host. If you do not have this information, then you will need to contact them before you can continue. If you&#8217;re all rea موارد زیر توسط میزبان شما ارائه می‌شوند. اگر اطلاعات زیر را ندارید بهتر از پیش از ادامه‌ی کار با مدیر سرویس میزبانی خود تماس بگیرید.
In previous versions of WordPress, all importers were built-in. They have been turned into plugins since most people only use them once or infrequently. در نگارش‌های قبلی وردپرس، همه‌ی درون‌ریزها داخلی (built-in) بودند، اما به خاطر اینکه اکثر افراد از آن‌ها یکبار یا به صورت غیردوره‌ای استفاده می‌کردند به صورت افزونه درآمده‌اند.
Log %s out of all locations. بیرون رفتن %s از همه دستگاه‌ها.
Note that you crop the image by clicking on it (the Crop icon is already selected) and dragging the cropping frame to select the desired part. Then click Save to retain the cropping. با کلیک روی تصویر و انتخاب محدوده می‌توانید تصویر را قاب‌بُری کنید (گزینه‌ی قاب‌بُری به‌صورت پیش‌فرض انتخاب شده است). پس از انتخاب قاب مناسب با کلیک روی «ذخیره»، تغییرات را ذخیره کنید.
On for all comments روی همۀ دیدگاه‌ها
On for all posts روی تمام نوشته‌ها
Once you&#8217;ve made the connection you&#8217;ll activate all the delightful features below. پس از آنکه اتصال برقرار شود همهٔ ویژگی‌های دلپذیر زیر فعال خواهند شد.
Once you’ve connected Jetpack, you’ll get access to all the delightful features below. پس از اینکه جت‌پک را متصل کردید، به تمامی ویژگی‌های برتر زیر دست پیدا خواهید کرد.
Please select a file لطفاً پرونده‌ای را برگزینید
Please select an option. لطفاً گزینه‌ای را برگزینید.
Please select one or more plugins to update. لطفاً یک یا چند افزونه را جهت به‌روزرسانی انتخاب کنید.
Please select one or more themes to update. لطفاً یک یا چند پوسته را جهت به‌روزرسانی انتخاب کنید.
Replace all جای‌گزینی همه
Save all changes ذخیره‌سازی همه‌ی تغییرات
Search or use up and down arrow keys to select an item. جستجو کنید یا برای انتخاب موارد، از کلیدهای جهت بالا و پایین استفاده کنید.
Select گزینش
Select %s گزینش %s
Select a city گزینش شهر
Select a Menu برگزیدن یک فهرست
Select a menu to edit: برگزیدن یک فهرست برای ویرایش:
Select a user کاربری را انتخاب کنید
Select a user or pick "custom" and enter a custom email address. کاربری را گزینش کنید و یا «سفارشی» را برگزینید و یک رایانشانی سفارشی وارد نمایید.
Select a user to change role. کاربری را برای تغییر نقش انتخاب کنید.
Select a user to remove. کاربری را برای حذف انتخاب کنید.
Select All انتخاب همه
Select an area to move this widget into: برای جابه‌جایی این ابزارک ناحیه‌ای را انتخاب کنید.
Select and Crop انتخاب و برش
Select both the sidebar for this widget and the position of the widget in that sidebar. ستون کناری و مکان ابزارک در آن ستون را برگزینید.
Select bulk action انتخاب کار دسته‌جمعی
Select Category گزینش دسته
Select Color گزینش رنگ
Select comment گزینش دیدگاه
Select Day گزینش روز
Select destination for export انتخاب مقصد برای صدور
Select feedback to download انتخاب بازخورد تا بارگیری شود
Select File گزینش پرونده
Select Files گزینش پرونده‌ها
Select Image انتخاب تصویر
Select Link Category: گزینش دسته‌ی پیوند:
Select Menu: گزینش فهرست:
Select Month گزینش ماه
Select plugin to edit: افزونه‌ای را برای ویرایش برگزینید:
Select Post گزینش نوشته
Select Poster Image انتخاب تصویر پوستر
Select the roles that will be able to view stats reports. نقش‌هایی را که می‌توانند گزارش‌های آماری را ببینند برگزینید.
Select theme to edit: پوسته‌ای را برای ویرایش برگزینید:
Select Week گزینش هفته
Select Year گزینش سال
Some themes come with additional header images bundled. If you see multiple images displayed, select the one you&#8217;d like and click the &#8220;Save Changes&#8221; button. بعضی از پوسته‌ها تصاویر سربرگ اضافی دارند. اگر تصاویر متعددی نشان داده شده است، تصویری را که دوست دارید انتخاب کرده و دکمه ذخیره تغییرات را کلیک نمایید.
Sorry, you have used all of your storage quota of %s MB. متاسفانه شما فضای مجاز خود را پر کرده‌اید (%s مگابایت).
Thank you for Updating! Please visit the <a href="%s">Upgrade Network</a> page to update all your sites. از به‌روز بودنتان سپاسگزاریم! لطفا برای به‌روزرسانیِ همه‌ی سایت‌های شبکه‌تان، صفحه‌ی <a href="%s">ارتقا شبکه</a> را ببینید.
The &#8220;slug&#8221; is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens. نامک نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)‌هااستفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف،‌ ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.
The timezone you have entered is not valid. Please select a valid timezone. منطقه زمانی انتخابی شما نامعتبر است. لطفا یک منطقه معتبر را انتخاب کنید.
These settings affect all sites on the network. این تنظیمات روی تمامی وب‌گاه‌های این شبکه تأثیر خواهند گذاشت.
This is the main table of all sites on this network. Switch between list and excerpt views by using the icons above the right side of the table. این جدول، جدول اصلی همه سایت‌های این شبکه است. با کلیک روی نمادهای بالای سمت چپ جدول٬ نوع نمایش فهرست‌وار به خلاصه یا بالعکس تغییر می‌کند.
This screen provides access to all of your posts. You can customize the display of this screen to suit your workflow. این صفحه دسترسی شما به تمام نوشته‌هایتان را فراهم می‌کند. می‌توانید نحوه‌ی نمایش صفحه را به دلخواه خود تغییر دهید.
This table shows all users across the network and the sites to which they are assigned. این جدول همه‌ی کاربران شبکه و سایت‌هایی که به آنها اختصاص داده شده را نشان می‌دهد.
This will contain all of your posts, pages, comments, custom fields, terms, navigation menus and custom posts. این شامل، نوشته‌ها، برگه‌ها، دیدگاه‌ها، زمینه‌های دل‌خواه، فهرست‌ها، نوشته‌های دلخواه و دسته‌های شماست.
To enable all of the Jetpack features, you&#8217;ll need to connect your website to WordPress.com. برای فعال‌سازی همهٔ ویژگی‌های جت‌پک، لازم است وب‌گاه خود را به وردپرس.کام متصل کنید.
View all مشاهده همه
View all % comments دیدن همه‌ی دیدگاه‌های %
View all Jetpack features دیدن همهٔ ویژگی‌های جت‌پک
View all posts by %s مشاهده تمام نوشته‌های %s
View all posts by %s <span class="meta-nav">&rarr;</span> دیدن همه نوشته‌های %s <span class="meta-nav">&larr;</span>
Welcome to your Network Admin. This area of the Administration Screens is used for managing all aspects of your Multisite Network. به مدیریت شبکه خوش آمدید. این بخش برای مدیریت تمامی جنبه‌های شبکه شما به کار می‌رود.
While you are editing your %1$s file, take a moment to make sure you have all 8 keys and that they are unique. You can generate these using the <a href="%2$s">WordPress.org secret key servic هنگام ویرایش پرونده‌ی %1$s، مطمئن شوید که همه‌ی ۸ کلید را در اختیار دارید و آن‌ها یکتا هستند. می‌توانید این کلیدها با استفاده از <a href="%2$s">خدمات تولید کلیدهای خصوصی وردپرس</a> بسازید.
You are all set! Your site can now be managed from <a href="%s" target="_blank">wordpress.com/plugins</a>. همه‌چیز درست است! هم‌اکنون وب‌گاه شما از <a href="%s" target="_blank">wordpress.com/plugins قابل مدیریت است</a>.
You can create a <code>wp-config.php</code> file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file. می‌توانید پرونده‌ی <code>wp-config.php</code> را از طریق یک رابط تحت وب بسازید، هرچند ممکن است این رابط در همه‌ی سرویس‌دهنده اجرا نشود. امن‌ترین راه ساخت پرونده به‌صورت دستی است.
You can see all comments on this post here: می‌توانید همه دیدگاه‌های این نوسته را اینجا ببینید:
You can see all pingbacks on this post here: دراینجا می‌توانید تمامی باز‌تاب‌های این نوشته را مشاهده کنید:
You can see all trackbacks on this post here: دراینجا می‌توانید تمامی باز‌تاب‌های این نوشته را مشاهده کنید:
You can select an image to be shown at the top of your site by uploading from your computer or choosing from your media library. After selecting an image you will be able to crop it. در این‌جا می‌توانید یک تصویر سربرگ تازه برای نمایش در بالای سایت خود بارگذاری یا از کتابخانه رسانه گزینش کنید. در برگه‌ی بعد می‌توانید بخش‌های اضافی تصویر را ببرید
You can view all posts made by a user by clicking on the number under the Posts column. می‌توانید با کلیک بر روی عدد موجود در ستون نوشته‌ها، همه‌ی نوشته‌های کاربر را مشاهده کنید.
You did not select an item for editing. موردی برای ویرایش انتخاب نشده است.
You have chosen to delete the following users from all networks and sites. شما حذف این کاربران را از همه شبکه‌ها و سایت‌ها انتخاب کرده‌اید.
You have chosen to delete the user from all networks and sites. شما حذف این کاربر از همه شبکه‌ها و سایت‌ها را انتخاب کرده‌اید.
Your plugins are all up to date. تمام افزونه‌های شما به‌روز هستند.
Your theme contains %s menu location. Select which menu you would like to use.Your theme contains %s menu locations. Select which menu appears in each location. پوسته‌ی شما دارای %s مکان فهرست است. مکان موردنظر خود را انتخاب کنید.
Your theme supports %s menu. Select which menu appears in each location.Your theme supports %s menus. Select which menu appears in each location. پوسته شما از %s فهرست پشیبانی می‌کند. انتخاب کنید که هر فهرست کجا نمایش داده شود.
Your theme supports one menu. Select which menu you would like to use. پوسته شما از %s منو پشتیبانی می‌کند.یکی از منوها را به دلخواه انتخاب کنید.
Your themes are all up to date. همه‌ی پوسته‌های شما به‌روز هستند.
Your translations are all up to date. همه‌ ترجمه‌های شما به‌روز هستند.

Source information

Source string location
db_export.php:81 libraries/​classes/​ReplicationGui.php:402 templates/​display/​export/​select_options.twig:4 templates/​database/​search/​main.twig:32
Source string age
3 years ago
Translation file
po/​fa.po, string 20
String priority
Medium